Армията гарантира сигурността на Русия

Армията гарантира сигурността на Русия

Публикувано от:

Военните аташета научиха резултатите от внезапната проверка на съединенията и частите на руските Въоръжени сили…

В края на мина­лата сед­мица на брифинг в Наци­о­нал­ния център за управ­ле­ние на отбра­ната на държа­вата начал­ни­кът на Глав­ното опе­ра­тивно управ­ле­ние на Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация генерал-​лейтенант Андрей Кар­тапо­лов раз­каза подробно пред воен­ните аташета, акре­ди­ти­рани в Москва, за меропри­я­ти­ята по бойна подго­товка, про­веж­дани по време на вне­зап­ната проверка.

По ука­за­ние на пре­зи­дента на Русия в пери­ода от 16 до 21 март тази година беше извършена вне­запна про­верка на бой­ната готов­ност на съе­ди­не­ни­ята от всички военни окръзи, на Север­ния флот, на воин­ски части от Въздушно-​десантните войски, на команд­ва­ни­ята на Далеч­ната и на Воен­но­транспорт­ната авиация.

В резул­тат на про­ве­де­ните меропри­я­тия бяха оце­нени реал­ните възмож­но­сти на силите на Север­ния флот за гаран­ти­ране сигур­но­стта на рус­ката част на Арк­тика, на отделни съе­ди­не­ния от Запад­ния, Южния, Цен­трал­ния и Източ­ния вое­нен окръг и на родове войски за изпъл­не­ние на поста­ве­ните пред тях задачи.

В рам­ките на про­вер­ката бяха тре­ни­рани въпроси за пре­хвър­ляне на войски на зна­чи­телни раз­сто­я­ния, защита на държав­ната гра­ница по суша, въз­дух и море, разгръщане на системата за все­ст­ранно осигу­ря­ване на меж­ду­ви­до­вата групи­ровка войски, пораже­ния на групи­ровки воен­номор­ски сили на усло­вен про­тив­ник и борба с негови диверсионно-​разузнавателни групи.

Управ­ле­ни­ето на действи­ята се осъще­ствя­ваше от дежур­ните смени на Наци­о­нал­ния център за отбрана на Рус­ката федерация.

Вне­зап­ната про­верка се осъще­стви пла­ново в три етапа с продължи­тел­ност две дено­нощия всеки.

По време на пър­вия етап орга­ните за военно управ­ле­ние, съе­ди­не­ни­ята и воин­ските части на Север­ния флот, видо­вете и родо­вете войски про­ведоха комплекс от меропри­я­тия за при­веж­дане в пълна бойна готов­ност. Кора­бите от Север­ния флот изля­зоха в ука­за­ните райони в Нор­вежко и Баренцово море, където изпъл­ниха задачи за откри­ване на чужди под­вод­ници, тър­сене и обез­вре­ждане на мор­ски мини, както и оказване помощ на граж­дан­ски пла­ва­телни съдове, ока­зали се в зоната на бой­ните действия.

Само­ле­тите на Воен­но­транспорт­ната авиация изпъл­ниха пре­хвър­ляне на парашутно-​десантни под­раз­де­ле­ния на Въздушно-​десантните войски на Кол­ския полу­ост­ров и ост­ро­вите Земя на Франц Йосиф и Нова земя.

Всички под­раз­де­ле­ния бяха осигу­рени с необ­хо­ди­мите материално-​технически сред­ства. С тях бяха про­ве­дени кон­тролни заня­тия по так­ти­ческа, огнева и спе­ци­ална подготовка.

На 18 март с нача­лото на вто­рия етап мор­ските, назем­ните и въз­душ­ните сили на Север­ния флот при­стъпиха към опе­ра­тивно разгръщане и форми­ране на групи­ровки от раз­но­родни сили.

С цел адек­ватно реаги­ране на проме­ните в обста­нов­ката на други направ­ле­ния към про­вер­ката бяха при­вле­чени Бал­тийският и Чер­номор­ският флот, съе­ди­не­ни­ята и воин­ските части на Южния, Цен­трал­ния и Източ­ния вое­нен окръг.

Вдиг­на­тите по тре­вога под­раз­де­ле­ния про­ведоха необ­хо­ди­мите меропри­я­тия и орга­ни­зи­рано изля­зоха в ука­за­ните райони в уста­но­ве­ните срокове.

