В Ню Йорк гастролира "Евгений Онегин"

Публикувано от:

С поста­нов­ката „Евге­ний Онегин” на режисьора Римас Туми­нас Мос­ков­ският ака­деми­чен театър „Вах­тангов” в четвъртък откри гастро­лите си в Ню Йорк. Чети­рите спек­такъла (до 1 юни) са на сце­ната на Ню Йорк Сити център, където залата е за 2 хиляди зри­тели.

„Евге­ний Онегин” е вклю­чен в афиша на фести­вала „Виш­нева гра­дина”, който се про­вежда за втора поредна година в Ню Йорк. Тазго­диш­ната програма изцяло е посве­тена на рус­кото изку­ство. „Канейки руски арти­сти в САЩ ние искаме да покажем, че в изку­ството няма поли­ти­че­ски раз­ногла­сия, че не искаме ника­кви войни, ника­кви про­ти­во­бор­ства. На нас ни тряб­ват само мир и кул­тура”, казва художе­стве­ният ръко­во­ди­тел на фести­вала Ирина Шабшис пред “Вести”.

Спек­такълът и него­вите съз­да­тели вече са полу­чили редица пре­стижни теат­рални награди. Све­тов­ното турне на спек­такъла започна на 13 ноем­ври мина­лата година във Вилнюс.