Творци участваха в международна среща

Творци участваха в международна среща

Публикувано от:

Санаторно-​оздравителен комплекс „Кам­чия” беше дома­кин на Меж­ду­на­род­ната твор­ческа среща „Заедно в 21 век”, орга­ни­зи­рана от Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”, съвместно с нейни парт­ньори, предаде в. “Русия днес”.

От 27 август до 3 сеп­тем­ври в комплекса се про­веде хоров фести­вал, в който участваха твор­че­ски колек­тиви и соли­сти от Бълга­рия, Русия, Украйна, Мол­дова, Полша, Гру­зия и др. Тази година Меж­ду­на­род­ната твор­ческа среща „Заедно в ХХI век” е посве­тена на 70-​годишнината от осво­бож­де­ни­ето на Европа от фашизма. Про­ектът стар­тира в сре­дата на август с Меж­ду­на­ро­ден твор­че­ски мара­тон „Пътят към Побе­дата” — с уча­сти­ето на музи­кални колек­тиви от Мол­дова, Румъ­ния, Полша, Украйна и др. Групата тръгна от Мол­дова и премина през Румъ­ния, Полша, Австрия, Чехия, Унгария.

На 25 август 2014 г. групата тръгна от София, където под­несе венци пред памет­ника на Съвет­ската армия, на Незнай­ния воин, в комплекса „Гар­ни­зонно стрел­бище”, срещна се с вете­рани от вой­ната и пред­ста­ви­тели на Българ­ски анти­фашистки съюз, с пред­ста­ви­тели на коор­ди­наци­о­нен съвет „Бълга­рия — Русия”. В РКИЦ концерт изнесе извест­ният певец Бисер Киров и българ­ски хорови състави.

На 26 август групата беше в Пло­в­див, където положи цветя пред Памет­ника на Альоша и орга­ни­зира флаш моб. Творците посе­тиха връх Шипка, Габрово, Велико Тър­ново.