В аква­то­ри­ите на Черно и Бал­тийско море кораб­ните ударни, про­ти­во­лодъчни и минно-​трални групи отра­бо­тиха задачи за отра­зя­ване на авиаци­онни удари на услов­ния про­тив­ник, както и тър­сене и обез­вре­ждане на мини.

Само­ле­тите от мор­ската авиация на Чер­номор­ския флот нане­соха удари по въз­ду­шен и мор­ски про­тив­ник в юго­за­пад­ната част на Черно море и условно унищожиха безпи­ло­тен авиаци­о­нен комплекс от типа „Гло­бал Хок”.

С бата­льон­ните так­ти­че­ски групи на 7-​а и 76-​а десантно-​щурмови диви­зии и на 31– ​а десантно-​щурмова бригада бяха про­ве­дени так­ти­че­ски уче­ния и контролно-​проверовъчни заня­тия по пред­ме­тите от бой­ната подготовка.

Парашутно-​десантната рота десан­тира на един от арк­ти­че­с­ките полигони и унищожи неза­конни въоръжени формирования.

Отдел­ната инже­нерна бригада на Южния вое­нен окръг отра­боти въпроси на това­рене на жп транспорт, пре­во­зване и подго­товка за пре­хвър­ляне на пон­то­нен мост през проливите.

Тре­тият етап на про­вер­ката се харак­те­ри­зира с повишена интен­зив­ност на прак­ти­че­с­ките действия на войските за водене на раз­лични видове боеве в усло­вия, мак­симално при­ближени до реалните.

Най-​мащабните задачи се изпъл­ня­ваха в аква­то­ри­ите на Нор­вежко и Баренцово море, както и на три арк­ти­че­ски полигона.

В аква­то­ри­ята на Баренцово море корабна ударна крупа унищожи десан­тен отряд на усло­вен про­тив­ник, изпълни комплекс от меропри­я­тия за отра­зя­ване на маси­ран раке­тен авиаци­о­нен удар. Остатъци от групи­ров­ката на про­тив­ника бяха условно унищожени от авиаци­ята и с брегови ракетни комплекси „Редут”.

На арк­ти­че­с­ките полигони бата­льон­ните так­ти­че­ски групи на отдел­ните мото­стрел­кови бригади изпъл­ниха учебно-​бойни задачи за унищожа­ване на сред­ствата за въз­душно напа­де­ние на услов­ния про­тив­ник и въпроси за неутра­ли­зи­ране на про­бив на диверсионно-​разузнавателни групи през държав­ната гра­ница на Рус­ката федерация.

Една от мото­стрел­ко­вите бригади на Цен­трал­ния вое­нен окръг беше при­ве­дена в бойна готов­ност и пре­во­зена с желе­зо­пъ­тен транспорт на полигон. С под­раз­де­ле­ни­ята на брига­дата бяха про­ве­дени заня­тия по плана за бой­ната подготовка.

Бата­льон­ната так­ти­ческа група на Самар­ската бригада беше изве­дена на своя полигон и отра­боти упраж­не­ния за кон­тролни стрелби и водене на бойни машини.

При­вле­че­ните съе­ди­не­ния и воин­ски части от Източ­ния вое­нен окръг бяха изве­дени на полигона в Саха­лин, където про­ведоха тактико-​строеви занятия.

Про­вер­ката завърши на 21 март. В 15 часа мос­ков­ско време на войските бяха дадени ука­за­ния за завръщане в пунк­то­вете на посто­ян­ната си дислокация.

С постепен­ното нарастване на броя на лич­ния състав в про­ве­ро­въч­ните меропри­я­тия бяха задействани до 80 хил. воен­но­служещи, около 12 хил. еди­ници военна тех­ника, 65 бойни кораба и 15 под­вод­ници, над 220 бойни само­лета и вертолета.

Меропри­я­ти­ята в рам­ките на вне­зап­ната про­верка пока­заха висо­ката готов­ност на силите на Север­ния флот да гаран­тира воен­ната сигур­ност на Русия в Арк­тика, а съе­ди­не­ни­ята и воин­ските части от воен­ните окръзи и родо­вете войски — че са в състо­я­ние да изпъл­нят зада­чите в съо­т­вет­ствие със проме­нящата се обстановка./в. Русия днес