Пети международен конкурс за детска рисунка "Обичам моята родина"

Пети международен конкурс за детска рисунка "Обичам моята родина"

Публикувано от:

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

„ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

2013-2014 г.

 1. ОРГАНИЗАТОР:

 • НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ
 • СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

 2. ТЕМА НА КОНКУРСА – ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА, ДРУЖБАТА МЕЖДУ ДЕЦАТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ и БОРБАТА ЗА МИР НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.

 3. ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

 • 1150 години от ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /864/,

hristianstvo

 • 700 години от раждането на преподобния Сергий Родонежски /1314/

Rodinejski 2

 • 190 години от ИЗДАВАНЕТО НА “РИБНИЯ БУКВАР” НА ПЕТЪР БЕРОН /1824/,

beron

 • 400 години от легендарния подвиг на ИВАН СУСАНИН /1613/

Ivan Susanin

 • 100 години от ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМА “СВ. НИКОЛАЙ” В СОФИЯ – РУСКАТА ЦЪРКВА /1914/,

ruskata cqrkva 2

 • и на НАЦИОНАЛНИТЕ ГЕРОИ НА ВСИЧКИ НАРОДИ.

 4.ЦЕЛ: Насърчаване творческото развитие на децата, създаване на интерес и желание на децата и родителите им за запознаване с поводите на конкурса .

 5.УЧАСТНИЦИ – Без ограничения, всички желаещи деца от Република България, Руската Федерация и други страни, разпределени в три възрастови групи:

ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в ДОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ /до 7-годишна възраст/,

ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС /от 7 до 11-годишна възраст/,

ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС /от 11 до 14-годишна възраст/.

 

5.1.   Всяко дете, от всяка възрастова група, може да участва с по една рисунка, във всеки един от кръговете на конкурса /за всеки кръг рисунката следва да бъде различна/.

 5.2.      РИСУНКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОКОВЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КРЪГОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

 • ЗА ПЪРВИ КРЪГ                – от 01.11.2013 г. до 25.11.2013 г.
 • ЗА ВТОРИ КРЪГ                 – от 01.12.2013 г. до 25.12.2013 г.
 • ЗА ТРЕТИ КРЪГ                  – от 01.01.2014 г. до 25.01.2014 г.
 • ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ          – от 01.02.2014 г. до 25.02.2014 г.
 • ЗА ПЕТИ КРЪГ                   – от 01.03.2014 г. до 25.03.2014 г.
 • ЗА ШЕСТИ КРЪГ                – от 01.04.2014 г. до 25.04.2014 г.

 Рисунките се изпращат на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС rusofili@abv.bg, или risrusofili@gmail.com  формат .jpg, /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/, или на хартиен носител /формат А-4/ на ПОЩЕНСКИ АДРЕС – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ–1000 , ул. “Г. С. РАКОВСКИ “ № 108 – НДР /ЗА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/,

 5.3. Рисунките се включват в съответния кръг на конкурса и се публикуват в Сайта на НДР www.rusofili.bg, на базата на датата на получаването им в Национално Движение Русофили /НДР/.

 5.4. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за автора й и данни за институцията, родителите или близките изпратили рисунката  /на български или руски език/, както следва :

5.4.1. ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА:

 • ТРИТЕ ИМЕНА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за контакти със семейството на детето;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС;
 • ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ и
 • ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ със семейството на детето,

5.4.2. ЗА ИНСТИТУЦИЯТА /детска градина, училище, читалище, дом на културата, школа по рисуване и т.н./, ИЗПРАТИЛА РИСУНКАТА:

 • НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с институцията
 • ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТТА НА ЛИЦЕТО ИЗПРАТИЛО РИСУНКАТА И ДАННИТЕ НА ДЕТЕТО;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС на институцията и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА с институцията;
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА /директор, председател и т.н./;
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СБУ на ИНСТИТУЦИЯТА и
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧИТЕЛЯ или ВЪЗПИТАТЕЛЯ от чийто група или клас е детето,

 5.4.3. ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА:

 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РОДИТЕЛЯ ИЗПРАТИЛ РИСУНКАТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с родителя;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛЯ,

 5.5. ВАЖНООт данните, изброени в точка 5.4., при класирането на рисунките в сайта се публикуват:

 • ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Възраст; Местожителство /населено място, община, област и държава/; Наименование и местонахождение на институцията,
 • ЗА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ – Име и Фамилия; Длъжност; Наименование и местонахождение на институцията.
 • ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Местожителство /населено място, община, област и държава/;

 ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В т. 5.4., СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ ГЛАВНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА САЙТА НА НДР.

