НД Русофили и организирането на групи за изучаване на руски език в детските градини

Национално Движение Русофили е гражданска, неправителствена организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ през 2003 г. Движението има структури в 178 общини и областни ръководства. Едно от основните направления в дейността на Движението е свързано с оказване на съдействие по разширяване изучаването на руски език в учебните заведения в страната.

През 2012 г., след обстойно проучване, НД Русофили установи, че се наблюдава процес на намаляване броя на училищата и паралелките, в които се учи руски език. Една от причините за отслабване на интереса на родители и ученици към езика на Пушкин и Толстой е почти пълното прекратяване на изучаването му в детските градини, които вече не са на подчинение на Министерството на образованието, а на общините.

Липсва методика за изучаване на руски език в детските градини, не достигат и средства за заплащане на учителите.

Ето защо, през същата година, НД Русофили поде инициатива за създаване на групи за изучаване на руски език в детските градини. Предприетите действия бяха улеснени от проявения интерес от страна на ръководствата на детските градини и родителите, както и от подкрепата и съдействието на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, фонд „Руский мир” и агенция „Россотрудничество”- Москва, Руския културно-информационен център-София, на общинските и кметските администрации, и на други държавни и обществени органи и организации от столицата и страната.

Фонд „Руский мир” финансира издаването на рекламни плакат и листовка за разяснителна работа сред детските градини и родителите за ползата от ранното изучаване на руски език , своевременно изпратени на местните структури. С методическата помощ и участие на катедра „Руски език” към СУ „Св. Климент Охридски” и с финансовата подкрепа на фонд „Рускай мир” беше издаден и предоставен за ползване от учителите Учебник по руски език за детските градини. Към него, като приложение, са осигурени от фонд „Руский мир” два комплекта дискове с методически и помощни материали „ЧУДО МАЛЪIШ”.

Особено внимание, съвместно с ръководствата на детските градини, Движение Русофили отделя на подбора и обучението на подходящи правоспособни учители, притежаващи добър руски език и умения за работа с деца в предучилищна възраст. През м. май 2013 г., със съдействието на Министерството на образованието и науката, катедра „Руски език” към СУ „Св. Климент Охридски” и фонд „Руский мир”, беше организиран Национален семинар за обучение на учители по руски език в детските градини, в който участваха представители на всички области в страната. От м. октомври 2013 г. в Руския център към Столична библиотека функционира ежемесечен семинар за обучение на учителите по руски език в столичните детски градини, който ще продължи и следващата учебна година. През м. декември 2013 г., съвместно с Руския център, в  Стара Загора беше проведен Регионален семинар за обучение на учителите по руски език в детските градини от града и областа.

Резултатите от извършената работа са обнадеждаващи. През настоящата учебна 2013/2014 година изградените групи по руски език в детските градини вече са 470 в 150 общини от всички области на страната. Занятията навсякъде се посрещат с голям интерес от децата и удовлетворение от техните родители.

Всичко това дава основание на НД Русофили да се стреми към нарастване броя на групите по руски език в детските градини и разширяване обхвата на общините от страната, в които има изградени такива групи.

 

Приложение:

Списък на общини от страната, в които има детски градини, чиято дейност по изучаване и популяризиране на руски език представлява интерес за отразяване от средствата за масова информация и сайта на НД Русофили.

 

Град София – ОДЗ 10 „Чебурашка”; ОДЗ 7 „Детелина”; ОДЗ 8 „Таврия”

Град Благоевград, Банско, Гоце Делчев

Аксаково /Варна/

Град Габрово, Севлиево

Дупница /Кюстендил/

Русе

Смолян

София област – Ботевград, Елин Пелин, Самоков, Своге

Стара Загора

Град Хасково, Димитровград

Шумен  

 

error: Съдържанието ни е авторско!