От началото на годината почти 4 хил. семейства на военни получиха жилища

От началото на годината почти 4 хил. семейства на военни получиха жилища

Публикувано от:

От нача­лото на тази година над 3850 руски семейства на воен­но­служещи полу­чиха посто­янни жилища, съобщи пред жур­на­ли­сти заместник-​началникът на Депар­тамента за жилищно осигу­ря­ване на Мини­стер­ството на отбра­ната Игор Лисенко. Той каза, че през 2015 г. планът за полу­ча­ване на военни жилища е уве­ли­чен почти два пъти в срав­не­ние с мина­лата година.

Воен­ното ведом­ство е пла­ни­рано през тази година да осигури с жилища семействата на 22 100 воен­но­служещи. Лисенко отбе­ляза също така, че в листата на чакащите дом са 35 000 военни семейства, като воен­но­служещите в 14 000 слу­чая от тях са излезли в разпо­ре­ждане за пен­си­о­ни­ране. За издръж­ката на тези 14 000 воен­но­служещи се израз­ход­ват по един мили­ард рубли месечно.

Лисенко уточни, че пол­ков­ник със стаж 25 години и чети­ри­членно семейство може да раз­чита на суб­си­дия от 8,6 млн. рубли. В нача­лото на фев­ру­ари заместник-​министърът на отбра­ната Рус­лан Цали­ков заяви, че за жилищни суб­си­дии на воен­ните през пър­вата поло­вина на тази година са насо­чени 30 млрд. рубли. Оча­кваше се суб­си­дии да полу­чат почти7500 души. През фев­ру­ари — март са изпла­тени 7,7 млн. рубли./в.Русия днес – Россия сегодня