Устав на Национално Движение Русофили

Устав на Национално Движение Русофили

Публикувано от:

У  С  Т  А  В

НА  СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ

“НАЦИОНАЛНО  ДВИЖЕНИЕ  РУСОФИЛИ”

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) (изм. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ е гражданско, неправителствено сдружение, юридическо лице, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), с предмет на дейност развитие на българо-руските отношения, което работи в съответствие с Конституцията на Република България, българското законодателство и настоящия Устав.

(2) НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ е приемник и продължител, в условията на съвременния свят, на идеите и традициите на русофилството, възникнало през Българското възраждане.

(3) В НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ членуват български и чуждестранни физически и юридически лица, които приемат връзките между двете суверенни държави – Република България и Руската федерация и дружбата между двата народа, като неотменно условие за развитието и участието на Република България в един свят на равнопоставеност, диалог и сътрудничество, изключващ насилието и принудата в междудържавните отношения.

Чл.2. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се определя като сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейността си в частна полза на своите членове, по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и се създава за неопределен срок.

 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ , ФОРМИ И СРЕДСТВА НА РАБОТА

Чл.3 (1) НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ си поставя за цел просперитета на Република България, чрез по-нататъшното развитие на сътрудничеството между България и Русия, на приятелството и дружбата между българския и руския народи, на основата на историческите, православно-християнските и славянските идеи и традиции и на разширяването на културните, научните, икономическите, образователните и спортните връзки.

(2) За осъществяване на тази цел, чрез инициативата и активността на своите членове, НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ определя пред себе си следните основни задачи:

 1. да отстоява в националната политика на Република България стратегическото място на Руската федерация, на връзките и сътрудничеството между българския и руския народ;
 2. да работи за възстановяване и разширяване на съществуващите и създаване на нови връзки между граждани, организации, региони и други структури от Република България и Руската федерация;
 3. да популяризира постиженията на България в Русия и на Русия в България в областта на културата, науката, икономическото и социалното развитие, образованието и спорта;
 4. да подпомага своите членове за по-добра реализация и решаване на определени социални въпроси, за повишаване на професионалната им квалификация.

Чл.4. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ осъществява своите цели и задачи като:

(1) Взаимодейства с държавните и местни органи на управление за укрепване и разширяване на връзките с Руската федерация във всички области на обществения живот.

(2) Подбужда и подкрепя дейността на гражданските формирования, на творческите съюзи, научни институти, стопански субекти и изявени личности в страната и в чужбина за плодотворно развитие на българо-руските отношения;

(3) Организира национален събор на русофилите, конкурси, дискусии с участието на видни личности по актуални проблеми на българо-руските отношения и други мероприятия;

(4) Организира обществена и медийна изява на дейци и участници в Движението.

(5) Съдейства на компетентните органи и самостоятелно работи за по-широко информиране на българското общество за постиженията на Русия в областта на науката, техниката, икономиката, културата, спорта, туризма и за разширяване на деловото сътрудничество между България и Русия в тези сфери.

(6) Оборудва и поддържа материална база на Движението.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ И ЧЛЕНСТВО

Чл.5. Основните организационни принципи, на които се изгражда НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ са:

(1) Доброволност и равнопоставеност на всички членове;

(2) Право на членовете му да избират и да бъдат избирани в ръководните органи;

(3) Изборност и мандатност на ръководните органи и периодична отчетност пред членовете му;

(4) (изм. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) Многообразие на формите на самостоятелните организационни звена на Движението, които могат да бъдат изградени по различни признаци: териториален, професионален, възрастов и друга общност на интересите.

(5) (изм. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) Основната организационна структура на Движението са общинските и приравнените с тях организации, обединяващи организационните звена от съответната административна територията.

(6) Учредените организации по предходната ал. 5 подлежат на регистрация от Националния съвет, при спазени изискванията на Устава и на основата на заявленията за членство, учредителния протокол и информация за редовността на събранието от присъствалия член на Националния съвет. С регистрацията се определят пълномощията и на съответната организационна единица, в т.ч. и по изискванията на чл. 10 ал.1.

Чл.6. (доп. нов член с Решение на ОС от 11.06.2016г.) (1) Общинските и приравнените с тях организационни звена на територията на съответната административна област могат да учредят Областен съвет на Национално Движение Русофили съставен от делегирани техни представители.

(2) Областният съвет избира ръководство – председател /съпредседатели/, зам. председатели, секратари и други, по негова преценка.

