По делата му ще го познаете…

ПЕТ ФАКТА ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ПОСТ НА ВЛАДИМИР ПУТИН

На 7 май 2012 година Вла­ди­мир Путин отново пое жезъла на управ­ле­ни­ето на държа­вата. По повод тази дата, жур­на­ли­стите от в „Рос­сий­ская газета” са събрали най-​ярките факти от десетте години пре­зи­дент­ство на Вла­ди­мир Путин (20002008 и 2012 до днес). Колегите са избрали съби­тия от раз­лични сфери на дей­но­стта на пре­зи­дента. Но би било непро­стимо, ако не напом­ним поне три огромни заслуги на рус­кия лидер: спи­ра­нето на Вто­рата чечен­ска война, уста­но­вя­ва­нето на траен мир и въз­ста­но­вя­ва­нето на Чечня; запазва­нето на държа­вата по време, когато разпадът на Русия изглеж­даше не само тео­ре­тично възможен, а и напълно реа­лен; утвър­жда­ва­нето на Русия като важен фак­тор на све­тов­ната поли­ти­ческа сцена.

Не по хро­но­логи­чен ред е под­ре­дила „Рос­сий­ская газета” избра­ните съби­тия и факти, но те без­спорно са ярки и значими.

Крим в състава на Русия

Днес, опи­райки се на резул­та­тите от рефе­рен­дума в Крим, на волята на народа, вна­сям във Феде­рал­ното събра­ние и моля да бъде разгле­дан Кон­сти­туци­о­нен закон за при­ема­нето в състава на Русия на два нови субекта на Феде­раци­ята: Репуб­лика Крим и град Сева­стопол”. Тези думи про­из­несе Вла­ди­мир Путин на 18 март 2014 г., а речта му бе при­зната за една от най-​силните и емоци­о­нални през всич­ките му пре­зи­дент­ски години. По-​късно самият той при­знава, че тази фраза напи­сал в послед­ния момент, окон­ча­тел­ното реше­ние не е било взето пред­ва­ри­телно, а едва след като ста­нали известни резул­та­тите от рефе­рен­дума в Крим — 96% за при­съе­ди­ня­ва­нето към Русия.

Побе­дата Сочи

През 2007 г. в Гва­темала на сеси­ята на МОК бе обявено, че Сочи е спе­че­лил правото да е дома­кин на зим­ната Олимпиада-​2014. От самото начало заяв­ката бе под­крепена от Вла­ди­мир Путин, който бе и ръко­во­ди­тел на делегаци­ята на сеси­ята на МОК. Именно той стана гарант за успеш­ното про­веж­дане на игрите и ясно заяви това на срещата в Гва­темала. Три­умфът на Олимпиада-​2014 в Сочи показа, че Путин удържа на думата си.

Спа­се­ни­ето на Бай­кал

Когато на 1 август 2009 г. пре­зи­дентът Путин достигна дъното на езе­рото Бай­кал с апа­рата „Мир-​1″, не лип­сваха скеп­тични и иро­нични комен­тари. Но нека напом­ним, че това не беше про­сто екзо­тика и раз­ходка за слава, а част от после­до­ва­телна поли­тика за спа­ся­ва­нето на уни­кал­ното езеро. През 2006г. именно Путин реши тръ­бата на пет­ро­лопро­вода „Изто­чен Сибир-​Тихи океан” да не бъде про­ка­рана тол­кова близо — на 800 м, покрай брего­вете на Бай­кал. „Ако има дори минимална веро­ят­ност от замър­ся­ва­нето на Бай­кал, трябва да напра­вим всичко необ­хо­димо, не за да мини­ми­зи­раме тази опас­ност, а изобщо да я изклю­чим”, каза тогава Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич. Спус­кайки се на дъното на Бай­кал, Путин се убеди, че зада­чата е изпъл­нена, а по-​късно защи­тата на уни­кал­ното при­родно водо­хра­ни­лище бе уза­ко­нена на държавно равнище.

Демографи­ята като приоритет

От 1992 г. започва раз­ви­ти­ето на опас­ната тен­денция — смърт­но­стта пре­вишава раж­да­емо­стта в Русия. Едва през мина­лата година настъпва пре­лом в пре­одо­ля­ва­нето на демограф­с­ката криза. По данни на ста­ти­сти­ката през 2013 г. в стра­ната са се родили 1 9012 млн бебета, а почи­на­лите жители на стра­ната са 1 8783 млн. Бързо нарастване на раж­да­емо­стта се забе­лязва през послед­ните пет години. Пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин про­възгласи демографи­ята за един от при­о­ри­те­тите на соци­ал­ната поли­тика на държа­вата. От 2007 г. стар­ти­рат няколко програми в под­крепа на семейството и поощ­ря­ване на раж­да­емо­стта, като родови сер­тифи­кати, май­чин капи­тал, уве­ли­ча­ване на дет­ските над­бавки и пр. Демографи­ята продължава да е сред при­о­ри­тет­ните направ­ле­ния в дей­но­стта на държавата.

Казу­сът Сирия

Когато през август 2013 г. пре­зи­дентът на САЩ Барак Обама поиска съгла­си­ето на Конгреса за военна намеса в Сирия, светът изтръпна — това озна­ча­ваше нови невинни жертви и еска­лация на конфликта. Тогава Вла­ди­мир Путин се нагърби с ролята на посред­ник и на 12 сеп­тем­ври в „Ню Йорк таймс” бе пуб­ли­ку­вана ста­ти­ята му — фак­ти­че­ски обръще­ние към вла­стите в САЩ и към аме­ри­кан­с­ките граж­дани, в което насто­яваше меж­ду­на­род­ната общ­ност да се възползва от готов­но­стта на сирийските вла­сти хими­че­ският арсе­нал да бъде поста­вен под кон­трол и по-​късно — унищожен. Посред­ни­че­ството на Русия бе при­ето и така бе избегната воен­ната опе­рация в Сирия.

в. „Русия днес – Россия сегодня“

error: Съдържанието ни е авторско!