Няма място на долара в евразийската мечта

Няма място на долара в евразийската мечта

Публикувано от:

Русия и Китай предпри­емат стъпки към разши­ря­ване на интеграци­ята между двете страни и нама­ля­ване зави­симо­стта им от запад­ния финан­сов модел. Това заси­лва една нова тен­денция, която става необ­ра­тима. Дву­стран­ните про­екти в тази насока, целящи откъ­сване от дола­ро­вата система, при­в­ли­чат внима­ни­ето на европе­йс­ките инвеститори.

Китай пред­ложи не само съз­да­ва­нето на Ази­ат­ска банка за инфра­струк­турни инве­стиции (AIIB), но и осно­ва­ва­нето на Банка за раз­ви­тие на БРИКС и фонд от 40 млрд. долара, който да финан­сира инфра­струк­ту­рата на т.нар. Път на копри­ната, улес­ня­ващ по-​тясното сътруд­ни­че­ство със съсе­дите от Цен­трална Азия. Новият Път на копри­ната демон­стрира стремеж на Пекин към Европа и въобще към разши­ря­ване вли­я­ни­ето на стра­ната извън ней­ните гра­ници. Тъкмо от товаСАЩ най-​много се боят, комен­ти­рат експер­тите на vestifinance​.ru.

Интеграци­ята и унифи­каци­ята в Евра­зия с помощта и на висо­ко­ско­ростна жп линия е вече неиз­бежна пер­спек­тива и е въпрос само на време. Подобно раз­ви­тие към широка интеграция е при­вле­ка­те­лен и изго­ден процес, който печели все повече под­дръж­ници, а това още повече тре­вожи Вашинг­тон. Достатъчно крас­но­ре­чив е фактът, че въпреки насто­ява­нето на САЩ, европе­йс­ките страни, вклю­чи­телно най-​близкият аме­ри­кан­ски съюз­ник Вели­ко­бри­та­ния, обявиха при­съе­ди­ня­ва­нето си към AIIB. След тях не издържа на изку­ше­ни­ето и МВФ.

Евро­съюзът вече е най-​големият парт­ньор на Китай и затова пер­спек­ти­вата за въз­ни­кване на китайско-​европейски фонд, финан­си­ращ инфра­струк­турни и енергийни про­екти, е напълно реална. Трябва да се отбе­лежи, че изграж­да­нето на новия Път на копри­ната е невъзможно без Русия. Клю­чов момент в про­екта е модер­ни­за­ци­ята на Транс­си­бир­ската маги­страла, в която Пекин и Москва ще вложат 280 млрд. долара, пре­връщайки я във висо­ко­ско­ростна. Така за търго­ви­ята ще бъде открит широк път от Лиса­бон до Вла­ди­во­сток. Успо­редно с това Китай заси­лва вза­и­мо­действи­ето с Юго­източна Азия по море.

Всички тези факти гово­рят за окон­ча­тел­ната готов­ност на Пекин да се превърне в гло­ба­лен изно­си­тел на капи­тали. След няколко месеца ще започне да действа Меж­ду­на­род­ната пла­тежна система на Китай (CIPS), необ­хо­дима на юана, за да се превърне в све­товна валута за всички видове финан­сови опе­рации. Ако засега действащите за целта инсти­туции са недо­статъчни, Бан­ката за раз­ви­тие на БРИКС ще може да кон­ку­рира Све­тов­ната банка. Пове­чето ази­ат­ски страни със сигур­ност ще се при­съе­ди­нят към амбици­оз­ния про­ект на Китай. Въпреки дълго­го­диш­ната съпро­тива на отделни чинов­ници и поли­тици, Европа също няма да може да устои.

В действи­тел­ност стра­теги­че­ското парт­ньор­ство между Русия и Китай положи осно­вите на широка меж­ду­на­родна интеграция в новите ико­номи­че­ски усло­вия. Впро­чем, пред­стои при­съе­ди­ня­ва­нето на Иран и Паки­стан към Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС). Тес­ните отноше­ния на Китай и древна Пер­сия имат две­хилядна исто­рия, а сега на тях се гледа като на въпрос на наци­о­нал­ната сигур­ност. Тук обаче не става дума за оръжие. За Пекин Паки­стан е важен мор­ски възел в Индийския океан, който предпо­лага възмож­ност за доставка на енерго­но­си­тели, от които Китай така много се нуждае.

Кръ­сто­сва­нето на инте­ре­сите на Юго­за­падна и Южна Азия е принци­пи­ално стра­теги­че­ско парт­ньор­ство в рам­ките на новия Път на копри­ната, който отваря направ­ле­ни­ето към Пер­сийския залив. А това озна­чава, че пер­спек­ти­вата за сътруд­ни­че­ство със Саудит­ска Ара­бия и Обе­ди­не­ните араб­ски еми­рати е също добър стимул.

САЩ напо­следък също пред­лагат вари­анти за сво­бодна търго­вия в обшир­ния ази­ат­ски регион, но не могат да спе­че­лят обще­ствено дове­рие главно заради непрекъс­на­тата експан­зия на

НАТО. Ази­ат­ските страни нямат жела­ние да поста­вят под заплаха своя суве­ре­ни­тет. Освен това пред всички е при­мерът на МВФ, който показва, че чрез него Аме­рика може дълго и успешно да бло­кира всяко реше­ние, което не й е изгодно.

Посто­ян­ното заси­л­ване на парт­ньор­ството на Русия и Китай, раз­ви­ти­ето на ШОС и БРИКС, разши­ря­ва­нето на Европе­йския съюз гово­рят за дъл­бо­ките промени в геопо­ли­ти­че­с­ката и ико­номи­ческа струк­тура на пла­не­тата. В близко бъдеще ще стане ясно как ще се раз­вива тя и с голяма веро­ят­ност новият Път на копри­ната ще стане пър­вото стъпало към реа­ли­зи­ра­нето на евро­ази­ат­ската мечта, където няма да има място за долара.

Източник: в. Русия днес – Россия сегодня