 5.6. РИСУНКИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ С ИЗБРОЕНИТЕ В точка 5.4., ДАННИ НЕ СЕ КЛАСИРАТ !

6.КЛАСИРАНЕ:

 6.1. ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ ОТ  ЧИТАТЕЛИТЕ  НА  www.rusofili.bg – извършва се от читателите на Сайта, по брой набрани гласове за съответната рисунка, І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място, за всеки кръг, за всяка възрастова група, чрез гласуване в сайта.

 6.1.1.   ВСЕКИ ЧИТАТЕЛ НА САЙТА МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ЕЖЕДНЕВНО, ЗА ТРИ ИЗБРАНИ ОТ НЕГО РИСУНКИ ОТ ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КРЪГ НА КОНКУРСА, В СРОКОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

ЗА ПЪРВИ КРЪГ                      – от 01.12.2013 г. до 25.12.2013 г.

ЗА ВТОРИ КРЪГ                       – от 01.01.2014 г. до 25.01.2014 г.

ЗА ТРЕТИ КРЪГ                         – от 01.02.2014 г. до 25.02.2014 г.

ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ                – от 01.03.2014 г. до 25.03.2014 г.

ЗА ПЕТИ КРЪГ                         – от 01.04.2014 г. до 25.04.2014 г.

ЗА ШЕСТИ КРЪГ                     – от 01.05.2014 г. до 25.05.2014 г.

ЗА ФИНАЛНИЯ КРЪГ          – от 01.06.2014 г. до 25.06.2014 г.

 6.1.2.   Ежемесечно Главният администратор на Сайта на НДР публикува в  www.rusofili.bg класираните в съответния кръг на конкурса рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/ и броя на набраните от всяка от тях точки.  При равен брой точки, класираните рисунки могат да бъдат повече от девет.

6.1.3.   Във финалния кръг на конкурса влизат всички класирани в съответните поредни кръгове рисунки  с набраните от тях в съответния кръг точки .

 6.1.4.      Победители /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/ в крайното класиране на читателите на Сайта са рисунките, набрали най-голям брой точки във финалния кръг на конкурса .

 6.2. ОТ  ЖУРИ – извършва се от жури, определено от  Редакционно-Издателския Съвет /РИС/ на www.rusofili.bg.

 6.2.1. Журито разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки, за всеки отделен кръг, за всяка възрастова група, като в края на конкурса се класират общо девет рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/. С оглед постигане на максимална обективност журито класира рисунките по техните номера, без да знае имената на техните автори.

 6.3. Победители в конкурса  /по две 1-ви, 2-ри и 3-ти места за всяка възрастова група/ са рисунките, класирани по точка 6.1.4. и точка 6.2.1., съответно от читателите на www.rusofili.bg и от журито .

 7. НАГРАДИ :

7.1. ДИПЛОМ на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ – ЗА КЛАСИРАЛИТЕ СЕ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО В КОНКУРСА ,

7.2. ГРАМОТА на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ – ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА ,

7.3. ПОХВАЛЕН ЛИСТ на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ – ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА , 

7.4. ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА. 

7.5. НАРЕД С НАГРАДИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ НА: 

7.5.1. НАЙ–МАЛКИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА , 

7.5.2. УЧАСТНИЦИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ РИСУНКИ – І-во място.

 ВНИМАНИЕ !

 • В КОНКУРСА можете да се включите през цялото време на неговото провеждане, от 01.11.2013 г. до 25.04.2014 г.,
 • Всеки кръг на конкурса е автономен и няма пряка връзка с останалите кръгове,
 • Всеки участник може да участва в един, в няколко или във всички кръгове на Конкурса,
 • Не се класират рисунките, които не отговарят на изискванията. 

9.   НАГРАЖДАВАНЕ: НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 г., РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЯЗОВИР „КОПРИНКА”, гр. Казанлък

РЕГЛАМЕНТЪТ Е УТВЪРДЕН ОТ РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ /РИС/ НА САЙТА НА НДР  

Р Е Г Л А М Е Н Т 

проведения Пятого международного конкурса  детского рисунка

“ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ”

2013-2014гг.

