Путин назначи нов заместник министър на външните работи

Путин назначи нов заместник министър на външните работи

Публикувано от:

Пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин подписа указ за въвеж­дане в Мини­стер­ството на външ­ните работи на длъж­ност заместник-​министър по въпро­сите на про­ти­во­действи­ето на теро­ризма. Документът е пуб­ли­ку­ван на офици­ал­ния интер­нет пор­тал за правна информация. Това ще бъде девети заместник-​министър на външ­ните работи.

Запла­тата на новия заместник-​министър ще бъде 95 200 рубли месечно, 34 000 от които — за длъж­ност. Това съо­т­вет­ства на запла­тата на оста­на­лите заместник-​министри на външ­ните работи и на гене­рал­ния дирек­тор на външ­нопо­ли­ти­че­ското ведом­ство. Съвремен­ната струк­тура на мини­стер­ството се състои от 8 заместник-​министри, около30 депар­тамента и една феде­рална агенция за работа със съотечествениците.

/„Русия днес”/