(3) Основни функции на Областния съвет е координиция на работата на общинските и на приравнените с тях организации и делигираните им допълнително функции от Националния съвет.

(4) Всеки Областен съвет с решение на Националния съвет може да бъде регистриран в Окръжния съд като клон на Движението, съгласно чл. 11 ал.2 от ЗЮЛНЦ.

Чл.7. Юридическото лице с нестопанска цел приема наименование:

“НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ”.

Чл.8.(1) Седалището на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ е на адрес: Република България, гр. София, район “Средец”, ул. “Г.С.Раковски” №108.

(2) Всяко писмено изявление на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ съдържа наименованието, седалището, адреса, данни за регистрацията и ЕИК.

Чл.9 (1) Членството в НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ е доброволно.

(2) Националният съвет може да приеме и обяви за Почетен член на Движението всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което с дейността си е оказало съществен принос за постигане на целите на Движението и е дало съгласие за това в писмена форма.

Чл.10 (1) Приемането на нови членове се извършва от Националния съвет на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ и от упълномощените от него общински организации и други организационни звена на Движението след подаване на заявление в писмена форма.

(2) Кандидатите за членство юридически лица подават молба, препис от документите за регистрация в съответния съд, с влязло в сила съдебно решение и протокол от решението на ръководния орган.

(3) Решението за приемане на нов член се взема с обикновено мнозинство в едномесечен срок от датата на заявлението.

Чл.11. (1) Членството в НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се прекратява:

 1. доброволно, с едностранно волеизявление до Националния съвет на Движението или до упълномощените от него организационни звена;
 2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
 3. с прекратяване на юридическото лице – член на Движението, считано от деня на влизане в сила на съответното съдебното решение;
 4. (доп. нова точка с Решение на ОС от 11.06.2016г.) при отпадане.

(2) Всяко прекратяване на членството води до изгубване на правата, уредени в настоящия Устав.

Чл.12. Права и задължения

(1) Членовете на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ имат право:

 1. да участват в Общото събрание на Движението съобразно нормите на представителство;
 2. да участват във всички инициативи, организирани от Движението;
 3. да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Движението;
 4. да изискват и да получават отчет за дейността на Движението;
 5. да получават информация за дейността на Движението, както и информация, подпомагаща тяхната дейност;
 6. да поставят за обсъждане и да търсят защита по проблеми, свързани с осъществяване дейността на Движението;
 7. да ползват имуществото на Движението и резултатите от дейността му.

(2) Членовете на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ са длъжни:

 1. да спазват Устава и решенията на ръководните органи на Движението;
 2. добросъвестно да работят за осъществяване на целите и задачите, както и да подпомагат изпълнението на решенията на Движението.
 3. ОРГАНИ

Чл.13.(1) Ръководни органи на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ са:

 1. Общо събрание.
 2. Национален съвет – със статут, функции и правомощия на Управителен съвет, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
 3. (доп. нова точка с Решение на ОС от 11.06.2016г.) Изпълнително бюро на Националния съвет с определени от Устава и делегирани от Националния съвет функции и правомощия.

(2) Помощни органи на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ са:

 1. Национален консултативен съвет;
 2. Комисии, редакционно – издателски съвет на електронния сайт на Движението, работни групи, експертни и проблемни екипи, тематични звена и други такива.

Чл.14.(1) Общото събрание е върховен орган на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ. То се състои от делегати, избрани от събрания на общинските организации и организационните звена към Националния съвет на Движението при норма на представителство, определена от предходното Общо събрание, но не по-малко от един представител на тези организационни единици.

(2) Общото събрание се свиква от Националния съвет или по искане на една трета от членовете на Движението в населеното място, в което се намира седалището на Движението. Ако в последния случай Националният съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от Съда по седалището на Движението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварени от тях лица.

(3) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа: дневния ред, дата, час, място на провеждане и по чия инициатива е свикано събранието.

(4). (изм. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) Поканата се обнародва на www.rusofili.bg и в един национален всекидневник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Движението, най-малко един месец преди насрочването му.

(5) Общото събрание може да бъде свикано на извънредно заседание по неотложни проблеми с решение на Националния съвет, взето с обикновено мнозинство.

(6) Членовете на Националния съвет по право са членове на Общото събрание до изтичане или прекратяване на мандата им.

Чл.15. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете (делегати). При липса на кворум събранието се отлага с един час по–късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Чл.16.(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг(a) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятствува вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Гласуването на заседание на Общото събрание е явно.

