“Вежливите хора” е новият образ на Руската армия

“Вежливите хора” е новият образ на Руската армия

Публикувано от:

Спо­ред потър­сени от РИА „Ново­сти” експерти изразът „веж­ливи хора” постепенно се пре­връща в сим­вол на рус­ките Въоръжени сили. Нача­лото на това беше положено в края на фев­ру­ари — нача­лото на март, когато на фона на съби­ти­ята в Киев по целия Крим започ­наха да се появя­ват хора в камуфлажни униформи.

Скоро се навършват четири месеца от деня на рефе­рен­дума в Крим, в гаран­ти­ра­нето на сигур­но­стта на който дейно уча­стие взеха „веж­ли­вите хора” — воен­ните без опо­зна­ва­телни знаци. Както писаха мест­ните вест­ници, те веж­ливо са бло­ки­рали воен­ните и транспорт­ните обекти в наве­че­ри­ето на състо­я­лия се на 16 март рефе­рен­дум, на който над 96% от изби­ра­те­лите се изка­заха за вли­за­нето на полу­ост­рова в състава на Русия.

Ситуация в Симферополе

По време на пря­ката линия на 17 април Вла­ди­мир Путин потвърди, че това са били пред­ста­ви­тели на Рус­ката армия. Отго­ва­ряйки на въпроси, Путин обясни, че рус­ките воен­но­служещи са били зад гърба на силите за само­от­брана на Крим, тъй като „е невъзможно по друг начин рефе­рен­думът да се про­веде честно, открито, достойно и да се помогне на хората да изра­зят сво­бодно своето мнение”.

Оттогава изразът „веж­ливи хора” влезе в поли­ти­че­с­ката и бито­вата лек­сика на цялата страна и спо­ред потър­се­ните от РИА „Ново­сти” експерти постепенно се пре­връща в сим­вол на рус­ките Въоръжени сили.

Изразът „веж­ливи хора”, които всички видяха в Крим, до голяма степен харак­те­ри­зира новото каче­ство на Въоръже­ните сили на Русия — принципно нова екипи­ровка, ново оръжие, нови свър­зочни сред­ства, бър­зина и реши­тел­ност в действи­ята, смята глав­ният редак­тор на спи­са­ние „Наци­о­нална отбрана” Игор Корот­ченко. Спо­ред него в много отноше­ния това е резул­тат от действи­ята на Сергей Шойгу на поста мини­стър на отбраната.

След разпа­да­нето на СССР Въоръже­ните сили на Русия се ока­заха в състо­я­ние на дъл­бока криза. През послед­ните години обаче те започ­наха да полу­ча­ват много мили­арди рубли, като заме­ниха и морално, и физи­че­ски оста­ря­лото въоръже­ние с най-​съвременно. Воен­ният експерт казва: „Шойгу при­веде арми­ята и флота в движе­ние — воен­ните хора видяха сми­съл от рабо­тата си. Това е пози­тивно. Промени се и отноше­ни­ето на обще­стве­но­стта към арми­ята и затова то прие новото й лице с пълен енту­си­азъм. Арми­ята в Русия днес е пре­стижна соци­ална инсти­туция, въз­ражда се авто­ри­тетът на Въоръже­ните сили на Русия.”

Корот­ченко смята, че новото отноше­ние към арми­ята и ней­ният нов имидж не са наложени отгоре. Това е резул­тат от раз­би­ра­нето и осъзна­ва­нето на гор­до­стта за сво­ята страна, защото ника­къв имидж не е спо­со­бен да замени реал­ната бойна подготовка.

Новият израз „веж­ливи хора” харак­те­ри­зира инте­лек­ту­ал­ната съставна част и воен­ната мощ на Русия. Това че хората носят тениски с надпис „веж­ливи хора” е пат­ри­о­тизъм, който не е наса­ден отвън, смята експертът. Спо­ред него новият образ на Рус­ката армия е полу­чил широко разпро­стра­не­ние и заради висо­ките оценки, про­зву­чали не само в Русия, но и от западни експерти. Никой не е оча­к­вал, че Рус­ката армия може с такава ефек­тив­ност и наг­лед­ност да дем­но­стрира новия си облик. Той е много при­вле­ка­те­лен, пози­ти­вен и заслужава висока оценка, в това число и от действащия натов­ски генералитет.

Заместник-​председателят по отбра­ни­тел­ната поли­тика Франц Клинце­вич — вете­ран от бой­ните действия в Афга­ни­стан — е съгла­сен, че през послед­ните години арми­ята се е проме­нила съще­ствено в положи­телна посока: „Това са реални промени в нашата армия. Промени се всичко — и формата, и съдър­жа­ни­ето, окомплек­ту­ва­нето, довол­стви­ето, под­хо­дите, вътреш­ното настроение.”

