Снимка: buro247.ru.

Снимка: buro247.ru.

В Москва откриват филиала на “Ермитаж”

Публикувано от:

Про­ектът ще се реа­ли­зира към 2022 година. Пре­дви­жда се сгра­дата на музей­ния център „Москва-​Ермитаж” да бъде постро­ена в района на бившия ЗИЛ по про­ект на аме­ри­кан­ския архи­тект Хани Рашид (архи­тек­турно бюро Asymptote), с който Ерми­таж вече има опит в рам­ките на про­екта „Ермитаж-​Гугенхайм”. Про­ектът се финан­сира от рус­ката стро­и­телна компа­ния ЛСР.

От своя страна „Ерми­таж” ще се заеме с реа­ли­зи­ране на музейни про­екти, чиято цел е да пред­ставя в Москва съвременно изку­ство. Става дума за пъту­ващи западни изложби и обра­зо­ва­телни програми, както и за про­екти на „Ерми­таж”, пред­ста­вени напри­мер на Венеци­ан­ското бие­нале. Освен това се пре­дви­жда да бъдат пред­ста­вени твор­бите на импре­си­о­ни­стите Шчу­кин и Моро­зов. Това бе обявено на пре­с­конфе­ренция в Цен­трал­ния пави­лион на ВДНХ — глав­ната площадка на Мос­ков­ско бие­нале за съвременно изку­ство. „Москва-​Ермитаж” пре­красно се впи­сва в стра­теги­ята за разши­ря­ване на вли­я­ни­ето, про­веж­дано от Държав­ния музей „Ерми­таж”. Вече има открити фили­али в Казан и Виборг, като се пре­дви­жда да има такива и в Омск, Ека­те­рин­бург, Вла­ди­во­сток, освен излож­бе­ните цен­трове на „Ерми­таж” в Амстер­дам и Бар­се­лона”, съобщи на пре­с­конфе­ренци­ята зав.-отдел „Съвременно изку­ство” на „Ерми­таж” и ръко­во­ди­тел на про­екта „Ерми­таж 20/​21″ Дмит­рий Озьорков.

Източник: “Русия Днес”.