Парламентарният център на РФ ще е в Мньовники

Парламентарният център на РФ ще е в Мньовники

Публикувано от:

В сре­дата на юни депу­та­тите и сена­то­рите ще избе­рат най-​добрия про­ект за външ­ния облик на новия пар­ламен­та­рен център, който спо­ред пла­но­вете трябва да се появи през 2019 г. в сто­лич­ния район Мньов­ники, съобщава в. „Изве­стия”.

По пред­ва­ри­телни сметки „до ключ” с цялото обо­рудване сгра­дата ще струва на инве­сти­тора 80 млрд. рубли. От пред­ста­ве­ните 11 про­екта, кон­курс­ната коми­сия е отбрала три про­екта, които ще бъдат пре­зен­ти­рани в Държав­ната дума и в Съвета на Феде­раци­ята. При опре­де­ляне на побе­ди­теля коми­си­ята ще вземе под внима­ние резул­та­тите от гла­су­ва­нето на депу­та­тите и сена­то­рите. Става дума само за архи­тек­тур­ната концепция за външ­ния вид на сгра­дата, която ще бъде пред­ста­вена като макет и на видео. Фирмата, която спе­чели този етап, ще изготви и про­екта за стро­и­тел­ство на сгра­дата. И трите про­екта, които депу­та­тите ще оце­ня­ват, са в стила на кла­сицизма, и са не само кра­сиви, но и функци­о­нални. Пар­ламен­тар­ният център е лице на стра­ната и той се строи не за временно ползване, а за векове, каза Елена Панина — зам.-председател на коми­си­ята в Думата по стро­и­тел­ството на центъра. Тя наб­легна на факта, че в кон­курса са участвали само руски компа­нии, изграж­да­нето също ще е с руски материали.

В меди­ите се появиха пуб­ли­кации, че в стро­и­тел­ството на новия пар­ламен­та­рен център ще участват струк­тури на биз­не­смена Михаил Гуце­риев. Той щял да поеме изцяло финан­си­ра­нето и стро­и­тел­ството на комплекса от зда­ния, като в замяна получи днеш­ните сгради на Държав­ната дума (два корпуса) и на Съвета на Феде­раци­ята (пет сгради — на улиците „Большая Дмит­ровка”, „Новый Арбат” и „Воз­движенка”) в центъра на Москва с обща площ над 100 хил. кв. м. В струк­ту­рите на Гуце­риев има и две стро­и­телни компа­нии — „Интеко” и „Моспромстой”.