 1.ОРГАНИЗАТОРЫ:

 • НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛОВ 
 • СИНДИКАТ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

2. ТЕМА  КОНКУРСА – ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ДРУЖБА МЕЖДУ ДЕТЬМИ ВСЕГО МИРА и БОРЬБА ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.

3. ПОВОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

 • 1150-летие ПРИНЯТИЯ ХРИСТИЯНСТВА в БОЛГАРИИ /864/,

hristianstvo     

 • 700 лет со дня РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Rodinejski 2

 • 190-летие ИЗДАНИЯ “РЫБНОГО БУКВАРЯ” ПЕТРА БЕРОНА /1824/

beron

 • 400-летие легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина /1613/

Ivan Susanin

 • 100 лет со дня ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ В СОФИИ – РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ /1914/

ruskata cqrkva 2

 • НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕХ НАРОДОВ 

4.ЦЕЛЬ: Поощрение творческого развития детей, вызов интереса и желания среди детей и их родителей ознакомиться с поводами проведения конкурса.

5.УЧАСТНИКИ – Без ограничений, все желающие дети из Республики Болгарии, Российской Федерации и других стран, в трех возрастных группах :

ПЕРВАЯ ГРУППА – ДЕТИ ДОШКОЛЬНЕГО ВОЗРАСТА /до 7 лет/,

ВТОРАЯ ГРУППА – ДЕТИ с І-ого по ІV-тый КЛАСС /с 7 до 11 лет/,

ТРЕТЬЯ ГРУППА – ДЕТИ с V-ого по VІІІ-мой КЛАСС /с 11 до 14 лет/.

5.1.   Каждый ребенок, в каждой возрастной группе, может участвовать одним рисунком в каждом из кругов конкурса /в каждом кругу рисунок должен быть разным/.

5.2. РИСУНКИ СЛЕДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ В СРОКАХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРУГОВ, КАК СЛЕДУЕТ: 

 ПЕРВЫЙ КРУГ            – с 01.11.2013 г. по 25.11.2013 г.

ВТОРОЙ КРУГ             – с 01.12.2013 г. по 25.12.2013 г.

ТРЕТИЙ КРУГ              – с 01.01.2014 г. по 25.01.2014 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ     – с 01.02.2014 г. по 25.02.2014 г.

ПЯТЫЙ КРУГ               – с 01.03.2014 г. по 25.03.2014 г.

ШЕСТОЙ КРУГ           – с 01.04.2014 г. по 25.04.2014 г.

Рисунки следует отправлять на rusofili@abv.bg,формат .jpg /дляКОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА/, или на бумаге /формат А-4/ по адресу – РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, город СОФИЯ–1000, ул. “Г. С. РАКОВСКИ” № 108 – НДР /для КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА/

5.3. Рисунки входят в данный круг конкурса и публикуются на Сайте НДР www.rusofili.eu на базе их поступления в Национальное Движение Русофилов /НДР/.

5.4. Каждый рисунок ОБЯЗАТЕЛЬНОдолжен сопровождаться данными его автора и учреждения, родителей или близких, которые отправили его /на болгарском или русском языке/, которыми будет пользоваться только Главный администратор сайта: 

5.4.1. ОБ АВТОРЕ РИСУНКА:

 • ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО;
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с семьей ребенка; 
 • ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС;
 • ДАТА, МЕСЯЦ И ГОД РОЖДЕНИЯ и
 • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ с семьей ребенка;

5.4.2. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ /детский сад, школа, дом культуры, школа изобразительного искусства и т.д./, ОТПРАВИВШЕМ РИСУНОК:

 • НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ;
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ и телефон для контактов с учреждением; 
 • ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА, ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК И ДАННЫЕ РЕБЕНКА;
 • ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙАДРЕС учреждения и
 • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ с учреждением; · ФИО  РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ /директор, председатель и т.д./;
 • ФИО ВОСПИТАТЕЛЯ ИЛИ УЧИТЕЛЯ, В ГРУППЕ ИЛИ КЛАССЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ РЕБЕНОК,

5.4.3. О РОДИТЕЛЯХ , отправивших рисунок:

 • ФИО РОДИТЕЛЯ ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК;
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с родителем;· ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС РОДИТЕЛЯ и
 • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ С РОДИТЕЛЕМ,

 5.5. ВАЖНО –Из указанных данных в пункте 5.4., при классации рисунков на сайте публикуются:

 • ОБ АВТОРЕ РИСУНКАФИО, возраст, местожительство /населенный пункт, область, государство/; имя и местоположение учреждения
 • О ЛИЦАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХФИО, должность, имя и местоположение учреждения. 
 • О РОДИТЕЛЯХ, ОТПРАВИВШИХ РИСУНОКФИО; местожительство /населенный пункт, область, государство/;

ВСЕ ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ. 5.4. ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ САЙТА НДР.

