Киев трябва да разбере, че топлото и светлото е с пари

Публикувано от:

ЕВРОПЕЙСКИ ИНДУСТРИАЛЦИ ИСКАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С РУСИЯ

Източник: в. “Русия днес-Россия сегодня”

За доста­ве­ните енерго­ре­сурси трябва да се плаща, неза­ви­симо от поли­ти­че­с­ката ситу­ация, като това важи и за Украйна, заяви рус­кият премиер Дмит­рий Мед­ве­дев по време на състо­я­лата се в четвъртък мини­стер­ска среща на Меж­ду­на­род­ния енергиен форум. Той под­черта, че Русия иска точни и пред­ска­зу­еми пра­вила на играта на енергий­ния пазар, които да не се влияят от поли­ти­че­с­ката конюнк­тура. „За нас са важни всички парт­ньори — и европе­йс­ките, и ази­ат­ските, и не искаме да се отказ­ваме от никого добави преми­ерът. Експерти отбе­ля­заха, че и сега пра­ви­лата на пазар­ната ико­номика не поз­во­ля­ват който и да е по как­вито и да било при­чини да полу­чава гра­тис блага, добити с труд от друг. В момента на Русия се падат 20 процента от све­тов­ния износ на газ.

Мини­стер­ството на енерге­ти­ката на Русия и Евро­коми­си­ята в поне­дел­ник пред­стои в Бер­лин да опре­де­лят датата и мястото на вто­рия кръг от прего­вори по газо­вите доставки. Пър­вият се състоя на 2 май във Варшава, където пред­ста­ви­тели на ЕС, вклю­чи­телно коми­са­рят по енерге­тика Гюн­тер Йотингер, при­з­наха, че Украйна не плаща за полу­че­ното от Русия гориво.

Дългът на укра­ин­ската компа­ния „Наф­тогаз” към „Газпром” вече над­хвърля 3,5 млрд. долара и Москва бе при­ну­дена да мине на схема за пред­ва­ри­телно плащане, пред­ви­дена в дого­вора между двете страни от 2009 г. Това наложи спешно обсъж­дане за бъдещето на газо­вия тран­зит от Русия за Европа през Украйна, за което в сряда в Брюк­сел се съб­раха европе­йски биз­не­смени и инду­стри­алци. Те много се надя­ваха към тях да се при­съе­ди­нят пред­ста­ви­тели на европе­йското чинов­ни­че­ство, чиито офиси са на крачка раз­сто­я­ние, но те не уважиха форума, про­ти­чащ под мотото „Газов диа­лог: Русия-​ЕС”.

За енергий­ните компа­нии от Ста­рия свят обаче е крайно тре­вожен фактът, че скоро Киев може отново да започне да краде от газа, пред­на­зна­чен за Европа. Освен това те нямат наме­ре­ние да прекъ­сват сътруд­ни­че­ството си с Русия и да прекъ­сват изгод­ните си дого­вори с нея. Затова тях, изглежда, повече ги въл­нува опас­но­стта, която заплашва сигур­но­стта на тран­зита на руски газ през Украйна.

„Газът има изклю­чи­телно зна­че­ние за европе­й­с­ката енерге­тика и ние сме доволни от нашето 35-​годишно сътруд­ни­че­ство с Русия в тази област и държим то да продължава”, заяви Жан-​Франсоа Сирели, пре­зи­дент на Европе­йския съюз на газо­вата промишленост.