Паметта на жертвите в Одеса трябва да бъде почетена

Паметта на жертвите в Одеса трябва да бъде почетена

Публикувано от:

Депу­татът от Държав­ната дума на РФ Михаил Дег­тя­рьов от ЛДПР е изпра­тил писмо до кмета на Москва Сергей Собя­нин с пред­ложе­ние улица или площад в сто­лицата да бъдат наре­чени „В памет на жерт­вите на Оде­ския Хатин”, както и да се издигне мемо­риал, посве­тен на траге­ди­ята в Одеса на 2 май мина­лата година. Депу­татът пред­лага това да стане на тери­то­ри­ята на Нова Москва, защото спо­ред Гра­до­стро­и­тел­ния кодекс в сто­лицата могат да се пре­име­ну­ват само улици с дуб­ли­ращи се наименования.

Дег­тя­рьов моти­вира пред­ложе­ни­ето си с факта, че само година след ужас­ното и позорно съби­тие то пред­наме­рено се „зали­чава”, още повече с помощта на европе­йски и аме­ри­кан­ски вла­сти. „Не се про­вежда ника­кво раз­след­ване на пре­стъп­ле­ни­ето, а това е при­знат от ООН факт, при­част­ните към след­стви­ето лица загадъчно заги­ват, а меди­ите, вклю­чи­телно и рус­ките, са изгу­били инте­рес към съби­ти­ето от 2014 г.”, пояс­нява депу­татът. Той смята, че трябва да бъде запа­зена паметта за хората, жерт­вани в името на амбици­ите на шепа поли­тици, разпа­лили граж­дан­ска война в брат­ската страна. Пар­ламен­та­ри­стът пред­лага сред­ствата за реа­ли­за­ция на тази идея да бъдат събрани от волни пожертвования.

Дегдя­рьов получи под­крепа от свои колеги, други обаче се обявиха про­тив иници­а­ти­вата. Сред тях е пър­вият зам.-председател на Коми­тета по кул­тура на Думата Елена Драпенко, спо­ред която не е пра­вилно жилищни масиви да се име­ну­ват в памет на умрели. „Не съм сигурна, че хората ще искат да живеят на площад с подобно име, може би е по-​удачно да се сложи няка­къв поче­тен знак, напри­мер в чест на града герой Одеса. Ние смя­таме, че фашист­кият режим в Украйна трябва да бъде пре­да­ден на меж­ду­на­род­ния съд заради зло­де­я­ни­ята си. Но да се нари­чат жилищни масиви в памет на жерт­вите, не е много етично”, каза Драпенко.

Реакци­ята на депу­тати от Мос­ков­ската град­ска дума бе, че сто­ли­чани сами реша­ват въпроса за пре­име­ну­ване на улици или площади. Несъм­нено трябва да се почете паметта на жерт­вите, но друг въпрос е как най-​правилно да стане това, смята Андрей Метелски.

Много рязко към иници­а­ти­вата на депу­тата от ЛДПР се отнесе исто­ри­кът и вое­нен експерт Борис Юлин: „Трябва да се опре­де­лим — ако сега в Украйна има фашистки режим, на който нашата страна и народ се про­ти­вопо­ста­вят, назва­ни­ето би било акту­ално и оправ­дано. Или ние имаме там делови парт­ньори, на които про­да­ваме газ, пра­вим отстъпки, поддър­жаме делови отноше­ния? Тогава как може съби­ти­ята в Одеса, които укра­ин­ската страна офици­ално не при­знава за пре­стъп­ле­ние, да се обя­вят за „Оде­ски Хатин”? Това нами­ри­сва на двуличие”.

Ще напом­ним, че на 2 май 2014 г. в Одеса се сблъс­каха акти­ви­сти на движе­ни­ето „Антимай­дан” и ради­кални при­върже­ници на евро­май­дана, сред които имаше и чле­нове на групи­ров­ката „Десен сек­тор”. Около 50 души изго­ряха в пожар в зда­ни­ето на Дома на проф­съюзите, което бе ата­ку­вано с „кок­тейли Молотов”./ в. Русия днес – Россия сегодня