(5) Тайно гласуване се провежда тогава, когато това е по искане на повече от 1/2 от присъстващите членове на събранието.

Чл.17.(1) Общото събрание на Движението:

 1. утвърждава Устава;
 2. изменя и допълва Устава;
 3. приема други вътрешни актове, в това число план и програма за дейността през мандата;
 4. избира и освобождава Председателя и членовете на Националния съвет, чийто мандат е за срок от 4 (четири) години;
 5. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 6. приема Бюджета и Отчета за изпълнението му;
 7. приема отчета за дейността на Националния съвет;
 8. отменя решения на другите органи на Движението, които противоречат на закона, на Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Движението;
 9. избира Почетния председател на Движението за неограничен срок.

(2) За Почетен председател на Движението Общото събрание може да избере физическо лице, което с дейността си е оказало съществен принос за постигане на целите на Движението.

(3) Правата по ал. 1 т/т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Движението.

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Движението.

(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(6) Решенията на органи на Движението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Движението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.18 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) (изм. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) Решенията по чл.17 ал.1 т.1, 2 и 5 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.19. Между две заседания на Общото събрание НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се ръководи от Национален съвет (НС).

Чл.20. (1) (изм. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) Конкретният брой на членовете на Националния съвет се определя от Общото събрание, като членове по право са избраните от Общото събрание Председател на НС и Почетен председател на Движението.

(2) Националният съвет обсъжда предложенията на Председателя и на членове на съвета и избира заместник председатели, говорител, главен секретар и секретари. За говорител, главен секретар и секретари могат да бъдат избирани и не негови членове.

(3) Националният съвет може да избере Първи заместник председател.

(4) Председателят, заместник председателите, членовете на Националния съвет, говорителят, главният секретар и секретарите могат да бъдат преизбирани.

(5) Пълномощията на Националния съвет се прекратяват с избирането на нов Национален съвет на Движението.

(6) Националният съвет ръководи дейността на Движението, съобразно настоящия Устав и решенията на Общото събрание.

Чл.21. Националният съвет на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ:

(1) Определя начина на представителство на Движението, както и обема на представителната власт на членовете;

(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

(3) Разпорежда се с имуществото на Движението;

(4) Подготвя и внася в Общото събрание бюджета на Движението и отчета за изпълнението му;

(5) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Движението;

(6) Определя и организира дейността на Движението;

(7) Определя адреса на управление на Движението;

(8) Взема решения за участие в други организации.

(9) Взема решения за създаване и закриване на клонове на сдружението по смисъла на чл. 11, ал.2 от ЗЮЛНЦ, на основание на делегирано право на Общото събрание.

(10) Взема решения по всички въпроси, за които по закон и устав има правомощия;

(11) Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл.22. (1) Заседанията на Националния съвет се свикват и ръководят от Председателя му. Председателят на Националния съвет е длъжен да свика заседание и при писмено искане на една трета от членовете на Националния съвет. Ако Председателят на Националния съвет не свика заседание по искане на една трета от членовете на НС в седмичен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на Националния съвет. При отсъствие на Председателя на Националния съвет, заседанието се ръководи от определен от Председателя зам. председател или член на НС.

(2) Националният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината членове. Един член на съвета може да представлява не повече от един друг член въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

(3) Присъстващ е и член, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участие в обсъждане и вземане на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.21, ал.3 и чл.33, ал.2 с мнозинство от всички членове.

(5) Националният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от членовете на Националния съвет, формиращи кворум.

Чл.23. (1) Националният съвет избира, по предложение на Председателя и на членовете на съвета, Изпълнително бюро (ИБ), в което по право се включва Председателят на Националния съвет. Почетният председател на Движението участва в заседанията на ИБ със съвещателен глас.

(2) Изпълнителното бюро организира и координира изпълнението на решенията на Националния съвет, текущите и оперативни дейности и задачи;

(3) Изпълнителното бюро може да взема решения от правомощията на Националния съвет, при изрично упълномощаване от него, с изключение на правомощията по чл. 21, ал.ал. 1, 4, 5, 8 и 9.

(4) (доп. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) Изпълнителното бюро може да утвърждава национални координатори за отделни дейности, прояви и задачи, които могат да не бъдат членове на НС.

(5) Заседанията на Изпълнителното бюро се свикват и ръководят от Председателя на Националния съвет или от упълномощен от него зам. председател или член на Изпълнителното бюро. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички членове на ИБ.

