Успехът на руските биатлонисти е закономерност

Успехът на руските биатлонисти е закономерност

Публикувано от:

Триумфално представяне на “сборная” в четвъртия етап на Световната купа

Четвър­тият етап на Све­тов­ната купа по биат­лон, преми­нал в нем­ския Обер­хоф, стана един от най-​добрите за Русия през послед­ните години. При жените успе­хът беше ознаме­ну­ван с побе­дата на Олга Зайцева в пре­след­ва­нето, а мъж­кият наци­о­на­лен отбор направи хет­трик, като спе­чели три от трите старта. Зла­тен дубъл в смет­ката си записа Дмит­рий Малишко, два среб­ърни медала грабна Евге­ний Гара­ни­чев. Освен това рус­наците спе­че­лиха и пър­вото място в щафетата.

В Обер­хоф рус­кият отбор сякаш се отприщи. Послед­ната лична победа при мъжете беше отбе­ля­зана преди почти година — през фев­ру­ари 2012– ​а. Тогава в нор­веж­кия Холмен­ко­лен победа в спринта отпраз­нува Евге­ний Гара­ни­чев, двата среб­ърни медала на когото едва ли някой забе­ляза в свет­ли­ната на ярките победи на Дмит­рий Малишко.

При жените за после­ден път инди­ви­ду­ална победа спе­чели 34-​годишната вете­ранка Олга Зайцева, която през яну­ари мина­лата година спе­чели спринта в чеш­кия Нове место.

Все пак жените спе­че­лиха и щафе­тата през мина­лата година, докато мъжете не бяха побеж­да­вали чак от яну­ари 2010 г., когато в нем­ския Рупол­динг рус­кият квар­тет (Иван Чере­зов, Антон Шипу­лин, Мак­сим Чудов и Евге­ний Устюгов) се ока­заха по-​бързи и по-​точни от нор­вежците. Спорт­ният дирек­тор на наци­о­нал­ния отбор Вик­тор Майгу­ров отбе­ляза успе­хите на отбо­рите и заяви, че сега е необ­хо­димо да се съхрани физи­че­с­ката форма на биат­ло­ни­стите до старта на Све­тов­ното първен­ство, което ще се състои през фев­ру­ари в Нове место.

Майгу­ров, цити­ран от „Изве­стия” каза: „Досегаш­ният резул­тат говори сам за себе си. Това се отнася и до жен­ския, и до мъж­кия отбор. Има медали, поди­уми, налице е прогрес в хода на сезона. Отбо­рите наби­рат обо­роти. Сега е всичко на всичко нача­лото на яну­ари. За биат­ло­ни­стите е важно да запа­зят и подоб­рят още повече формата към февруари-​март, когато ще се състоят Све­тов­ното първен­ство и пред­олимпий­ската сед­мица в Сочи. Настрой­ваме спор­ти­стите подо­ба­ващо — каз­ваме им да забра­вят Обер­хоф и да вър­вят напред.

Юрий Пар­вьо­нов, пър­вият тре­ньор на Дмит­рий Малишко, също се отзова положи­телно за пред­ста­вя­нето на рус­наците и рус­ки­ните и посочи сегаш­ния мъжки наци­о­на­лен отбор като един от най-​силните през послед­ните години. „Мъжете се пред­ста­вят про­сто вели­ко­лепно, а глав­ното — ста­билно, от първите етапи. В „сбор­ная” има много силна кон­ку­ренция. Успе­хът в Обер­хоф не е слу­чай­ност, а зако­номе­рен резул­тат. Всичко идва по реда си. Сега е рано да гово­рим за Олимпи­а­дата — пред­стои още цял сезон, но в идващото Све­товно първен­ство много неща трябва да дой­дат на мястото си. Сега глав­ната задача е да подгот­вим нашите спор­ти­сти за све­тов­ната надпревара.

В Обер­хоф Малишко показа неве­ро­я­тен резул­тат, като спе­чели две инди­ви­ду­ални дис­ци­плини и щафе­тата. Подо­бен резул­тат не е постиган от мъж­кия наци­о­на­лен отбор от шест години. През 2007 г. Нико­лай Круг­лов също спе­чели щафе­тата, спринта и преследването.

Настав­ни­кът на Малишко продължи: „Успе­хът на Дима беше оча­к­ван. Той е много моти­ви­ран и целе­устремен човек. Постави си задача да се пред­стави по-​добре, откол­кото през мина­лата година, и да стигне до Све­тов­ното първен­ство. Целта му е да бъде сред при­зьо­рите на най-​големите състе­за­ния. Опре­де­лено това не е промеж­дутъ­чен успех, а резул­тат от пло­до­творна работа, в това число и на пред­се­зон­ните лагер-​сборове. Напо­следък той непрекъс­нато се кла­си­раше в десетицата-​двайсетицата. Имаше, раз­бира се, и слу­чаи, когато ските не вър­вяха и времето не беше най-​добро, но той се стараеше.”

Трябва да отбе­лежим прогреса на Малишко, който се състе­зава за Све­тов­ната купа едва втори сезон. Поди­у­мите в Обер­хоф не бяха от първите за рус­кия биат­ло­нист. Във вто­рия етап в австрийския Хохфилцен рус­на­кът беше втори в пре­след­ва­нето и трети в щафетата.

Майгу­ров заяви: „Когато отчи­тахме резул­та­тите преди Нова година, тре­ньо­рите гле­даха опти­ми­стично на отбо­рите и каз­ваха, че „сбор­ная” ще набира форма. Можем да кажем, че успе­хът в Обер­хоф е зако­номе­рен. Отбо­рите пока­заха потенци­ала си. Тук няма ника­кви тайни — всичко е резул­тат на напрегната работа. Мисля, че през първите три етапа нещо малко не ни достигаше.

Положи­телна тен­денция се наблю­дава и при жен­ския наци­о­на­лен отбор. Ако по-​рано всич­ките надежди на фено­вете бяха отпра­вени пре­димно към Олга Зайцева, която засега остава неизме­нен лидер на отбора, но се пред­ставя не много ста­билно, сега към нея при­ближа­ват няколко млади биат­ло­нистки начело с Олга Вилухина.

Сега моми­че­тата отде­лят повече от тре­ни­ро­въч­ното време за физи­ческа подго­товка. Спе­ци­а­ли­стите смя­тат, че ако малко се поразто­ва­рят, това ще е от полза за тях. Сега и Зайцева, и Вилу­хина показ­ват при­лични резул­тати. За Све­тов­ното първен­ство и те би тряб­вало да постиг­нат оптимална форма. Спо­ред Майгу­ров зада­чата минимум за след­ващия етап на Све­тов­ната купа е попа­дане на поди­ума в щафе­тата и в трой­ката в спринта. Спорт­ният дирек­тор на наци­о­нал­ния отбор каза още, че Дмит­рий Малишко и Евге­ний Устюгов няма да участват в щафетата.

Вилу­хина и Шуми­лова показ­ват добра ско­рост, но в стрел­бата има още какво да се желае. В отделни компо­ненти жен­ският наци­о­на­лен отбор изглежда доста при­лично. Всичко това трябва да се обе­дини в резултати.

 

 .