Стратегия на Национално движение „Русофили“

Стратегия на Национално движение „Русофили“

Публикувано от:

Приета на IV Общо събрание на движението на 23.06.2012 год.

 

Общото събрание на Национално движение Русофили на базата на Устава и на Програмата, като отчита съвременните геополитически реалности и състоянието на обществените процеси в страната, както и досегашния опит на сдружението, намира за необходимо да очертае стратегията в дейността на Национално движение Русофили в близък и дългосрочен план.

Национално движение Русофили вижда днес обективната потребност от постигане на качествено ново равнище на отношенията и сътрудничеството между България и Русия в глобализиращия се многополярен свят.

Това виждане се гради на следните  основания:

  • В политическите, икономическите и духовните връзки между България и Русия е натрупан уникален исторически опит и потенциал, които обуславят възможността те да получат качествено ново развитие в интерес на двата народа, да станат катализатор на социално-икономическия и културен възход на българската нация;
  • Членството на България в Европейския съюз не измества и не обезсмисля взаимовръзките на България с Русия,  която е ядрото на славяно-православната цивилизация;
  • Взаимодействието между двете страни за укрепване на позициите, ролята и мястото на славянството и Православието в съвременния свят е значим фактор за съхраняване на българската национална идентичност в условията и предизвикателствата на глобализиращия се свят;
  • Развитието и задълбочаването на културните, църковните, научните и спортни   връзки и сътрудничество между България и Русия са стимулиращ  фактор за духовното извисяване на българската нация.

 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

Постигане на всестранен напредък на България, чрез развитието на българо-руските политически, икономически и културни отношения, чрез разгръщането и утвърждаването им като стратегически, с жизнено значение за българската нация, неподвластни на геополитически сътресения и конюктурни политически интереси.

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

I.

Постигане и поддържане на високо ниво на обществено влияние на Национално движение Русофили за разгръщане и утвърждаване на отношенията с Русия като един от главните стратегически вектори на националната политика на България, със жизнено значение за просперитета на страната.

 

1.   Аргументиране на същността и на основните параметри на отношенията с Русия като един от главните стратегически вектори в националната политиката на България.

 2.  Утвърждаване на същностния и публичен образ на движението като надпартийно гражданско формирование – коректив на действията на управляващите, свързани с развитието на отношенията с Русия и защитата на националните интереси.

3. Защита, развитие и подкрепа на русофилските чувства и нагласи у българите, формиране и изява на позиции за утвърждаването и развитието на българо-руските отношения като незаобиколимо и жизнено важно условие за всестранен  просперитет на българската нация.

 4. Формиране и изява на общи позиции с други граждански организации и политически партии по принципни и конкретни проблеми на развитието на българо-руските отношения.

 5. Защита, развитие и обогатяване на националната ценностна система свързана с чувствата на уважение, привързаност и любов към славянството, Православието и Русия сред преобладаващата част на българското общество.

 6. Формиране на обществена атмосфера и аргументиране на възможните подходи и пътища за издигане на качествено ново равнище на икономическите отношения с Русия, като значим икономически и социален ресурс за България, за държавна подкрепа на средните и малките фирми в изграждането на бизнес отношения с руски партньори.

 7. Реализиране на значимо гражданско влияние в изборите на централни и местни органи на власт в подкрепа на кандидати с ясна и положителна визия за развитието на връзките с Русия.

  II.

Реализиране на широк информационен, научен, културен и духовен взаимообмен между България и Русия, утвърждаване на общия славяно-православен културно-цивилизационен модел на  развитие в съвременния многополюсен свят.

1. Разпространение на руската култура и изкуство, чрез организиране, с подкрепата на български и руски институции, на регулярни прояви като гастроли на руски музикални, танцови и театрални колективи, изобразителни и фотоизложби, кинопокази, срещи с културни творци и други дейности в духовната сфера. Стимулиране изявите на български самодейни и професионални формации с руски репертоар.

 2. Създаване на организационни и други условия за пълноценно присъствие на българската култура и изкуство в Русия, като един от важните фактори за активизиране на обществените настроения в Русия за развитие на взаимоотношенията между двете страни.