 1. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.24. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се представлява от Председателя на Националния съвет.

Чл.25. (1) Председателят на Националния съвет свиква заседанията му, координира дейността му и го представлява пред трети лица.

(2) В отсъствие на Председателя, когато няма избран Първи зам. председател, функциите му се изпълняват от упълномощен от Председателя зам.председател или друг член на Националния съвет.

(3) Председателят на Националния съвет сключва и подписва договорите с трети лица от името на Движението и задължава с подписите сметките му.

Чл.26. Председателят на Националния съвет осигурява ежегодно счетоводна проверка на Движението.

Чл.27. (1) Националният съвет на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ е длъжен да води и съхранява книга за протоколите от заседанията на Общото събрание и Националния съвет. Ръководещият заседанието и изготвящият протокола удостоверяват верността му с подписите си.

(2) Националният съвет на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ изготвя ежегодно доклад за дейността на Движението, който отразява:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и задачите на Движението и резултатите;
 2. размера на приходите и имуществото на Движението;
 3. финансовия резултат.

Чл.28. (1) Националният консултативен съвет включва в състава си изявени представители на обществеността, науката, образованието, културата и духовенството в България и чужбина, които споделят целите на сдружението.

(2) Съставът и правилата за работа на Националния консултативен съвет се определят от Националния съвет.

(3) Националният консултативен съвет анализира обществените нагласи и настроения, разработва становища и препоръки, предлага кандидати за удостояване с награди на Движението, следи и проучва актуалните виждания за развитието на българо-руските отношения във всички области на обществения живот с цел подпомагане ръководните органи на Движението и на организациите със същата или близка нестопанска цел.

(4) Националният консултативен съвет задължително дава становище по въпроси, отнасящи се до променяната на стратегията, програмата, целите и задачите на Движението.

(5) Заседанията на Националния консултативен съвет се председателстват от Почетния председател на Движението или от определено от него лице в съответствие с правилата за работа на съвета.

(6) Решенията и другите актове на съвета имат препоръчителен характер за органите на Движението

 1. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.29.(1) Имуществото на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се състои от:

 1. права на собственост и вещни права върху недвижими имоти и движими вещи;
 2. парични средства, акции, ценни книжа и др.;
 3. права върху интелектуална собственост.

(2) Източници за набиране на средства и имущество:

 1. доброволни вноски от членовете му;
 2. спонсорства, дарения, помощи;
 3. доброволен труд на членовете, приходи от мероприятия, издателска дейност, организиране на благотворителни мероприятия;
 4. приходи от собствено имущество;
 5. целеви дарения и завещания.

(3) Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в съответните нормативни актове, регулиращи тази дейност.

(4) Движението не разпределя печалба. Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се ползват само за постигането на целите и осъществяване на задачите му.

Чл. 30. В случаите, когато в резултат на дарение, завещание и други подобни следва да се формира целеви фонд, Националният съвет или Изпълнителното бюро, по делегация от него, определя състава на попечителския му съвет в съответствие с волята на спомоществувателя, доколкото тази воля не противоречи на целите на сдружението.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.31. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ като юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в частна полза, може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, отделя и разделя по реда, предвиден в глава Първа, чл.12 от ЗЮЛНЦ.

Чл.32.(1) НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се прекратява с решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(2) НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се прекратява с решение на съда:

 1. ако не е учредено по законния ред;
 2. ако дейността му противоречи на Закона, Устава, обществения ред и моралните ценности на обществото;
 3. ако е обявено в несъстоятелност.

Чл.33. (1) При прекратяване на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от Националния съвет или от определено от него лице – ликвидатор.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Движението от наличните парични средства, а ако това е недостатъчно – чрез осребряване на движимото, след това недвижимо имущество.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(5) При ликвидация на Движението, разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва по решение на Общото събрание и се разпределя в полза на членовете му.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ има своя емблема, изобразяваща Паметника на свободата на връх Шипка, бланка, печат и свои печатни и други издания.

Чл.35. (доп. с Решение на ОС от 11.06.2016г.) За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият Устав е приет от общото събрание от 20.01.2003 г., изменен с решение на общото събрание от 22.01.2005 г., изменен и допълнен с решение на общото събрание от 24.11.2007 г., изменен и допълнен с решение на общото събрание от 23.06.2012 г., изменен и допълнен с решение на общото събрание от 11.06.2016.