Руската „Армия-2015” ще разтърси света

Руската „Армия-2015” ще разтърси света

Публикувано от:

Мини­стер­ството на отбра­ната на Русия орга­ни­зира Меж­ду­на­ро­ден воен­но­тех­ни­че­ски форум „Армия-​2015″, който няма ана­лог в света. Форумът ще се състои в спе­ци­ално стро­ящия се за целта парк „Пат­риот” в под­мос­ков­ския Кубинка.

Про­бивът на държав­ните корпо­рации

Съз­да­ва­ната на базата на парка „Пат­риот” излож­бена площадка ще стане истин­ски пoдарък за люби­те­лите на оръжи­ята, за про­из­во­ди­те­лите и потенци­ал­ните кли­енти на рус­ките отбра­ни­телни предпри­я­тия. „Армия-​2015″ е изложе­ние на постиже­ни­ята на цялата руска отбра­ни­телна промиш­ле­ност през изми­на­лите няколко години. Радио­е­лек­тронни тех­но­логии, тан­ко­стро­ене — това е само малка част от онова, което оча­ква посе­ти­те­лите на парк „Пат­риот” през това лято.

Освен тра­дици­он­ните участ­ници — изпъл­ни­те­лите на държавни отбра­ни­телни поръчки, осо­бено място в пред­сто­ящото изложе­ние на постиже­ни­ята на рус­кия Воен­но­промиш­лен комплекс се отделя и на водещите научно-​изследователски инсти­тути, на вузо­вете, които са истин­ска ковач­ница за кадри за нау­ко­ем­ките предпри­я­тия на Русия. За първи път ще бъдат демон­стри­рани постиже­ни­ята и ино­ваци­он­ните тех­но­логии в областта на висо­ко­тех­но­логич­ното про­из­вод­ство. В състава на излож­бе­ния комплекс са пла­ни­рани пави­ли­они с обща площ до 45 хил. кв. м, където ще бъде пред­ста­вена най-​съвременна руска тех­ника, а в десет конфе­рентни зали ще се обсъж­дат пред­сто­ящите договори.

В интервю за теле­ви­зи­он­ния канал „Звезда” експертът в областта на радио­е­лек­трон­ните тех­но­логии и служи­тел в едно­имен­ния концерн Сергей Ефимов раз­каза за някои осо­бе­но­сти на бъдещото изложе­ние: „Да, наи­стина това не е про­сто експо­зиция, а наг­ледна демон­страция на онова, което постигна ВПК през послед­ните години. В част­ност концер­нът „Радио­е­лек­тронни тех­но­логии” ще покаже най-​съвременни раз­ра­ботки в областта на радио­ло­каци­ята и сред­ствата за радио­е­лек­тронна борба. Какво именно ще бъде пока­зано сега не мога да обявя, но със сигур­ност ново­стите ще зара­д­ват и учу­дят гостите на изложението.”

Строят жп линия за изложението

За да пре­хвър­лят до мястото на изложе­ни­ето теж­кото въоръже­ние, орга­ни­за­то­рите са решили да построят жп линия, която ще стига непо­сред­ствено до Кубинка. За стро­и­тел­ството на участъка с дължина 10 км са при­вле­чени воен­но­служещи от Желе­зо­пътни войски. Сега се ремон­ти­рат 2 км от лини­ята и се полагат релси на оста­на­лите 8 км. Все­ки­дневно се тру­дят над 200 души със 70 еди­ници тех­ника, за да може воен­ната и спе­ци­ал­ната тех­ника да стигне до Кубинка без про­блеми. Неслу­чайно се отделя такова внима­ние на желе­зо­път­ния транспорт — след като новата жп линия бъде офици­ално при­ета за експло­атация, РЖД пла­нира да пре­возва за парк „Пат­риот” посе­ти­тели, в това число и участ­ници, и гости на най-​мащабното военно-​промишлено изложение.

Глав­ните действащи лица

Оби­ли­ето от екзпо­зиции на изложе­ни­ето „Армия-​2015″ впе­чат­лява — около 50 най-​интересни теми, свър­зани с арми­ята и Въоръже­ните сили. С подобно раз­но­об­ра­зие от теми не може да се похвали нито една страна в света. От чел­ните раз­ра­ботки в областта на безпи­лот­ните лета­телни апа­рати до тан­кова тех­ника, най-​съвременно стрел­ково оръжие и пер­спек­тивни боепри­паси — всичко това ще бъде пред­ста­вено в парк „Пат­риот” още през това лято.