3. По-мащабно излъчване в електронните медии на руски информационни и музикални програми, художествени филми, , документални поредици и публицистика, чрез които българското общество да бъде обективно информирано за съвременните политически и обществени процеси в Русия.

4. Утвърждаване и по-обхватно развитие на комплекса от дейности сред подрастващото поколение в учебните заведения, включващо разширяването изучаването на руски език в детските градини, основните и средни училища, извънкласни и обществени форми за получаване на информация и знания за руската история, литература и изкуства, за българо-руските отношения, организиране на съвременни, присъщи на младежката нагласа изяви – конкурси, викторини, прегледи на ученическата художествена самодейност, клубни форми на общуване и др.

5. Възстановяване и даване на нов тласък и принципно начало  на развитието на академичните връзки между българските и руски висши учебни заведения в посока на значимо увеличаване на български студенти – бакалаври, магистри и специализанти в Русия, обмен на стажанти, създаване на руски факултети в български университети

6. Изследване и популяризиране историята на вековните българо-руските отношения и техните съвременни измерения,съпротива срещу злонамерените фалшификации на историята на нашите народи, грижа за руските и съветски паметници, паметни места и знаци и изграждането на нови, издаването на изследвания и друга литература, продуцирането на документални филми и публицистика.

7. Взаимодействие с Българската Православна Църква с цел нарастване на ролята на Православието в съхраняването на българската национална идентичност и нейната устойчивост на ерозиращите я външни и вътрешни фактори. Свързване на русофилството със специфичната роля на Православието за духовното единение на българския и руския народи. Развитие на контактите с представители на другите основни религии и религиозни направления в България.

8. Изграждане на принципни отношения с други граждански организации и установяването на конструктивни взаимоотношения с държавните органи и институции за постигане на решения по определени проблеми на българо-руските отношения и подкрепа на конкретни дейности и инициативи.

9. Възстановяване и развитие на нова основа на междурегионалното сътрудничество, контактите между учебни, културни и спортни колективи, междуличностните контакти и общуване.

10. Решително и категоричо открито противодействие на процесите на изкуствено насаждане в културите на българския и руския народи на  ценностни системи, враждебни на славянската и православната духовност и традиции на нашите народи.

 III.

Привличане и организиране на научен, граждански, институциален и материален ресурс в подкрепа на  русофилството в България. Идейно и организационно развитие на Национално движение Русофили.

1.    Целенасочено утвърждаване и защита на цивилизационното единство между България и Русия на основата на общите славянски и православни корени като непреходна основа на дружеските отношения между двата народа и в техен общ интерес.

 2.    Създаване и разгръщане дейността на информационно-аналитичен център, за осигуряване на необходимите анализи, прогнози, изследване на обществените нагласи, изработването на работни програми и проекти, препоръки и сценарии за конкретни действия и прояви, медийно и чрез съвременни средства за обществено влияние и въздействие.

 3.    Пълноценно усвояване и ефективно използване на информационните технологии, социалните мрежи и другите възможности, които дава интернет мрежата. По-широко използване сайта на Движението за предоставяне на обективна информация за Русия и за живота на руските хора.

 4.    Разширяване и интензифициране на сътрудничеството с руски партньорски обществени организации, фондове, медии и други, и с руските институции, представени в България.

 5.    Достигане на пълно териториално и по граждански, професионални и други общности покритие с русофилски организации, клубове и групи, няколкократно увеличаване на членския състав на Движение Русофили, с приоритет на млади и в активна възраст граждани, на учители, просветни, научни и културни дейци.

 6.    Широко отваряне на Движение Русофили за взаимодействие с целия спектър от граждански, професионални, браншови и други русофилски организации и постигане на принципно единодействие по отделни значими цели и задачи на русофилството.

 7.    Формиране на адекватна на целите на русофилството организационна, кадрова и материална основа, която да предпоставя развитието на Национално Движение Русофили като действена, привлекателна и мобилизираща гражданска сила, вдъхваща респект и увереност в приноса й за просперитета на Р. България.

 

 гр. София,

23.06.2012 г.