Руски танкове за първи път танцуваха сиртаки

Руски танкове за първи път танцуваха сиртаки

Публикувано от:

В “Оборонэкспо-2014” участваха фирми от страни, въвели санкции срещу Русия – САЩ, Франция и Чехия

Големият меж­ду­на­ро­ден военно-​технически форум в Русия „Тех­но­логии в машиностроенето-​2014″ и изложе­ни­ето „Оборонэкспо-​2014″ се про­ведоха от 13 до 17 август в град Жуков­ски за първи път в усло­ви­ята на западни санкции срещу РФ. Въпреки слож­ната геопо­ли­ти­ческа ситу­ация участваха компа­нии от тра­дици­онно друже­ски настро­ени към Русия страни — Бела­рус, Арме­ния, Индия, Китай, Алжир, както и от такива, които въведоха санкции срещу РФСАЩ, Франция и Чехия.

Една от водещите теми, обсъдена на форума, бяха санкци­ите на Запада и по-​точно как Русия да се справи без внос в областта на воен­ната промиш­ле­ност. Сред най-​активните участ­ници в тази дис­ку­сия бе вицепреми­ерът Дмит­рий Рого­зин, който под­черта, че в не става дума запад­ният внос да се замени с изто­чен, а Русия трябва да раз­вива соб­стве­ните си висо­ко­тех­но­логични отрасли и да се коопе­рира с държави, които никога не са смя­тали или не я смя­тат за враг. „Нашата главна задача сега е не про­сто да заме­стваме оста­ря­лата укра­ин­ска и западна про­дукция, а вед­нага да модер­ни­зи­раме и да раз­ра­бот­ваме пер­спек­тивни импор­то­за­ви­сими образци на въоръже­ния. Импор­то­за­ме­стване не озна­чава замяна на един внос с друг. Поли­ти­ката на импор­то­за­ме­стване трябва да стиму­лира нови кон­струк­тор­ски раз­ра­ботки и нови тех­но­логични реше­ния”, заяви Дмит­рий Рогозин.

Участ­ниците и гостите на форума ста­наха сви­де­тели на автомобилно-​авиационното шоу „Фор­саж” през мина­лия уикенд. „Фор­саж” е състе­за­ние между автомо­бил и само­лет по ско­рост и стар­това динамика на пистата на летището.

За първи път в света иде­ята за над­пре­вара между автомо­бил и само­лет е осъще­ствена през 1931 г., когато знаме­ни­тият ита­ли­ан­ски състе­за­тел Тацио Нуво­лари на Алфа Ромео 8С 2300 се състе­зава със само­лет Caproni-​100 („етажерка”). След Нуво­лари най-​добрите пилоти от „Формула-​1″- све­тов­ните шампи­они Жил Вил­ньов през 1981 г., Михаел Шума­хер през 2003-​а и Дейвид Кул­дхард през 2006 г. също се проб­ват в такова състе­за­ние. Отборът на летците се пред­стави на спортни Як-​52, реак­тив­ните учебни само­лети L-​39, Zr-​130, изтре­би­тели четвърто поко­ле­ние МиГ-​29, Су-​30 и други машини.

По време на демон­страци­он­ната програма на изложе­ни­ето руски тан­кове Т-​90 тан­цу­ваха вал­сове и танго и за първи път изпъл­ниха гръцко сиртаки.

Вицепреми­ерът Дмит­рий Рого­зин бе гид на госта Стивън Сигал. Позна­ва­чът на оръжи­ята Сигал разгледа подробно експо­на­тите и, раз­бира се, не под­мина щанда на оръжей­ния комплекс „Калаш­ни­ков”, където му пока­заха новата руска цивилна вин­товка „Сайга-​9″, писто­лет „Яригин”, успешно преми­нал изпи­та­ния и други нови изде­лия на рус­ките оръжейници.

На „Оборонэкспо-​2014″ бе пред­ста­вен и макет на четвър­тото летище за граж­дан­ска авиация „Раменское”.

в. “Русия днес”