Русия е на водещи позиции в космическата радиолокация

Русия е на водещи позиции в космическата радиолокация

Публикувано от:

Русия не отстъпва, а в някои аспекти дори превъз­хожда САЩ в областта на кос­ми­че­с­ката радио­ло­кация, заяи пред ТАСС заместник-​генералният кон­струк­тор на ОАО „РТИ” Дмит­рий Ступин. Той уточни, че аме­ри­канците лиди­рат в областта на мони­то­ринга на въз­душ­ното про­стран­ство, но в сфе­рата на кос­ми­че­ското про­стран­ство харак­те­ри­сти­ките, които дават рус­ките лока­тори, не са по-​лоши от аме­ри­кан­с­ките: „Ние умеем да компен­си­раме нашето опре­де­лено тех­ни­че­ско изо­ста­ване с оптимални кон­струк­тор­ски и програмно-​алгоритмични решения.”

Заместник-​генералният кон­струк­тор на РТИ раз­каза още, че освен назем­ните радио­ло­каци­онни станции концер­нът е започ­нал да раз­ра­ботва бор­дови за раз­лични типове носи­тели: „Ние вла­деем платформени реше­ния, на базата на които могат да бъдат форми­рани кон­кретни пред­ложе­ния както за назем­ните сред­ства, така и за вся­ка­кви бор­дови. Засега това са само раз­ра­ботки, но за тях има сери­о­зна перспектива.”

Ступин заяви, че ико­номи­че­с­ката ситу­ация в стра­ната не се отра­зява на финан­си­ра­нето на раз­ви­ти­ето на системата за пре­дупре­жде­ние за ракетно напа­де­ние (СПРН): „Дого­во­рите, които изпъл­ня­ваме, са под кон­трола на първите лица в държа­вата и се финан­си­рат в съо­т­вет­ствие със заяве­ните числа. В този план не сме почув­ствали про­блеми. Що се отнася до пер­спек­тив­ните раз­ра­ботки, можем да прогно­зи­раме някои про­блеми, но като цяло до 2025 г. сме осигу­рени с работа.”

Системата за пре­дупре­жде­ние за ракетно напа­де­ние се състои от два еше­лона – наземен и кос­ми­че­ски. В края на мина­лата година гене­рал­ният кон­струк­тор на СПРН Сергей Боев съобщи пред ТАСС, че за Русия няма некон­тро­ли­рани раке­то­опасни направ­ле­ния. Кос­ми­че­ският еше­лон сега пред­стои да бъде въз­ро­ден – послед­ният спът­ник „Око-​1″, пред­на­зна­чен за отри­ване на пус­кове на бали­стични ракети, пре­стана да работи през мина­лата година. Пър­вият нов спът­ник ще бъде изстре­лян до края на тази година.

Ступин отбе­ляза също така, че програмно-​апаратният комплекс на Наци­о­нал­ния център за управ­ле­ние на отбра­ната ще пред­лага на ръко­вод­ството вари­анти за действие в една или друга ситу­ация, но реше­ни­ето си остава за човека. Засега центърът е условно теле­кому­ни­каци­о­нен, тоест – нами­райки се в него, можеш да се свържеш с всеки регион, директно да се усе­тиш участ­ник в едни или други съби­тия поради системата за наблю­де­ние и визу­а­ли­зи­ране. В бъдеще центърът ще ана­ли­зира раз­лични ситу­ации, за да се раз­бере как се раз­ви­ват те и до какви после­дици може да доведе това. В пер­спек­тива програмно-​апаратният комплекс на центъра сам ще пред­лага вари­анти за действие в едни или други ситу­ации. Тези вари­анти ще бъдат докла­д­вани на ръко­вод­ството за при­емане на съо­т­ветни решения.

За рус­ките под­раз­де­ле­ния в Арк­тика се съз­дава система за комплек­сен мониторинг.

Наци­о­нал­ният център за управ­ле­ние на отбра­ната на Русия офици­ално встъпи на бойно дежур­ство на 1 декем­ври 2014г. Тук се сти­чат всички информаци­онни потоци, поз­во­ля­ващи в реално време да бъде осигу­рено управ­ле­ни­ето на цялата военна орга­ни­за­ция на държа­вата и да се реагира на кри­зисни ситу­ации в стра­ната и в света. В съз­да­ва­нето на Центъра участваха над 50 предпри­я­тия. Пред­ста­ви­те­лят на „РТИ” под­черта, че финан­си­ра­нето на про­екта продължава в пълен обем.