Посланик Исаков поздрави руските възпитаници с Татянин ден

Посланик Исаков поздрави руските възпитаници с Татянин ден

Публикувано от:

Европейският шампион на 60 м/пр и 100 м/пр Сергей Шубенков ще е една от големите местни звезди на турнира “Руска зима”, който ще се проведе в Москва на 2 февруари. Носителят на бронзов медал на 100 м/пр от Световното първенство в руската столица през миналата година е и водещото лице на официалния плакат за турнира. Шубенков обаче ще има нелеката задача да бяга срещу бившия световен рекордьор на открито Дайрон Роблес (Куба). На старт ще застане и Константин Шабанов, който миналата година победи Шубенков на “Руска зима”. След изненадващата си загуба на “Руска зима” Шубенков беше по-бърз от Шабанов и на двата национални шампионата – в зала и на открито.

Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=468316

 

Мина­лата година в цифри, факти и комен­тари и пер­спек­ти­вите за насто­ящата във вътреш­ната и външ­ната поли­тика на Русия бе темата на тра­дици­он­ната среща на извън­ред­ния и пъл­номощен посла­ник на РФ у нас Юрий Иса­ков по слу­чай Деня на рус­ките сту­денти — Татя­нин ден.

Със свойстве­ния му спо­коен тон и дар слово посла­ник Иса­ков завладя ауди­то­ри­ята и бе въз­награ­ден с благо­дарни овации от препъл­ни­лите залата на РКИЦ възпи­та­ници на съвет­ски и руски вузове. От пър­вия дипло­мат на РФ у нас те чуха истини за живота на голямата страна. Посла­ник Иса­ков напомни, че на пре­с­конфе­ренци­ята си на 19 декем­ври м. г. пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин подробно е изложил основ­ните зна­кови съби­тия, довели до съще­ствени промени в живота на стра­ната. Ора­торът изтъкна инте­ре­сен факт — през изми­на­лата година успе­хите в сфе­рата на сел­ското стопан­ство са такива, че то се е превър­нало в „локо­мо­тив на промиш­ле­ния ръст” — нещо, което не се случва тол­кова често в Русия.

Всичко, което е казано и зами­слено, трябва да бъде изпъл­нено — това е девизът за 2014 г., сърце­ви­ната в сло­вото на пре­зи­дента Путин, посочи Юрий Иса­ков. Стра­ната прежи­вява и сложни дни и съби­тия, но въпреки това 65% от рус­наците имат дове­рие в държав­ния глава.

Като съще­ствен акцент във вътреш­нопо­ли­ти­че­ски план ора­торът посочи реформи­ра­нето на мест­ната власт и раз­ви­ти­ето на граж­дан­ското обще­ство. Про­блемът, който стра­ната трябва да пре­одо­лее, е недо­статъч­ното темпо на рас­теж на ико­номи­ката. Това обаче зависи и от външни фак­тори — кри­зата в ЕС още не е пре­одо­ляна и това несъм­нено се отра­зява и на Русия, за която ЕС е най-​големият партньор.

Посла­ник Иса­ков акцен­тира внима­ни­ето на ауди­то­ри­ята върху факта, че 2014 г. е обявена в Русия за Година на кул­ту­рата. 200 години от рож­де­ни­ето на Лер­мон­тов, 250 години от съз­да­ва­нето на Ерми­тажа, Олимпи­а­дата в Сочи са зна­кови в бога­тата на кул­турни съби­тия година.

Заси­л­ване на кон­ку­рент­ната борба за ресурси в света, както и между раз­лични системи на цен­но­сти, на модели е отли­чи­телна черта на нашето съвремие и това налага отпе­чатък и върху рус­ката външна поли­тика, посочи посла­ник Иса­ков. Тя обаче остава вярна на принципи като само­сто­я­тел­ност, неза­ви­симост, праг­ма­тично отсто­яване на наци­о­нал­ните инте­реси. Без­спорно постиже­ние е ефек­тив­ното раз­ви­тие на интеграци­он­ните процеси — Мит­ни­че­ският съюз, Евразийският съюз. Що се отнася до отноше­ни­ята с ЕС, диа­логът със стра­теги­че­ския за Русия парт­ньор ще продължи и ще доведе до положи­телни резул­тати, увери посла­ник Исаков.

Като про­бив в сфе­рата на външ­ната поли­тика той опре­дели това, че запла­хата от чужда интер­венция в Сирия е била спряна и глът­ката мир е при­нос на рус­ката дипло­мация. Стремежът на рус­ката външна поли­тика е да про­карва не раз­де­ли­телни, а обе­ди­ни­телни линии и това ще про­личи и на пред­сто­ящите през 2014 година съби­тия — в Сочи ще се про­веде срещата на върха на Г-​8, срещи на върха ще имат и стра­ните от БРИКС и ШОС.

