В «Украйна» ще обсъждат Украйна без Украйна

В «Украйна» ще обсъждат Украйна без Украйна

Публикувано от:

През април Мини­стер­ството на отбра­ната за четвърти път ще про­веде меж­ду­на­родна конфе­ренция за сигур­ност. Тя ще се състои в мос­ков­ския хотел „Украйна”. Там висо­копо­ста­вени гости пла­ни­рат да обсъж­дат гло­бални про­блеми. Изо­стря­нето на отноше­ни­ята на Русия със Запада не попречи да бъдат пока­нени за уча­стие всички натов­ски страни, но Украйна няма да бъде пред­ста­вена на мероприятието.

Това раз­каза на пре­с­конфе­ренция в ТАСС заместник-​министърът на отбра­ната Ана­то­лий Анто­нов, който отго­варя за меж­ду­на­род­ното сътруд­ни­че­ство във воен­ното ведомство.

Мини­стер­ството на отбра­ната е пока­нило на конфе-​ренцията пред­ста­ви­тели на почти 80 страни, вклю­чи­телно всички държави от НАТО. Ръко­вод­ството на тази орга­ни­за­ция също не е оста­нала без покана. „Решихме да дадем възмож­ност на всички колеги и опо­ненти да се изкажат на нашата конфе­ренция. Да дадем възмож­ност на колегите да обяс­нят защо тях­ната гледна точка е пра­вилна”, каза Антонов.

Той отбе­ляза, че редица натов­ски страни са се съгла­сили да участват в конфе­ренци­ята. Кой именно е приел пока­ната, ще стане известно по-​късно. През мина­лата година нито една стана от НАТО не беше при­стиг­нала в Москва, за да обсъди гло­бал­ната сигурност.

Засега е известно, че в конфе­ренци­ята няма да участва Украйна. Както поясни Анто­нов, в Мини­стер­ството на отбра­ната са решили да не изо­ст­рят до краен пре­дел ситу­аци­ята по време на меж­ду­на­род­ния форум.

В Москва не се опа­ся­ват от актив­но­стта на запад­ните си колеги, която в пъти пре­вишава онова, което вършат Въоръже­ните сили на Русия, каза Анто­нов и добави: „Ние не виждаме ника­ква сери­о­зна заплаха за сигур­но­стта на Русия заради актив­но­стта на НАТО. Въоръже­ните сили на Русия действат адек­ватно. Така че можем да живеем спокойно.”

/„Русия днес”/