 5.6. РИСУНКИ, КОТОРЫЕ НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ УКАЗАННЫМИ В п. 5.4. ДАННЫМИ, НЕ КЛАССИРУЮТСЯ!

6.КЛАССАЦИЯ: 

6.1. ГОЛОСОВАНИЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ  www.rusofili.bg – осуществляется читателями Сайта по очковой системе для соответствующего рисунка, І-вое, ІІ-рое и ІІІ-ье место, для каждого круга, в каждой возрастной группе, голосуется на сайте.

6.1.1.  КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ САЙТА МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА ВЫБРАННЫЕ ИМ ТРИ  РИСУНКА В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КРУГА КОНКУРСА, В СЛЕДУЮЩИХ СРОКАХ:

ПЕРВЫЙ КРУГ                         – с 01.12.2013 г. по 25.12.2013 г.

ВТОРОЙ КРУГ                          – с 01.01.2014 г. по 25.01.2014 г.

ТРЕТИЙ КРУГ                           – с 01.02.2014 г. по 25.02.2014 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ                  – с 01.03.2014 г. по 25.03.2014 г.

ПЯТЫЙ КРУГ                            – с 01.04.2014 г. по 25.04.2014 г.

ШЕСТОЙ КРУГ                        – с 01.05.2014 г. по 25.05.2014 г.

ФИНАЛЬНЫЙ КРУГ            – с 01.06.2014 г. по 25.06.2014 г.

6.1.2.  Каждый месяц Главный администратор Сайта НДР публикует на www.rusofili.bg классацию данного круга конкурса /1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/ и количество собранных каждым рисунком очков. При одинаковом количестве очков классированных рисунков может быть больше девяти.

6.1.3.  В финальный круг конкурса входят победители всех кругов с собранными ими очками .

6.1.4.     Победителями /1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/ в конечной классации читателей Сайта являются рисунки, которые собрали больше всего очков в финальном кругу конкурса.

6.2. ЖЮРИ – осуществляется жюри, определенным Редакционно – Издательским Советом /РИС/  www.rusofili.bg .

6.2.1. Жюри рассматривает и классирует все рисунки, которые отвечают требованиям, в каждом отдельном кругу, в каждой возрастной группе. В конце конкурса будет классировано всего девять рисунков /1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/. Для достижения максимальной объективности жюри классирует рисунки по номерам, не зная имен их авторов.

6.3. Победителями конкурса /два 1-вых, 2-рых и 3-тьих места в каждой возрастной группе/ являются рисунки, классированные по п. 6.1.4. и п. 6.2.1. /читателями  www.rusofili.bg и жюри/.

7. ПРИЗЫ:

7.1. ДИПЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ КЛАССИРОВАННЫХ НА ПЕРВОМ, ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ В КОНКУРСЕ,

7.2. ГРАМОТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КОНКУРСЕ,

7.3. ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ. 

7.4. ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА.

7.5. КРОМЕ ПРИЗОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ БУДУТ ВРУЧЕНЫ :

7.5.1. САМЫМ МОЛОДЫМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА,

7.5.2. УЧАСТНИКАМ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РИСУНКОВ – І-ое место.

ВНИМАНИЕ !

 • В КОНКУРС можете включиться на протяжении его проведения с 01.11.2013 г. по 25.04.2014 г.,
 • Каждый круг конкурса автономен и у него нет прямой связи с остальными кругами,
 • Каждый участник может участвовать в одном, в нескольких или во всех кругах Конкурса,
 • Не классируются рисунки, которые не отвечают требованиям,

9.   ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ: ВО ВРЕМЯ ОДИННАДЦАТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА ДРУЗЕЙ РОССИИ – СЕНТЯБРЬ 2014 г., РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ „КОПРИНКА” – г. Казанлык 

РЕГЛАМЕНТ УТВЕРЖДЕН РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ /РИС/ САЙТА НДР 

 

 

.

Comments are closed.