Основни насоки и задачи за дейността на Национално движение „Русофили“ за периода 2012-2016 г.

Основни насоки и задачи за дейността на Национално движение „Русофили“ за периода 2012-2016 г.

Публикувано от:

Общото събрание, като обсъди оценките, анализите и предложенията в отчета на Националния съвет и в изказванията на делегатите  и гостите на Общото събрание и на основата на уставните и програмни цели и задачи, а така също и на утвърдената Стратегия за развитие на Национално Движение Русофили, определя следните основни насоки и задачи за дейността на Движението през предстоящия мандат.

 1.     I.      За постигане на широк информационен, научен, културен и духовен взаимообмен между България и Русия, утвърждаване на общия славяно-православен и културно-цивилизационен модел на развитие в съвременния многополюсен свят.
 1. Националният събор на приятелите на Русия да продължи да се утвърждава като централно събитие в календара на русофилството (Движението), като се положат усилия за разнообразяване характера на проявите по време на Събора.
 • Х-я събор /2013 г./ да се посвети на 135 годишнината от Освобождението на България.
 • XII събор /2015 г./ да се посвети на 70-годишнина от Победата над хитлерофашизма
 1. Ежегодните чествания на 3 март – Денят на Освобождението на България и на 9-ти май – Деня на Победата над хитлерофашизма да се превърнат в едни от централните събития в дейността на Движението на централно и местно равнище.
 • Местните ръководства на Движението да станат инициатори и и двигатели на разнообразни прояви в региона при честване на паметните дати.
 1. Националният съвет, областните координатори и общинските ръководства да извършат необходимите проучвания и обсъждания за определяне на ефективни и съвременни форми, допринасящи за реализиране целите на русофилството, особено сред младото поколение.
 • Традиционният ежегоден ученически конкурс да продължи да се утвърждава като средство за приобщаване и изява на личностната позиция сред учащите се към темата на българо-руските отношения.
 • Националният съвет да окаже помощ и съдействие на ръководствата на общинските организации за създаване в общините клубове на учителите, които работят с учениците по дейностите на Движение Русофили.

4. Централно място в дейността на Националния съвет и общинските организации да заеме дейността за формиране на интерес и желание в подрастващите и техните родители за изучаване на руски език.

 • Националният съвет, съвместно с МОНМ да уточни подхода и начините за подкрепа и създаване на по-добри административни условия за увеличаване паралелките с изучаване на руски език.
 • Като изключително важна и базисна задача да се разглежда създаването на организационни, кадрови и финансови условия за изучаване на руски език в предучилищните детски заведения. НС на Движението с помощта на Фонд „Русский мир” да осигури необходимите методически материали на CD и в печатен вариант.
 • Да се утвърди практиката за ежегодно провеждане на Дни на руския език и литература в училищата и на общинско ниво.
 • НС на Движението съвместно с МОНМ и СБУ да организира семинари, тематични срещи и други подходящи форми на национално и регионално ниво с учителите по руски език.
 • Да се утвърди система за стимулиране и отличаване на учителите, преподаващи руски език.
 • За повишаване ефективността на изучаването на руски език и популяризиране на руската култура, по-пълно да се използват възможностите, които предоставят разкритите Руски центрове и кабинети.

5. Областните координатори и общински ръководства да отделят специално внимание за стимулиране и създаване на условия за разширяване на академичните връзки между български и руски университети.

 • Националният съвет на Движението да оказва максимална помощ и съдействие за разгръщане на дейността на създадената Асоциация на български и руски университети.
 1. Да продължи и разшири практиката съвместно с други русофилски организации и с подкрепата на руски институции да се организират некомерсиални турнета на певчески и други състави в България, фото и други изложби и прояви.
 2. Националният съвет да продължи да търси съвместно с заинтересовани руски институции намирането на трайно решение за осигуряване на документални, игрални и музикални филми  и други видео и аудио продукции с права за излъчване в електронните медии в България.
 3. Националният съвет и общинските организации да продължат своите грижи и внимание за поддържането, възстановяването и благоустройството на руските паметници, като фактор за съхраняване на българската памет и признателност към руския народ.
 4. Общинските ръководства с помощта на областните координатори и Националния съвет да анализират състоянието, набележат мерки и предприемат действия съвместно с местните органи за управление и бизнес структури за възстановяване и активизиране на междурегионалните връзки с Русия.
 5. Областните координатори да поддържат близки контакти с митрополитите и периодично да се информират за взаимодействие и участие в русофилски прояви, да обсъждат и се консултират по основни и текущи проблеми. Националният съвет в началото на 2013 г. да формира съвместно със Светия Синод насоки за сътрудничество с Православната църква.

ІІ. За постигане и поддържане на високо ниво на обществено влияние за утвърждаване на отношенията с Руската Федерация като един от стратегическите вектори на националната политика на България.

 1. Да се утвърди като практика провеждането на национално и регионално ниво на официални и работни контакти, консултации и обсъждания в подходяща форма с ръководствата на политическите партии и други граждански организации и структури за обсъждане и изработване на общи или близки позиции по важни за България и българо-руските отношения и представянето им пред обществото и държавните институции.
 2. Да се положат усилия за своевременно реагиране по актуалните проблеми на българо-руските отношения в техните различни аспекти като се изработва и озвучава позицията на Национално Движение Русофили.
 3. В рамките на първото тримесечие на 2013 Националният съвет на Движението да приеме съответно решение и съвместно с областните и общинските ръководства на Движението да определят подходите, организацията и формите на влияние в предизборната кампания  за Народно събрание.
 4. Да се разшири и подобри взаимодействието с БРТПП, другите търговски палати, браншови и работодателски организации за изработване на становища и предложение за създаване на по-добри условия за развитие на икономическите отношения с Русия.
  • Особено внимание да се отдели за създаване на благоприятен климат за развитие на бизнес отношенията между малките и средните предприятия. Да се потърсят възможностите на междурегионалното сътрудничество.

ІІІ. За осигуряване на достаъчен организационен потенциал и необходимия ресурс.

 

 1. До края на 2012г. към Националния съвет да се сформира информационно- аналитичен център, който в началото на мандата да се утвърди като основно логистично звено в дейността на Движението.
 2. НС да положи необходимите усилия за кадрово и финансово осигуряване на уебсайта на Движението, за утвърждаването му като възлово средство за осигуряване на обществено влияние и информиране за дейността на Движението, за обмен на информация и опит между структурите на Движението.
 3. Националният съвет да продължи настойчиво да търси пътища и форми за разширяване и интензифициране на взаимодействието с руските институции, като „Россотрудничество”, Фонд „Руски свят”, Руския фонд за мир, организацията „Съюз на приятелите на България”, както и с руските институции в България.
 4. Ръководството на НД Русофили да продължи своята активна роля в дейността на Координационния съвет „България-Русия” като инициира и съдейства за обединяване усилията в развитието на българо-руските отношения.
 5. Националният съвет и областните координатори последователно да се утвърждават като действени методически и координиращи центрове с възможности много по-резултатно и оперативно да влияят на разрастването и организационното укрепване на териториалните и други структури на Движението.
  • До средата на 2013 г. да се доокомплектоват кадрово организационното направление към НС и областните ръководства.
  • Към средата на 2014 г. общинските организации на Движението да достигнат 190, а членският състав – 50 хил. До края на мандата в почти всички общини да има учредени русофилски организации с клубове в по-големите квартали и селища с общо над 70 хил. членове.

гр. София,

23.06.2012г.