За демон­страции на спе­ци­ално подго­т­ве­ния полигон ще бъдат задействани такива чудо­вища на рус­ката тех­ника като тан­ко­вете Т-​27Б3 и Т-​90, раз­лич­ните модифи­кации на които и до днес са най-​добри сред тан­ко­вата тех­ника, бро­ни­ра­ните автомо­били „Тигър-​М”, които полу­чиха широка извест­ност през про­летта на мина­лата година по време на „крим­ската про­лет” и бяха наре­чени „веж­ли­вите котки”. Освен тан­ко­вете и автомо­би­лите посе­ти­те­лите ще видят и БМП-​3 — изклю­чи­телна машина на въоръже­ние в рус­ката армия. БМП-​3 е един­стве­ната в света машина за „доставка” на пехота, чиято огнева мощ е съпо­ста­вима с тан­ко­вата. Освен това компа­ни­ята КамАЗ вече потвърди уча­сти­ето на сво­ите знаме­нити „Тайфун” и „Мустанг”. Теж­ките кама­зов­ски автомо­били отдавна са във войските. „Мустанг” напри­мер носи служба като база за ПВО-​комплекса „Панцир”, а „Тайфун” е най-​защитената от взри­вове машина в редо­вете на рус­ката армия. Във воен­ното ведом­ство не оста­виха без внима­ние и новата машина за „кри­ла­тата пехота” — БМД-​4, която успешно се използва от рус­ките Въздушно-​десантни войски.

Наси­тена програма

Воен­но­промиш­ле­ното изложе­ние, което ще продължи четири дни, е ори­ен­ти­рано не само към склю­ч­ване на многомили­онни дого­вори и към демон­страция на военна тех­ника. Още сега може да се каже с уве­ре­ност, че всеки посе­ти­тел на „Армия-​2015″ в Кубинка ще намери няка­кво удо­вол­ствие за себе си. За люби­те­лите и цени­те­лите на изложе­ни­ето на военна тех­ника и въоръже­ние ще има пока­за­телни пред­став­ле­ния не само на наземна тех­ника. На 16 и17 юни ще има полети на све­товно извест­ните пило­тажни групи „Стрижи” със само­лети МиГ-​29УБ, „Рус­ские витязы” с теж­ките Су-​27, и уни­кал­ната вер­то­летна пило­тажна група „Бер­куты Рос­сии” с уни­кал­ните бойни вер­то­лети Ми-​28„Нощен ловец”. Още сега е известно, че за удо­вол­ствие на посе­ти­те­лите в програмата на „Стрижи” и „Витязи” ще бъдат вклю­чени както елементи от висшия пило­таж, така и елементи от т. нар. уче­бен бой, по време на който пило­таж­ните групи ще ими­ти­рат въз­душна схватка между два и повече само­лета. На 17 и 18 юни на базата на учеб­ния корпус на изложе­ни­ето „Армия-​2015″ всички жела­ещи ще могат да управ­ля­ват и да стре­лят от военна техника.

Пер­спек­ти­вата

„Армия-​2015″ ще бъде най-​мащабното и инте­ресно съби­тие в живота на рус­ката отбра­ни­телна промиш­ле­ност за послед­ните няколко години. Заявки за уча­стие са дали не само водещите руски отбра­ни­телни предпри­я­тия, но и научно-​производствени обе­ди­не­ния, чиято про­дукция е достиг­нала све­товно рав­нище. В интервю за теле­ви­зи­он­ния канал „Звезда” старши науч­ният сътруд­ник на едно от препри­я­ти­ята на хол­динга „Ростех” Сергей Малцев раз­каза за някои подроб­но­сти от пред­сто­ящото изложе­ние: „Що се отнася до уча­сти­ето на „Ростех”, ще пред­ста­вим редица нови раз­ра­ботки, свър­зани преди всичко с използва­нето на най-​нови мате­ри­али с отбра­ни­телно зна­че­ние. „Армия-​2015″ не е обик­но­вено изложе­ние. Всеки потенци­а­лен кли­ент ще види не про­сто макети или пъл­но­размерни модели тех­ника, но и въплъ­те­ната в метал мощ и ще може вед­нага да оцени успе­хите на рус­ката отбра­ни­телна промиш­ле­ност. Освен търгов­ския елемент в базата на парк „Пат­риот” ще бъде орга­ни­зи­ран най-​големият в света музей на бро­ни­ра­ната тех­ника. Ето защо люби­те­лите и цени­те­лите на тези машини ще харе­сат това изложение.”

Непо­средс­ве­ното общу­ване с водещи спе­ци­а­ли­сти и кон­струк­тори, обмяна на мне­ния за уни­кални тех­но­логии и прак­ти­че­ското им използване ще послужат за раз­ви­ти­ето на рус­ката военна мисъл, за укреп­ва­нето на воен­но­тех­ни­че­ското сътруд­ни­че­ство и за поре­ден път ще докажат, че рус­кото оръжие е било и ще бъде най-​добро в света. Осо­бе­ната важ­ност на пред­сто­ящото изложе­ние отбе­ля­заха не само водещи све­товни експерти. На цере­мо­ни­ята по полага­нето на пър­вия камък в стро­и­тел­ството на комплекса „Пат­риот” мини­стърът на отбра­ната Сергей Шойгу заяви, че новият излож­бен комплекс ще бъде наи­стина уни­ка­лен про­ект, в който ще може да участва абсо­лютно всеки човек, който се увлича от военна тех­ника. Отделно място в своето изказване воен­ният мини­стър отдели на големия брой масови меропри­я­тия, по време на които всеки желаещ ще може да пробва в действие истин­ска военна тех­ника. Спо­ред Шойгу ско­кът с парашут, стрел­бата от бойно оръжие и шофи­ра­нето на бойна тех­ника са удо­вол­ствия, недо­стъпни на нито едно друго изложе­ние в света.

в. Русия днес – Россия сегодня