Холандия задържа златото на скитите

Холандия задържа златото на скитите

Публикувано от:

Пре­тенци­ите на Украйна към Скит­ското златно съкро­вище не трябва да пре­чат на завръща­нето му в Крим, заявиха в рус­кото Мини­стер­ство на кул­ту­рата, цити­рани от РИА „Ново­сти”.

Изяв­ле­ни­ето дойде в отго­вор на реше­ни­ето на Холан­дия, където през послед­ната година е изложено исто­ри­че­ското съкро­вище, да го задържи в свой музей и да не го връща нито на Украйна, нито на Крим. Нидер­ланд­ските вла­сти обявиха, че ще чакат по про­блема да се про­из­несе компе­тен­тен съд или двете страни да постиг­нат споразумение.

Мини­стер­ството на кул­ту­рата на РФ внима­телно следи както раз­ви­ти­ето на ситу­аци­ята около излож­бата „Крим — злат­ният ост­ров в Черно море”, така и пре­тенци­ите на Киев към експо­на­тите и действи­ята на холанд­ския Музей на Алард Пир­сон, където те са изложени”, заявиха от ведом­ството. В Москва смя­тат, че по този начин Холан­дия иска да избяга от ролята на арбитър и да се предпази от вся­ка­кви претенции.

Подобна позиция обаче трудно може да се възпри­еме като обос­но­вана от правна гледна точка, тъй като по силата на дого­во­рите, нормите на граж­дан­ското зако­но­да­тел­ство и меж­ду­на­род­ното музейно право експо­на­тите трябва да бъдат вър­нати в онези учре­жде­ния, където винаги са били съхра­ня­вани. Как­вото и да е друго реше­ние ще съз­даде опа­сен преце­дент в нару­ше­ние на принципа за цялост­ност на музей­ните колекции”, обяс­ниха от рус­кото министерство.