СИПРИ: Военните разходи на Русия – $84,5, млрд., на САЩ  – $610 млрд.

СИПРИ: Военните разходи на Русия – $84,5, млрд., на САЩ – $610 млрд.

Публикувано от:

Сток­холм­ският меж­ду­на­ро­ден инсти­тут за изслед­ване на про­блемите на мира (СИПРИ) пуб­ли­кува в поне­дел­ник поред­ния доклад за състо­я­ни­ето на гло­бал­ната търго­вия с оръжие и раз­хо­дите за въоръже­ния. Спо­ред при­ве­де­ните в доклада данни през 2014 г. в све­тов­ния обем на воен­ните раз­ходи на Русия се падат 4,8%, което я поставя на трето място след САЩ (34%) и Китай (12%).

През мина­лата година воен­ните раз­ходи на Русия са нарас­нали в срав­не­ние с 2013-​а с 8,1% и състав­ля­ват 84,5 млрд. долара или 4,5% от БВП. Русия обаче е пла­ни­рала това уве­ли­че­ние още преди кри­зата в Украйна, се отбе­лязва в доклада. Заради съкраща­ва­нето на дохо­дите от про­дажби на нефт през 2014 г. отбра­ни­тел­ният бюджет на стра­ната е бил кориги­ран с 5% намаление.

САЩ, които са с най-​големите военни раз­ходи в света, почти три пъти превъз­хож­дащи китайс­ките, през мина­лата година са съкра­тили финан­си­ра­нето на арми­ята си с 6,5%. Това е напра­вено като една от мер­ките за борба с бюджет­ния дефицит, опре­де­лени от зако­но­да­те­лите в съо­т­вет­ствие със Закона за бюджет­ния кон­трол от 2011 г. Авто­рите на доклада отбе­ляз­ват, че въпреки това в тази област САЩ продължа­ват да са на исто­ри­че­ски високо рав­нище, което почти съо­т­вет­ства в реални числа на пико­вото рав­нище от края на 80-​те години. Общо за военни цели са похар­чени 610млрд. долара или 3,5% от БВП. Оча­ква се през тази година орязва­нето на воен­ния бюджет да продължи, но не тол­кова рязко. След достига­нето на най-​големия обем през 2010 г., раз­хо­дите за арми­ята са нама­лели в реални изчис­ле­ния с19,8%.

Воен­ните раз­ходи на Китай вър­вяха в крак с темпо­вете на раз­ви­тие на него­вата ико­номика, твър­дят спе­ци­а­ли­стите отСИПРИ, като запаз­ваха ста­билно през мина­лото десе­ти­ле­тие процент­ния пока­за­тел по отноше­ние на БВП — от 2 до2,2%. В абсо­лютни числа пока­за­те­лят е нарас­нал с 9,7% и състав­лява 216 млрд. долара.

В доклада се отбе­лязва, че през мина­лата година воен­ните раз­ходи на Украйна са се уве­ли­чили с 23% и по пред­ва­ри­телни данни състав­ля­ват 4 млрд. долара. Авто­рите обаче пра­вят уго­вор­ката, че тази оценка най-​вероятно не вклю­чва всички сред­ства за вой­ната и окон­ча­тел­ното число може да е по-​високо. През тази година Украйна пла­нира да удвои раз­хо­дите си за въоръжения.

През мина­лата година общият све­то­вен обем на сред­ствата за военни цели се е рав­ня­вал на 1,776 три­ли­она долара, което е с 1,4% по-​малко от 2013-​а, и са били по отноше­ние на БВП 2,4%. Трета поредна година вече воен­ните бюджети демон­стри­рат тен­денция към съкращаване.

В САЩ и Западна Европа воен­ните раз­ходи са нама­лели, но това е компен­си­рано с ръста им в Източна Европа, Азия, Оке­а­ния, Африка и в Близ­кия изток. В Латин­ска Аме­рика положе­ни­ето не се е проме­нило съще­ствено. Спо­ред ръко­во­ди­теля на Отдела за воен­ните раз­ходи в СИПРИ Сам Пърло-​Фриман уве­ли­ча­ва­нето на раз­хо­дите отра­зява влоша­ване на меж­ду­на­род­ната сигур­ност, но в много слу­чаи то е след­ствие на корупция, на лични инте­реси и на авто­кра­тично управление.

Авто­рите на доклада отбе­ляз­ват, че на фона на укра­ин­ската криза разпо­ложе­ните в бли­зост до Русия страни от Цен­трална Европа, При­бал­тика и Скан­ди­на­вия са започ­нали да уве­ли­ча­ват воен­ните си бюджети. В много от слу­ча­ите се пре­разглеж­дат пре­диш­ните пла­нове за финан­си­ране за тези цели, променя се кур­сът към съкраща­ва­нето му.

Саудит­ска Ара­бия е уста­но­вила свое­об­ра­зен рекорд, като е уве­ли­чила обема на финан­си­ра­нето със 17% — най-​високият пока­за­тел сред 15-​те водещи страни в тази област.

В оста­на­лите западни страни тази тен­денция се про­явява в по-​малка степен въпреки при­зи­вите на НАТО към сво­ите чле­нове да израз­ход­ват за военни нужди 2% от БВП. В Западна Европа най-​големи отбра­ни­телни раз­ходи имат Франция, Вели­ко­бри­та­ния, Герма­ния, Ита­лия и Испа­ния. Всички те пла­ни­рат съкраща­ва­нето им през тази година, макар и в незна­чи­те­лен обем. Герма­ния обаче вече обяви пла­но­вете си за уве­ли­ча­ване на това перо от бюджета в сред­но­срочна перспектива.

Източник: в. Русия днес – Россия сегодня