Роботи-аватари за колонизирането на Луната

Роботи-аватари за колонизирането на Луната

Публикувано от:

Спо­ред рус­ките учени, коло­ни­зи­ра­нето на Луната може да се осъще­стви с помощта на роботи-​аватари, управ­ля­еми от Земята или от кос­ми­че­ското пространство.

Роботът-​аватар ще се управ­лява от опе­ра­тор чрез екзоске­лет, който напълно ими­тира човеш­кото тяло. Роботът ще бъде снаб­ден с дат­чици, фик­си­ращи дори най-​малките движе­ния. Като цяло, иде­ята не е нова, тя е пред­ста­вена на обще­ството във филма „Ава­тар” на режисьора Джеймс Камерън, но раз­ра­бот­ва­нето й е започ­нало много преди това в раз­лични страни. Засега обаче, не се е стиг­нало до реа­ли­зи­ра­нето на пъл­ноце­нен кос­ми­че­ски модел”, заяви ръко­во­ди­те­лят на отде­ле­ни­ето за пило­ти­рани програми на инсти­тута на Рос­кос­мос — Феде­рално държавно уни­тарно предпри­я­тие Цен­тра­лен научно-​изследователски инсти­тут по маши­но­стро­ене (ФГУП ЦНИИМАШ) Олег Саприкин.

По думите му, използ­вайки такъв робот, може да се пътеше­ства в Слън­че­вата система. Хората ще могат да рабо­тят с такива роботи в реално време.

При­пом­няме, че през ноем­ври 2013 година в Звезд­ното градче бе пред­ста­вен про­то­тип на робот-​андроид SAR-​401, раз­ра­бо­тен от НПО „Андро­идна тех­ника” съвместно с ФГУП. По-​късно компа­ни­ята съз­дава лета­те­лен обра­зец, който има капаци­тет да изпъл­нява 50 опе­рации в откри­тия Кос­мос. Начал­ни­кът на Центъра „Гага­рин” за подго­товка на кос­мо­навти Юрий Лон­ча­ков тогава заяви, че се пла­нира рус­кият робот-​андроид да бъде изпра­тен на МКС.

През яну­ари 2015 година на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин бе пред­ста­вен чове­ко­об­ра­зен боен робот, който има функци­ите да стреля с писто­лет и да кара АТВ. Действи­ята на робота се управ­ля­ват от опе­ра­тор с помощта на дат­чици. Спо­ред иде­ята на раз­ра­бот­чиците, роботът трябва да има функци­о­нални възмож­но­сти, срав­ними с човеш­ките, за да може сам да се при­движва, да оказва първа медицин­ска помощ и да управ­лява пре­возно средство.

По отноше­ние на усво­ява­нето на Луната, рус­ките кос­мо­навти ще могат да кац­нат през 2029 година, заяви по-​рано ръко­во­ди­те­лят на РКК „Енергия” Вла­ди­мир Солнцев. Авто­ном­ният полет до Луната е насро­чен за 2025 г. Сега се раз­ра­ботва пер­спек­ти­вен кос­ми­че­ски това­рен кораб ново поко­ле­ние, чието наиме­но­ва­ние ще бъде обявено на 15 яну­ари 2016г.

 

Източник: Русия Днес.