Динамично се раз­ви­ват отноше­ни­ята между Бълга­рия и Русия, под­черта посла­ник Иса­ков. През изми­на­лата година е имало вза­имни визити на раз­лични рав­нища, но през насто­ящата година ни „оча­к­ват инте­ресни поли­ти­че­ски диа­лози”, заин­тригува пуб­ли­ката Юрий Николаевич.

Що се отнася до „Южен поток” той нарече този про­ект важно съби­тие за ико­номи­ката на Бълга­рия, което ще при­влече мощен инве­стици­о­нен капи­тал, ще съз­даде нови работни места, ще раз­вие нови тех­но­логии и ще допри­несе за подго­тов­ката на висо­ко­ква­лифи­рани кадри. „Много­стра­дал­ният въпрос за Белене”, както каза посла­ник Иса­ков, трябва да се реши от гледна точка на наци­о­нал­ните инте­реси на Бълга­рия, но „ние не можем да сме алтру­и­сти”. В тази връзка той даде при­мер с Унга­рия, където Русия ще изгради два нови енерго­блока на атом­ната цен­трала. Рус­ките инве­стиции в Бълга­рия (те сега са 2 млрд. евро), тури­стите и соб­стве­ниците на недвижими имоти бяха също теми, засегнати в сло­вото на посла­ника. По думите му облек­ча­ва­нето на визо­вия режим би довело до каче­ствен ръст на тури­сти­че­ския поток и по тази тема трябва да се работи.

През 2014 г. пред­стоят знаме­на­телни за двете страни съби­тия — 135 години от уста­но­вя­ване на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния, 70 години от освеща­ва­нето на храм-​паметника „Алек­сандър Нев­ски”, 100-​годишнина на рус­ката църква „Свети Нико­лай Мир­ли­к­лийски” в София.

Посла­ник Иса­ков отго­вори на много­брой­ните въпроси на ауди­то­ри­ята. По повод съби­ти­ята в Украйна той бе катего­ри­чен, че става дума за при­лагане от страна на Запада на „чудо­вищни двойни стан­дарти”, в което вече се убеж­да­ват и „мно­зина на тери­то­ри­ята на ОНД”. „Ситу­аци­ята е много сери­о­зна, но зная, че реше­ни­ето на про­блемите зависи само от самите укра­инци, без външна намеса, а сме сви­де­тели именно на това”, каза посла­ник Иса­ков. Но Русия няма да се наме­сва, ако не получи покана. „Не пре­дви­ждам обаче ситу­ация, при която Русия би могла не само да обърне гръб на Украйна, но и да се дистанцира от нея” каза Юрий Николаевич.

Европейският шампион на 60 м/пр и 100 м/пр Сергей Шубенков ще е една от големите местни звезди на турнира “Руска зима”, който ще се проведе в Москва на 2 февруари. Носителят на бронзов медал на 100 м/пр от Световното първенство в руската столица през миналата година е и водещото лице на официалния плакат за турнира. Шубенков обаче ще има нелеката задача да бяга срещу бившия световен рекордьор на открито Дайрон Роблес (Куба). На старт ще застане и Константин Шабанов, който миналата година победи Шубенков на “Руска зима”. След изненадващата си загуба на “Руска зима” Шубенков беше по-бърз от Шабанов и на двата национални шампионата – в зала и на открито.

Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=468316

Европейският шампион на 60 м/пр и 100 м/пр Сергей Шубенков ще е една от големите местни звезди на турнира “Руска зима”, който ще се проведе в Москва на 2 февруари. Носителят на бронзов медал на 100 м/пр от Световното първенство в руската столица през миналата година е и водещото лице на официалния плакат за турнира. Шубенков обаче ще има нелеката задача да бяга срещу бившия световен рекордьор на открито Дайрон Роблес (Куба). На старт ще застане и Константин Шабанов, който миналата година победи Шубенков на “Руска зима”. След изненадващата си загуба на “Руска зима” Шубенков беше по-бърз от Шабанов и на двата национални шампионата – в зала и на открито.

Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=468316

Европейският шампион на 60 м/пр и 100 м/пр Сергей Шубенков ще е една от големите местни звезди на турнира “Руска зима”, който ще се проведе в Москва на 2 февруари. Носителят на бронзов медал на 100 м/пр от Световното първенство в руската столица през миналата година е и водещото лице на официалния плакат за турнира. Шубенков обаче ще има нелеката задача да бяга срещу бившия световен рекордьор на открито Дайрон Роблес (Куба). На старт ще застане и Константин Шабанов, който миналата година победи Шубенков на “Руска зима”. След изненадващата си загуба на “Руска зима” Шубенков беше по-бърз от Шабанов и на двата национални шампионата – в зала и на открито.

Прочети повече на: http://www.sportal.bg/news.php?news=468316

.