VII Национален фестивал “Пусть всегда будет солнце”

VII Национален фестивал “Пусть всегда будет солнце”

Публикувано от:

Р Е Г Л А М Е Н Т

за провеждане на VII-ия Национален фестивал на руската поезия, песен и танц

Пусть всегда будет солнце

2021г.

ОРГАНИЗАТОР НА ФЕСТИВАЛА

Фестивалът се организира от Национално Движение Русофили, с подкрепата на Синдиката на българските учители, Община Казанлък и съдействието на Фонд „Русский мир”

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА

  • Популяризиране на руската поезия, песен и танц;
  • Приобщаване на младото поколение към богатството на руската култура;
  • Създаване на интерес към изучаване на руския език.УЧАСТНИЦИ

За участие във Фестивала се допускат :

  • Предучилищни групи;
  • Ученици от I – ХII клас, разпределени в четири групи: I-IV; V-VII; VIII–X; XI-XII.

ФЕСТИВАЛЪТ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР И ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЖАНРОВЕ:

Поезияиндивидуално рецитиране на руска поезия, с продължителност до 5 мин.

Песни – изпълнени индивидуално /солово/ или от вокална група. Допускат се до две песни (на ОБЛАСТЕН етап), с общо времетраене до 8 минути. Изпълненията се оценяват в две категории –индивидуално и групово.

* Поезията и песните се изпълняват на руски език.

** При заявен голям брой участници в ОБЛАСТНИЯ етап, журито има право да допусне изпълнение само на една песен;

*** Журито класира изпълнението само на една от двете песни, с която участникът ще се яви на ЗОНАЛЕН етап.

Танци – изпълнени от формации (танцова трупа, състав, студия и др.), с продължителност до 8 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се допуска явяване с репертоар, с който участниците са се представяли на предишните издания на Фестивала!

ЕТАПИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Фестивалът се провежда на три етапа:

  • Първи етапОБЛАСТЕНаприл – май 2021г.
  • Втори етапЗОНАЛЕНюни – юли 2021г.

* Страната е разделена на шест зони. Допълнително ще се оповестят градовете, в които ще се проведе зоналният етап.

В ЗОНАЛНИЯ етап на Фестивала имат право да се включат класираните на първо място в ОБЛАСТНИЯ етап в съответния жанр и възрастова група.

  • Трети етап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЕНм. септември 2021г. в гр. Казанлък.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап на Фестивала имат право да участват класираните на първо място в ЗОНАЛНИЯ етап по жанр и възрастова група.

ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки един от етапите се присъжда по 1 първо място за всеки жанр и всяка възрастова група.

Отличените на първо, вторo и трето място в ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ етап на Фестивала, имат възможност да участват в празничния концерт на ХVII–ия Национален събор на приятелите на Русия, който ще се проведе през м. септември 2021г. край яз. „Копринка”, община Казанлък.

НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Жури оценява участниците в отделните жанрове, отчитайки възрастовата група, подбора на репертоара, сложността на изпълнението, сценичната реализация, костюма, общото художествено въздействие.

ОБЛАСТЕН ЕТАП

На всеки участник в ОБЛАСТНИЯ етап на Фестивала се връчва ПОХВАЛЕН ЛИСТ.

Жури определя финалистите в ОБЛАСТНИЯ етап – класира на първо, второ и трето място изпълнители по жанр, от всяка възрастова група.

При класиране на певчески групи и танцови формации, с участници от различни възрасти, възрастовата група се определя от най-големите по възраст изпълнители.

На заелите първо, второ и трето място в ОБЛАСТНИЯ етап се връчва ГРАМОТА.

Класираните на първо място в отделните възрастови групи и жанр имат право да се явят на зоналния етап.

ЗОНАЛЕН ЕТАП

Журито от ЗОНАЛНИЯ етап класира на първо, второ и трето място изпълнители от всеки жанр и възрастова група и им връчва ГРАМОТА за ЗОНАЛЕН етап.

При класиране на певчески групи и танцови формации, с участници от различни възрасти, възрастовата група се определя от най-големите по възраст изпълнители.

Класираните на първо място в отделните възрастови групи и жанр имат право да се явят на заключителния етап.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП

Всеки участник получава ДИПЛОМ НА ФИНАЛИСТА.

Класираните изпълнители на първо, второ и трето място по жанр и възрастова група се награждават със СТАТУЕТКА на Национално Движение Русофили и Фонд „Русский мир” и ДИПЛОМ на ЛАУРЕАТА.

ЗАБЕЛЕЖКА: Заявки за участие в ОБЛАСТНИЯ етап на Фестивала се изпращат до 15 март, по приложения ОБРАЗЕЦ, на адрес: 1000 София, ул. „Г.С.Раковски” №108 – Национално Движение Русофили на хартиен носител или на e-mail: konkursi@rusofili.bg, както и на Председателя (Координатора) на Движението, в съответния областен град.

Протоколите от проведения етап на Фестивала се изпращат в НДРусофили, не по-късно до три дни след провеждането му. При неспазване на указания срок, изпълнителите не се допускат за участие в следващия етап на Фестивала.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.Разходите за транспорта и прехраната са за сметка на участниците.

2. Няма такса за участие във Фестивала

За въпроси и уточнения

Кристина Иванова – тел.: 0885135431

Росица Младенова – тел.: 0884 844 928

Антонио Дачовски – тел.: 0882 602 243

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Download (DOC, 4KB)

 

ПРОТОКОЛ ОБЛАСТЕН ЕТАП

Download (DOC, 7KB)