В Крим няма заплаха от ислямизация

В Крим няма заплаха от ислямизация

Публикувано от:

Запла­хата за ислям­ски фун­дамен­та­лизъм в Крим е нулева, твърди вицепреми­ерът на репуб­ли­ката Дмит­рий Полон­ски. „Днес няма заплаха от ислям­ски фун­дамен­та­лизъм в Крим. В Рус­ката феде­рация рабо­тят много силни спе­ци­ални служби. Екс­тремист­ските орга­ни­за­ции са забра­нени на тери­то­ри­ята на Русия и в Репуб­лика Крим, съо­т­ветно — каза Полон­ски в интервю за изда­ни­ето Sputnik. — Затова днес самата възмож­ност за дей­но­стта в репуб­ли­ката на такива орга­ни­за­ции се свежда до нула”.

Неот­давна гла­вата на движе­ни­ето на кримско-​татарския народ „Къы­рым”, вицеспи­кер на крим­ския пар­ламент Ремзи Иля­сов отбе­ляза, че след като Крим е ста­нал част от Русия, крим­ските татари за първи път от много години са полу­чили реална възмож­ност за комплексно въз­ста­но­вя­ване на пра­вата си: поли­ти­че­ски, кул­турни, социално-​икономически, хума­ни­тарни и пр.

Той при­зова да пре­ста­нат поли­ти­че­с­ките спе­ку­лации относно живота на крим­ските татари в състава на РФ и увери, че опи­тите отвън да се сблъс­кат наро­дите на Крим са обре­чени на провал. На друго мне­ние е екс гла­вата на медж­лиса на кримско-​татарския народ Мустафа Джеми­лев, който преди сед­мица на неформална среща на чле­но­вете на Съвета за сигур­ност на ООН по ситу­аци­ята в Крим заяви, че санкци­ите срещу Русия трябва да бъдат заси­лени, за да се откаже тя от Крим. Той отбе­ляза, че има натиск върху пра­вата на крим­ските татари и те масово напус­кали полуострова.