Русия прави скок в туризма

Русия прави скок в туризма

Публикувано от:

В международната класация на Давоския форум страната се придвижи нагоре с 18 позиции 

С един скок Русия се изкачи с 18 стъпала нагоре в спи­съка на стра­ните с най-​добри усло­вия за туризъм в кла­саци­ята на Даво­с­кия ико­номи­че­ски форум, съобщи „Интерфакс”. От 141 държави, където два пъти годишно се извършва изслед­ва­нето, се нареди на 45-​о място. Сред кри­те­ри­ите за кла­сация са раз­ви­ти­ето на ико­номи­ката, медици­ната, транспорта, мобил­ните връзки, исто­ри­че­ското и кул­тур­ното наслед­ство, както и дали хората се чув­стват сво­бодни. Инте­ресно е, че съседи на Русия в спи­съка са такива раз­вити в туризма страни като Турция и Бар­ба­дос, които заемат съо­т­ветно 44-​то и 46-​о място.

По кри­те­рия за кул­турни забе­лежи­тел­но­сти Русия се наре­жда на 31-​а позиция, а за при­родни — на 34-​та. Още по-​напред — на 21-​о място, стра­ната излиза по инфра­струк­тура на въз­душ­ния и жп транспорта, медицин­ското обслуж­ване, мобил­ните връзки. По цени на хоте­лите заема 41-​во място. Сред пока­за­те­лите, които тег­лят стра­ната надолу в кла­саци­ята са състо­я­ни­ето на пътищата, инве­стици­он­ният климат и строгият режим за полу­ча­ване на визи.

В про­уч­ва­нето си експер­тите вземат пред­вид и отноше­ни­ето на вла­стите към раз­ви­ти­ето на тури­сти­че­ския биз­нес. Въпреки, че през послед­ните години — осо­бено след про­веж­да­нето на Зим­ната олимпи­ада през 2014 г. и пред­сто­ящите други меж­ду­на­родни спортни съби­тия, на които Русия ще бъде дома­кин, на туризма започна да се отделя повече внима­ние, се оказа, че той е едва на 90-​о място сред при­о­ри­те­тите на пра­ви­тел­ството. Така по ефек­тив­ност на при­движ­ване на меж­ду­на­род­ните пазари в сек­тора стра­ната се наре­жда на 49-​а позиция.

По тра­диция лидери в кла­саци­ята на Даво­с­кия форум са държави, които посрещат най-​голям брой тури­сти годишно. За 2015 г. в пър­вата десетка вли­зат: Испа­ния, Франция, Герма­ния, САЩ, Вели­ко­бри­та­ния, Швейца­рия, Австра­лия, Ита­лия, Япо­ния и Канада. Сред стра­ните отБРИКС високи позиции в туризма заемат Китай и Бра­зи­лия — съо­т­ветно на 17-​о и 28-​о място. От бившите съвет­ски репуб­лики най-​добре се пред­ставя Есто­ния, заела 38-​о място.

Раз­но­об­ра­зи­ето на държа­вите, попад­нали в чел­ните 30 позиции, показва, че за при­движ­ване нагоре в кла­саци­ята не е задължи­телно да имаш цве­туща ико­номика. „За да при­в­ли­чаш тури­сти изглежда, много по-​важни са по-​свободният визов режим, разши­ря­ва­нето на мобил­ната и интер­нет мрежа, както и попу­ля­ри­зи­ра­нето на соб­стве­ното кул­турно и исто­ри­че­ско наслед­ство”, комен­тира послед­ната кла­сация ико­номи­стът Роберто Кроти./ в. “Русия днес – Россия сегодня”