Русия готова да посредничи за решаване на конфликта в Газа

Русия готова да посредничи за решаване на конфликта в Газа

Публикувано от:

Русия е готова да съдейства за мир­ното раз­реша­ване на палестино-​израелския конфликт, обяви рус­кото външно мини­стер­ство след срещата между външ­ния мини­стър на Русия Сергей Лав­ров с ръко­во­ди­теля на пале­стин­ската делегация на прего­во­рите с Израел Саиб Ари­кат, пре­даде ИТАР-​ТАСС.

Основ­ната точка от прего­во­рите беше днеш­ната напрегната обста­новка в Ивицата Газа. Осо­бено внима­ние бе обър­нато на поли­ти­че­с­ките, дипло­ма­ти­че­с­ките и хума­ни­тар­ните уси­лия за пре­одо­ля­ване на теж­ките послед­ствия от въоръже­ния конфликт между изра­ел­ската армия и действащите в Ивицата Газа пале­стин­ски групи­ровки”, се казва в съобще­ни­ето на рус­кото външно ведомство.

в. “Русия днес”