140 години от Освобождението на България

Ген. Николай Г. Столетов – ръководител на дипломатическа мисия в Афганистан, 1878

Ген. Николай Г. Столетов – ръководител на дипломатическа мисия в Афганистан, 1878

13.11.2018 at 23:39 0 comments

Ген. Николай Григориевич Столетов – ярка и изключителна личност, животът и дейността на когото заслужават задълбочено и всестранно изучаване. Една от най-интересните страници в неговата биография е ръководството на дипломатическа мисия в Афганистан през 1878 г… Към последното тримесечие на XIX век руско-английското противостояние в Близкия изток е достигнало своя […]

Прочети повече ›
Приятелството на Тургенев с Юлия Вревская

Приятелството на Тургенев с Юлия Вревская

05.11.2018 at 16:39 0 comments

И. С. Тургенев и Юлия Вревская се запознават в началото на 70-те  с помощта на поета П. Шумахер. След като разбрала, че писателят през лятото на 1874 г. ще бъде в “Спаское-Лутовино”, Юлия Петровна поканила своя съсед да гостува в нейното имение Мишково Малоархангелска околия.  Но Тургенев се разболял. Тогава […]

Прочети повече ›
200 години от рождението на И.С. Тургенев и 140 години от Освобождението на България от османското иго

200 години от рождението на И.С. Тургенев и 140 години от Освобождението на България от османското иго

29.10.2018 at 18:12 0 comments

  «…Р О Д Н А Я,    Д О Р О Г А Я    К Р О В Ь…» И.С. Тургенев /К 200-летию со дня рождения  И.С. Тургенева и 140-летию со дня освобождения Болгарии от османского ига/.   Произведенията на руските писатели от ХІХ век са преведени на много европейски […]

Прочети повече ›
ПЕТ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В БЕЛОКАМЕННА МОСКВА-СЪРЦЕТО   НА РУСИЯ

ПЕТ НЕЗАБРАВИМИ ДНИ В БЕЛОКАМЕННА МОСКВА-СЪРЦЕТО НА РУСИЯ

29.10.2018 at 15:41 0 comments

Талантливи ученици от България спечелиха специалната награда – екскурзия до Москва  на Дванадесетия национален ученически конкурс”Не се гаси туй, що не гасне”, посветен на 140 години от края на Руско-турската освободителна война за времето от 27 до 31 август 2018 година. Изданието се организира от Национално движение „Русофили”, МОН, Съюза […]

Прочети повече ›
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 24, 2018: First Deputy TASS Director General Mikhail Gusman (L) interviews Italy's Prime Minister Giuseppe Conte on his visit to an exhibition of Venetian painting titled "From Tiepolo to Canaletto and Guardi" and held at the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow. Stanislav Krasilnikov/TASS

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÒÀÑÑ Ìèõàèë Ãóñìàí è ïðåìüåð-ìèíèñòð Èòàëèè Äæóçåïïå Êîíòå (ñëåâà íàïðàâî) âî âðåìÿ îáìåíà ïîäàðêàìè ïî îêîí÷àíèè èíòåðâüþ â ðàìêàõ ïîñåùåíèÿ âûñòàâêè "Îò Òüåïîëî äî Êàíàëåòòî è Ãâàðäè" â ÃÌÈÈ èì. À.Ñ. Ïóøêèíà. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ

Италианският Премиер признал, че руската култура заема важно място в сърцето му

26.10.2018 at 17:14 0 comments

МОСКВА, 25 октомври /ТАСС /. Италианският премиер Джузепе Конте е истински почитател на руската култура и руската литература, както е признал в ексклузивно интервю с първия заместник-генерален директор на ТАСС Михаил Гусман. “Аз съм много привързан към руската култура”- казал Конте. Тя заема  много важно място в сърцето ми. Защо? […]

Прочети повече ›
Изложба “Карл Маркс завинаги”

Изложба “Карл Маркс завинаги”

24.10.2018 at 16:22 0 comments

За 200-та годишнина на Маркс, Руският музей в Петербург показва как неговият образ се е променял във възприемането на художниците Изложбата включва живописни и скулптурни портрети на Маркс в различни години – от началото на 20 век до наши дни. В същото време авторите на изложбата подчертават, че в Русия […]

Прочети повече ›
Секретното съвещание в Ливадия

Секретното съвещание в Ливадия

22.10.2018 at 16:33 0 comments

На 3 октомври в Ливадия Александър II  свикал тайна среща, на която присъствали престолонаследникът Александър, великият княз Николай Николаевич и редица министри. На срещата било решено, че заедно с продължаването на дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта на Балканите е необходимо да започне подготовката за война с Турция. Основната цел […]

Прочети повече ›
Руско-турската война – Формиране на българското опълчение в гр. Кишинев- 1877г.

Руско-турската война – Формиране на българското опълчение в гр. Кишинев- 1877г.

22.10.2018 at 16:25 0 comments

Войната с Турция била решена през есента на 1876 в Крим, където тогава се намирал Император Александър II. Там, в присъствието на Великия Княз Николай Николаевич, избран на поста Главнокомандващ, били обсъдени всички предварителни военни мерки, включително формирането на българското опълчение. Начело на българските опълченци, било решено да се постави, […]

Прочети повече ›
Александър Григориевич СТОЛЕТОВ

Александър Григориевич СТОЛЕТОВ

10.10.2018 at 17:30 1 comment

“У вашего брата невозможный характер” – е отговорът на великия княз Константин на въпроса на генерал Николай Столетов, героят от Шипка,  за причините да бъде отхвърлена кандидатурата на Алексадър за академик. Знаменитият руски физик Александър Григориевич Столетов е роден през 1839 година във Владимир.  Семейство Столетови принадлежи към стар род, […]

Прочети повече ›
Откриване на бюст-паметник на великия руски физик Александър Г. Столетов

Откриване на бюст-паметник на великия руски физик Александър Г. Столетов

10.10.2018 at 17:24 0 comments

Във ВлГУ ( Владимирский Государственный Университет) тържествено е открит бюст паметнник  на руския физик Александър Григориевич Столетов. Церемонията се е състояла на 5 октомври в Държавния  университет в гр. Владимир.  Паметникът се намира на първия етаж на главния  корпус на ВлГУ до скулптурата на брата на великия учен, руския генерал […]

Прочети повече ›