В РАН разсекретиха уникални кадри от Венера

В РАН разсекретиха уникални кадри от Венера

Публикувано от:

Спе­ци­а­ли­сти от Инсти­тута за кос­ми­че­ски изслед­ва­ния (ИКИ) на РАН раз­сек­ре­тиха уни­кални кадри от Венера, напра­вени преди 30 години със съвет­ските апа­рати „Венера-​9″ и „Венера-​13″.

На сним­ките били открити обекти, които се предпо­лагало, че сви­де­тел­стват за нали­чие на живот на най-​горещата пла­нета в Слън­че­вата система. За стран­ните находки, обо­зна­чени от уче­ните като „птица”, „диск” и „скорпион”, раз­казва док­торът на физико-​математическите науки Лео­нид Ксанфо­ма­лити, който е автор на разшиф­ро­ва­ните изображения.

По думите му, дан­ните от наме­ре­ните снимки са били пуб­ли­ку­вани в спе­ци­а­ли­зи­рано изда­ние още през 80-​те години на мина­лия век, но науч­ната общ­ност тогава бе твърдо убе­дена, че при темпе­ра­тура +500 гра­дуса по Цел­зий е невъзможно да има какъвто и да било живот, поради което не им обър­нала ника­кво значение.

Ние посто­янно се връщахме към ста­рите данни с използване на подоб­ря­ва­ните през годи­ните тех­но­логии за обра­ботка. Но най-​съществените откри­тия по тези мате­ри­али бяха напра­вени преди 23 години”, поясни рус­кият учен. Спо­ред него, най-​ранните находки дати­рат от 1975 г.

На първите снимки, напра­вени от „Венера-​9″, уче­ните забе­ля­зали обект, напом­нящ птица с издължена опашка. Тогава гео­ло­зите го обо­зна­чили като „стра­нен камък със стъл­бо­об­ра­зен издатък и изпък­нала повърх­ност”. Обектът, обо­зна­чен с наиме­но­ва­ни­ето „Птица”, бил симет­ри­чен по отноше­ние на над­лъж­ната ос, като в него имало елементи, при­ли­чащи на права опашка и глава.

През 1982 година кос­ми­че­с­ката сонда „Венера-​13″ е фик­си­рала изоб­раже­ние на проме­нящ формата си „диск”. Той бил с пра­вилна, по всяка веро­ят­ност — кръгла форма, с диаметър от около 30 см. В един опре­де­лен момент по време на снима­нето в дол­ната част на този обект, се появила къса дъга. В след­ващата серия от снимки дъгата е била по-​дълга в пъти, а „дис­кът” започ­нал да се раз­деля на части.

На 93-​та минута „дис­кът” изчезва, а вме­сто него се появява почти със същите размери симет­ри­чен светъл обект, обра­зу­ван от множе­ство V-​образни гънки „шев­рони”. След 25 минути, вече на послед­ния кадър на 119– ​та минута „дис­кът” напълно се въз­ста­но­вява и се вижда много ясно. В действи­тел­ност петте кадъра демон­стри­рат пъл­ния процес на изме­нящата се форма на „диска”, пояс­нява док­тор Ксанфомалити.

Но най-​важният кадър, запе­ча­тан от апа­рата „Венера-​13″, е „скорпи­онът”, който се появил на 90-​ата минута във видео­ма­те­ри­ала с при­лежащ към него полу­кръг. Обектът е с дължина 17 см, със сложна струк­тура, напом­няща земни насе­коми или пая­ко­об­разни. Основ­ният при­знак на реал­но­стта в „скорпи­она” е сян­ката. По думите на Ксанфо­ма­лити, тя не могла да се появи в струк­ту­рата, обра­зу­вана чрез слу­чайна ком­би­нация от про­из­волни точки. Освен това, обектът демон­стри­рал динамика. На пър­вото изоб­раже­ние на изхвър­ле­ния грунд при кацане на апа­рата, се виждала недъл­бока канавка с дължина от 10 см, а на след­ващата снимка ясно се виждало, че канав­ката се е уве­ли­чила с 5 см. На тре­тия кадър вече се виждала редов­ната струк­тура на обекта. След още няколко снимки „скорпи­онът” напълно е излязъл от слоя на грунда, а на след­ващите изоб­раже­ния вече го нямало. Спо­ред уче­ния, експе­римен­тите сочат, че едва ли вятърът е нака­рал обек­тите да се местят. Затова най-​вероятната при­чина на изче­зва­нето на „скорпи­она” е него­вото само­сто­я­телно привижване.

 

Източник: “Русия Днес”.