Терористи подготвяли атаки в Москва за Деня на Победата

Терористи подготвяли атаки в Москва за Деня на Победата

Публикувано от:

Рус­ките спе­ци­ални служби про­ве­ря­ват информация за възможна подго­товка на теро­ри­стични актове в Русия от коман­дира на бата­льона „Джо­хар Дудаев” Адам Осмаев, съобщава изда­ни­ето LiveNews. По опе­ра­тивни данни бан­ди­тите са подгот­вяли атаки на обекти в Русия по време на чества­нето на 70-​годишнината от побе­дата, както и през про­летта и лятото. Теро­ри­стите имали наме­ре­ния да използ­ват за целта мини­рани транспортни средства.

По време на чества­ни­ята в Москва сътруд­ниците на пра­во­охра­ни­тел­ните органи били пре­дупре­дени, че в сто­лицата могат да се появят граж­дани на Ингу­ше­тия, които могат да бъдат взри­вени дистанци­онно, без те да подо­зи­рат, че в чан­тите им, уж пред­на­зна­чени да се пре­да­дат някому, носят взри­вни вещества.

Спе­ци­ал­ните служби не отри­чат възмож­но­стта за теро­ри­стични напа­де­ния в Крим. Спо­ред полу­че­ните све­де­ния на базата на учеб­ния център на наци­о­нал­ната гвар­дия на Украйна и на т. нар. бата­льон „Крим” се подгот­вят дивер­си­онни групи за атака на полуострова.

Джо­хар Дудаев

Бата­льонът „Джо­хар Дудаев”, който воюва в Дон­бас на стра­ната на укра­ин­ските сили, е бил орга­ни­зи­ран от Иса Мунаев през март 2014 г. от хора с чечен­ски про­из­ход, напус­нали стра­ната след вто­рата чечен­ска кампа­ния. В Русия Адам Осмаев е бил фигу­рант по кри­ми­нално дело във връзка с подго­товка на поку­ше­ние срещу Вла­ди­мир Путин. Украйна обаче отказа да го пре­даде на рус­ките вла­сти. Съдът в Одеса го обвини само в неза­конно използване на взри­вни веще­ства и унищожа­ване на чуждо имуще­ство и го осъди на 2 години и 9 месеца затвор. Но понеже Осмаев вече е излежал този срок в след­стви­ето, той излезе на сво­бода още в съдеб­ната зала. Укра­ин­ската про­ку­ра­тура сне обви­не­ни­ето му в теро­ризъм. Осмаев е склю­чил сделка със след­стви­ето, като раз­ка­зал как се е занима­вал с вер­бу­ване на лица за орга­ни­зи­ране на теро­ри­стични актове в Русия и е дал пока­за­ния за подго­тов­ката на поку­ше­ние срещу Путин. През2012 г. той пла­ни­рал да взриви колата на тога­ваш­ния кан­ди­дат пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин по пътя към летище Внуково.