Увеличават се жените, които искат да служат в армията

Увеличават се жените, които искат да служат в армията

Публикувано от:

Мини­стер­ството на отбра­ната на Руската Федерация  кон­ста­тира уве­ли­ча­ване на инте­реса към воен­ната служба в про­фе­си­о­нал­ната и редов­ната армия от страна на жените, съобщи пред ТАСС начал­ни­кът на Главно управ­ле­ние „Кадри” на воен­ното ведом­ство генерал-​полковник Вик­тор Горемикин.

Той каза: „Броят на жените, жела­ещи да служат по дого­вор, се уве­личи. Те пре­тен­ди­рат за длъж­но­стите, опре­де­лени със запо­ведта на мини­стъра на отбра­ната, които могат да се попъл­ват от жени-​военнослужещи — свър­зочни, медицин­ски, въздушно-​десантни войски… Спе­ци­ал­но­стите са доста, дори във Войските за воен­но­кос­ми­ческа отбрана.”

Спо­ред него се е уве­ли­чил броят и на моми­че­тата кур­сантки във воен­ните учебни заведения.

Гене­ралът добави, че в частта, засягаща воен­ната подго­товка на сту­ден­тите, жените също про­явя­ват инте­рес. В Мос­ков­ския линг­ви­сти­чен уни­вер­си­тет и в Сибир­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет са под­брани моми­чета, които в най-​близко време ще започ­нат подго­товка по програмата за ред­ници и сержанти.