Филм за Ленин ще излезе за вековния юбилей на Октомврийската революция

Филм за Ленин ще излезе за вековния юбилей на Октомврийската революция

Публикувано от:

В Русия пра­вят биографи­чен филм за Вла­ди­мир Ленин по слу­чай 100-​годишния юби­лей на Октом­врий­ската рево­люция. Извест­ният руски писа­тел Вла­ди­мир Соро­кин е автор на сце­на­рия на лен­тата, която трябва да се появи по кината през 2017 г. Про­дуцент­ката Елена Яцура съобщи, че бюджетът на филма ще е около 450 мили­она рубли, от които 60 мили­она се оча­ква да бъдат отпус­нати от Фонда за под­крепа на рус­кото кино. Соро­кин вече е напи­сал пър­вия вари­ант на сце­на­рия, който обаче ще бъде дора­бот­ван.

Все още не е ясно кой ще бъде режисьор на лен­тата. От екипа вече са пред­ложили на Стивън Содър­бърг – авторът на „Ерин Бро­ко­вич” и „Бан­дата на Оушън” и на режисьора на „Тури­ста” – Фло­риан Хен­кел фон Донер­смар. За раз­лика от Донер­смарк, който все още не е отго­во­рил, Содър­бърг много е харе­сал сце­на­рия, но е обяс­нил, че в последно време снима теле­ви­зи­онни сери­али, а не кинопро­дукции. Въпреки жела­ни­ето на про­дуцент­ката Елена Яцура „Ленин” да бъде заснет от чуж­де­нец, в момента в Русия се про­вежда кастинг за режисьор на лен­тата. По думите на Яцура, чуж­де­нец може да пред­стави рус­ката исто­рия от по-​различен ъгъл и така ще бъде по-​интересно за зри­те­лите. Засега от екипа не изда­ват и кой актьор ще изпълни ролята на Ленин.