Чужди специални служби планирали акции по време на изборите в РФ

Чужди специални служби планирали акции по време на изборите в РФ

Публикувано от:

На колегия на Феде­рал­ната служба за сигур­ност в четвъртък, 26 март, пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин съобщи, че се пла­ни­рат акции срещу Русия по време на избо­рите през 2016 и 2018 г. и поиска подобни опити за деста­би­ли­за­ция да не бъдат допус­кани. „Не пре­ста­ват опи­тите на западни спе­ци­ални служби да използ­ват за свои цели обще­стве­ните непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции и поли­ти­зи­ра­ните обе­ди­не­ния преди всичко за дис­кре­ди­ти­ране на властта и деста­би­ли­за­ция на вътреш­ната ситу­ация в Русия”, каза Путин, цити­ран от ТАСС.

По думите му, вла­стите са готови за диа­лог с опо­зици­ята и продължа­ване на вза­имо­от­ноше­ни­ята с граж­дан­ското обще­ство, защото такъв диа­лог е винаги поле­зен и необ­хо­дим за всяка страна, но „е без­сми­слено да се води дис­ку­сия с тези, които рабо­тят по поръчка отвън, в инте­рес не на сво­ята, а на чужди страни”. Затова и занапред ще обръщаме внима­ние на чуж­де­стран­ните източ­ници за финан­си­ране на НПО, ще све­ря­ваме истин­ските им цели с прак­ти­ката им и ще пре­си­чаме всяко нару­ше­ние, катего­ри­чен бе Путин.

Той съобщи за пре­кра­тя­ване на дей­но­стта на повече от 300 агенти на чужди спе­ци­ални служби през 2014 г. на тери­то­ри­ята на Русия. „Днес е осо­бено важно да се усъвършен­ства системата за защита на све­де­ни­ята, състав­ля­ващи държавна тайна, да не се допуска изти­чане на информация за раз­ви­ти­ето на воен­ната орга­ни­за­ция, моби­ли­за­ци­он­ните пла­нове, промиш­ле­ните и отбра­ни­тел­ните тех­но­логии”, под­черта президентът.