Снимка: tass.ru.

Снимка: tass.ru.

В Абу Даби ще бъде построен Музей на рус­кото и съвет­ското изку­ство

Публикувано от:

В сто­лицата на Обе­ди­не­ните араб­ски емир­ства Абу Даби ще бъде построен Музей на рус­кото и съвет­ското изку­ство. Тази новина бе съобщена на откри­ва­нето на изложба на рус­ката живопис и скулп­тура от ХХ век от пре­зи­дента на Меж­ду­на­род­ната шахматна феде­рация Кир­сан Илюмжи­нов. По думите му, рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин под­крепил идеята, публикува “Русия Днес”.

В бъдещия музей ще се пред­ста­вят кул­турни инсти­туции от цяла Русия. Част­ните колекци­о­нери ще имат възмож­ност да про­да­ват или обме­нят творби от сво­ите колекции и така в сбир­ките мест­ните шей­хове ще се попъл­нят с творби не само на западни худож­ници, но и на руски майстори. Музеят без­спорно ще при­влече и много­брой­ните тури­сти. „С откри­ва­нето на руска изложба в Абу Даби напра­вихме пър­вата крачка към реа­ли­зи­ра­нето на про­екта”, каза Кир­сан Илюмжинов.

Излож­бата на рус­кото изку­ство на ХХ век се про­вежда под пат­ро­нажа на мини­стъра на кул­ту­рата, мла­дежта и реги­о­нал­ното раз­ви­тие шейх Нахаян бен Муба­рак Ал Нахаян. Тя е раз­де­лена на четири тема­тични експо­зиции: „Наслед­ство от вой­ната”, „При­рода и кра­сота”, „Размисли” и „Труд”. Всички експо­нати са под­брани и предо­ста­вени от фонд Art Russe, съз­да­ден през 2012 г. от предпри­е­мача и меце­нат Андрей Филатов.

Отраже­ни­ето на Вели­ката оте­че­ствена война, послед­стви­ята от нея и мир­ният живот в съвет­ското изку­ство служат за урок за съвремен­ните поко­ле­ния, за всички нас. Реа­ли­зи­ра­нето на тази изложба сви­де­тел­ства за раз­ви­ти­ето на отноше­ни­ята между ОАЕ и Русия”, заяви на цере­мо­ни­ята по откри­ва­нето на излож­бата шейх Нахаян бен Муба­рак Ал Нахаян.

Тук дой­доха сто­тици жители на стра­ната, както и много наши съна­род­ници. Инте­ре­сът към нашите страна и кул­тура е оче­ви­ден. Благо­да­ре­ние на под­крепата на мест­ните вла­сти успяхме много бързо да орга­ни­зи­раме излож­бата”, каза предпри­е­ма­чът Андрей Филатов.

Спо­ред рус­кия посла­ник в Абу Даби Алек­сандър Еро­феев, мястото за про­веж­дане на излож­бата е избрано не слу­чайно. „Това е още едно дока­за­тел­ство, че в Близ­кия изток и Емир­ствата ни при­емат положи­телно. Благо­да­ре­ние на рус­ките меце­нати и орга­ни­за­ции, като Фонд Art Russe, заяв­ле­ни­ята за изо­лация на Русия не се потвър­жда­ват. Подобни изяви се про­веж­дат редовно в Емир­ствата. Само през този месец на сце­ната в Дубай ще изля­зат извест­ната пиа­нистка Ека­те­рина Мече­тина, Юрий Башмет и камер­ният ансам­бъл „Соли­стите на Москва”, съобщи Ефимов. Излож­бата се про­вежда в пре­стиж­ния комплекс Emirates Palace.