ДНК-анализ сочи, че Рюрик не е скандинавец

ДНК-анализ сочи, че Рюрик не е скандинавец

Публикувано от:

Водещият пред­ста­ви­тел в науч­ното направ­ле­ние „ДНК-​генеалогия”, док­тор на хими­че­с­ките науки, про­фе­сор от МГУ и Хар­вард­ския уни­вер­си­тет Ана­то­лий Кльо­сов раз­каза в интервю за най-​новите постиже­ния на гене­а­логи­ята, които помагат в раз­вен­ча­ва­нето на мито­вете, очер­нящи исто­ри­ята на Русия.

В древна Русия не е имало много скан­ди­навци

– Норман­с­ката тео­рия за въз­ни­ква­нето на рус­ката държав­ност се раз­деля на няколко етапа на раз­ви­тие. Ней­ните съз­да­тели са нем­ските учени Гер­хард Милери и Август Шльоцер. Те са твър­дели, че сла­вя­ните са абсо­лютно неспо­собни да съз­да­дат соб­ствена държава и, че на тери­то­ри­ята на древна Русия е имало много скан­ди­навци. Инте­рес­ното е, че новите при­върже­ници на тази тео­рия посто­янно уве­ли­ча­вали чис­ле­но­стта на варягите. Док­торът на исто­ри­че­с­ките науки Лев Саму­и­ло­вич Клейн е писал за 13% скан­ди­навци от цялото насе­ле­ние на древна Рус. Спо­ред изчис­ле­ни­ята на про­фе­си­о­нал­ния исто­рик Вяче­слав Фомин това прави поло­вин милион, с което бук­вално осмя твър­де­ни­ята на Клейн. И с пълно право. Спо­ред някои учени, скан­ди­навците са „при­тис­нали” сла­вя­ните, а това дава повод на отделни субекти да раз­съж­да­ват по темата за „нашата вро­дена изо­ста­на­лост и неорганизираност”…

Във връзка с това, аз реших по-​обстойно да изслед­вам тео­ри­ята и ми стана ясно, че кон­кретни осно­ва­ния за нея про­сто няма. Както стана известно, в тази тео­рия има огромен брой про­ти­во­ре­чия, а всички въз­раже­ния откро­вено биват „освирк­вани”. Обър­нах внима­ние на хап­ло­типо­вете и хап­логрупите на скан­ди­навците, те са обо­зна­чени със спе­ци­ални ети­кети на кар­тата. Тези ети­кети вър­вят в поток на запад и към северна Франция, Бри­тан­с­ките ост­рови. Взех целия набор от известни хап­ло­типове и уста­но­вих, че няма нито един потомък на скан­ди­навци сред сто­тици хиляди души в Украйна и Бела­рус, а в Русия открих само двама — в Пенза и Сара­тов, които не знаят нищо един за друг. Не е възможно да не са оста­нали потомци на скан­ди­навците, ако те са били тук, дори след сто­тици години, нали така?! Стиг­нах до извода, че в древна Русия не е имало голям брой скан­ди­навци. Поне от ДНК гене­а­логи­ята те са неот­кри­ва­еми. Ето защо, като минимум норман­с­ката тео­рия е несъстоятелна.

Две трети от Рюри­ко­ви­чите са южно­бал­тийски славяни

– Изслед­вахме и гене­а­логи­ята на Рюри­ко­ви­чите. Напра­вихме ДНК ана­лизи и се изясни, че две трети от Рюри­ко­ви­чите са били южно­бал­тийски сла­вяни (хап­логрупа N). При оста­на­лите е открита хромозомна хап­логрупа R1a, която е разпро­стра­нена сред насе­ле­ни­ето на Цен­трална и Източна Европа. Рюри­ко­ви­чите имали един общ пра­ро­ди­тел. Следа от скан­ди­навци във висшето дво­рян­ство и сред насе­ле­ни­ето като цяло, така и не намерихме.

Оче­видно е едно — Рюрик е сла­вя­нин, а не скан­ди­на­вец. Може би той е полаб­ски сла­вя­нин или бал­тийски, но е сла­вя­нин. Все пак остава въпро­сът: защо открихме две хап­логрупи при Рюри­ко­ви­чите? Предпо­лагаме, че във времето на управ­ле­ни­ето на Вла­ди­мир Моно­мах някой е „пре­ся­къл пътя”. Най-​вероятно съпругата на Моно­мах е изне­ве­рила на мъжа си. Кой би могъл да си помисли, че такива подроб­но­сти могат да изплу­ват на повърх­но­стта след почти 1000 години! Въпреки че знаем за Рюрик, че е сла­вя­нин, него­вият соци­а­лен ста­тут и дей­но­сти за нас са непознати.

в. „Русия днес – Россия сегодня“