Три моста ще пресекат Керч

Три моста ще пресекат Керч

Публикувано от:

Три вспо­мага­телни тех­но­логи­че­ски моста за доставка на мате­ри­али за стро­и­тел­ството на големия мост през Кер­чен­ския про­лив ще бъдат изгра­дени до края на 2016 г., съобщи рус­ката теле­ви­зия „Рос­сия 24″. Пър­вият от тях — от Таман­ския полу­ост­ров до рифа Тузла, с дължина 1,2 км, ще бъде готов още да края на тази есен. Съоръже­ни­ето ще даде възмож­ност на стро­и­те­лите да не зави­сят от капри­зите на времето. Вспо­мага­тел­ните мостове се издигат извън зоната на интен­зив­ното кора­бопла­ване в района.

Тези работни съоръже­ния са важна част от целия комплекс подгот­ви­телни работи и пред­на­зна­че­ни­ето им е да осигу­рят пре­носа на мате­ри­али и обо­рудване за същин­ското стро­и­тел­ство, за транспортна връзка с ост­ров Тузла по време на изграж­да­нето. Освен това мостът ще съз­даде усло­вия за работа едно­временно на осем участъка на обекта. Вто­рият мост ще свърже ост­рова с кора­бопла­ва­тел­ния канал, а тре­тият — канала с град Керч.

Общо цялото съоръже­ние ще стои на 58 опори, раз­че­тени да издържат на мак­симал­ното въз­действие на ледо­вете, засе­чено през послед­ния 10-​годишен период. Мосто­вете ще са с ширина 11 м и ще мина­ват на 2 м над мор­ското рав­нище. По тях ще могат да се при­движ­ват подемни кра­нове с мощ­ност до 250 т, сонди и друга тежка стро­и­телна тех­ника. На тре­тия мост се бъде пре­ка­рана и тясна жп линия.

Държав­ната поръчка за про­ек­ти­ране и изграж­дане на моста през Кер­чен­ския про­лив бе подпи­сан през фев­ру­ари т.г. между Управ­ле­ни­ето на феде­рал­ните автомо­билни пътища „Таман” и „Стройгаз­мон­таж”. Гене­рал­ният план пре­дви­жда стро­и­тел­ството на моста да завърши през декем­ври 2018 г. и движе­ни­ето по него да бъде пус­нато в про­бен режим. През 2019 г. след при­клю­ч­ване на всички довърши­телни работи и благо­устро­яване на тери­то­ри­ята се оча­ква мостът да бъде въве­ден в експлоатация.

Източник: “Русия днес”.