Post Tagged with: "Томск"

Руско-немският културен център. Снимка: Оля Ал-Ахмед.

Томск – приказният град на дървените дантели

22.12.2015 at 12:36 0 comments

От Оля Ал-Ахмед. Томск – известен още като „градът на дървените дантели“, е невероятно красив сибирски кът. Първото чудо са прозорците с дърворезба, характерна само за този град. Тръгнах за Сибир предубедена, че отивам в едно мрачно и много студено място, където всички са навлечени от главата до петите и […]

Прочети повече ›
Учени от Томск създадоха самообучаващ се изкуствен мозък

Учени от Томск създадоха самообучаващ се изкуствен мозък

17.08.2015 at 16:21 0 comments

Учени от Томския държавен университет съвместно със свои колеги от други пет държави създадоха изкуствен носител на естествен интелект – способен за самообучение физически модел, за да симулират патологични състояния и да лекуват различни видове разстройства на човешката памет, съобщиха от пресслужбата на университета. „За начало бяха построени математически и […]

Прочети повече ›
Учени в Томск създадоха първия в Русия биополимер

Учени в Томск създадоха първия в Русия биополимер

28.03.2015 at 07:41 0 comments

Спе­ци­а­ли­сти от лабо­ра­то­ри­ята за ката­ли­тични изслед­ва­ния в Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет успяха да наме­рят реше­ние на про­блем, може да се каже, от наци­о­нално зна­че­ние, съобщи “Mосковски Комсомолец”. Химиците раз­ра­бо­тили метод за полу­ча­ване на био­разграж­дащи се полимери на осно­вата на поли­лак­татна кисе­лина. Сфе­рата за при­лагане на такива мате­ри­али е доста широка, най-​вече […]

Прочети повече ›
В Томск разработиха друг вид слънчеви батерии

В Томск разработиха друг вид слънчеви батерии

22.03.2015 at 08:30 1 comment

Инже­нери от Отдела за ино­ва­тивни мате­ри­али в Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет съвместно с колеги от РАН, раз­ра­бот­ват нов вид гъв­кави слън­чеви бате­рии на базата на клет­ката на Гретцел. От новите гъв­кави бате­рии може да се шият дрехи, излъч­ващи елек­тро­е­нергия и топ­лина. Ноу-​хауто е много акту­ално за клима­тич­ните усло­вия в Сибир, където […]

Прочети повече ›
Хирурзи виртуозно отстраниха мозъчен тумор

Хирурзи виртуозно отстраниха мозъчен тумор

22.03.2015 at 06:45 0 comments

В нев­ро­хи­рургич­ното отде­ле­ние на една от бол­ниците в Сибир, док­тори осъще­ствиха крайно сложна мозъчна опе­рация, съобщи mk.ru. Тя смело може да се нарече уни­кална, тъй като много години такива опе­рации в света на медици­ната и в областта на нев­ро­хи­рурги­ята се смя­таха за невъзможни, те про­сто бяха затво­рена тема. Крас­но­яр­ските медици […]

Прочети повече ›
Руски робот-заварчик надмина всички аналози в света

Руски робот-заварчик надмина всички аналози в света

15.12.2014 at 14:45 1 comment

Учени от Томск успяха да надминат  целия свят, те създадоха робот за заваряване на горивни елементи, който превъзхожда всички чуждестранни аналози, съобщи «Вести.ру». Роботът е компактен и не изисква отделни енергийни установки за работа. Той ще бъде много необходим на Новосибирския завод за химични концентрати, по чиято поръчка е произведен. […]

Прочети повече ›