Спо­ред пла­но­вете до 2020 г. общият дял на съвремен­ната тех­ника в арми­ята ще нарасне до 70%; раз­ра­бот­ват се нови свръх­съвременни образци оръжие — комплек­сите за ПВО С-​500, изтре­би­те­лят от пето поко­ле­ние Т-​50, нова бали­стична ракета с течно гориво, която заменя „Сатана”, бойни желе­зо­пътни ракетни комплекси и т. н. Делът на про­фе­си­о­нал­ните вой­ници във Въоръже­ните сили посто­янно расте, въпреки че Мини­стер­ството на отбра­ната засега смята, че е невъзможно преми­на­ва­нето към изцяло про­фе­си­о­нална армия.

Вежливите хора като нов образ на Руската армия1

След заема­нето на поста мини­стър на отбра­ната от Сергей Шойгу зна­чи­телно се уве­ли­чиха бито­вите при­до­бивки за обик­но­ве­ните вой­ници, уве­ли­чава се стро­и­тел­ството на жилища за офицери и вой­ници на дого­ворна служба. Като цяло животът на „веж­ли­вите хора” става все по-​хубав и весел.

Спо­ред Клинце­вич появата на самия термин „веж­ливи хора” не е след­ствие от медийна работа, а пока­за­тел за реал­ната промяна на вътреш­ното само­чув­ствие на воен­но­служещите: „Появи се много висока вътрешна уве­ре­ност у всички, които служат, за своето бъдеще, появи се гор­до­стта от сво­ята про­фе­сия и най-​главното — офице­рите и вой­ниците раз­би­рат, че те са нужни на стра­ната, че стра­ната ги обича, цени и се грижи за тях.”

От друга страна пред­се­да­те­лят на Коми­си­ята по военно-​граждански отноше­ния при пре­зи­дент­ския Съвет по пра­вата на човека Сергей Кри­венко смята, че образът на „веж­ли­вите хора” е съз­да­ден от силите със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние и е непра­вилно да се пре­нася върху цялата армия. Спо­ред него „веж­ливи хора” е спе­ци­а­лен термин за спе­ци­ална ситу­ация, как­вато беше в Крим. А това е съвършено отделна исто­рия и не е напълно коректно този образ да се пре­нася върху Рус­ката армия. Кри­венко смята, че спе­ци­ал­ните под­раз­де­ле­ния, които са били в Крим, са пре­димно про­фе­си­о­нални вой­ници, докато Рус­ката армия се комплек­тува пре­димно със сроч­но­служещи и не е много пра­вилно онова, което демон­стри­раха спе­ци­ал­ните под­раз­де­ле­ния в Крим, да се пре­хвърля върху цялата Руска армия.

Във връзка с „веж­ли­вите хора” се пошегува и мини­стърът на отбра­ната на Русия Сергей Шойгу. Той комен­тира твър­де­ния на Киев за при­част­ност на пред­ста­ви­тели на рус­ките сили със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние в ста­ващото в Дон­бас: „Ще кажа само едно — трудно е да тър­сиш черна котка в тъмна стая, осо­бено ако кот­ката я няма. А още по-​глупаво е да пра­виш това, ако кот­ката е умна, смела и вежлива.”

Мини­стер­ството на отбра­ната не остана встрани от общия инте­рес към новата мода и се опита да впрегне „веж­ли­вите хора” в служба на ими­джа на Рус­ката армия. Така напри­мер начал­ни­кът на управ­ле­ние „Кул­тура” на воен­ното ведом­ство Антон Губан­ков написа думите за химн на „веж­ли­вите хора”, който беше изпъл­нен по време на гастро­лите на ансам­бъл „Алек­сан­дров” в Крим, където беше приет с „ура”. Освен това във връзка с Деня на побе­дата Мини­стер­ството на отбра­ната реши да започне про­дажба на фирмена про­дукция с лого­типа „Веж­ливи хора”. Спе­ци­ални пави­ли­они, където жела­ещите могат да се сдо­бият с тениски и друга про­дукция, рабо­тят в праз­нични дни в москва, Санкт Петер­бург, Ростов на Дон, Ека­те­рин­бург и други големи гра­дове в Русия.

Във воен­ното ведом­ство обяс­ниха попу­ляр­но­стта на появи­лия се неот­давна в интер­нет клип за пол­зите от служ­бата в арми­ята с „носталгия по веж­ли­во­стта”. Клипът „Това е пър­вият ден в твоя нов живот” беше разпо­ложен преди два месеца в You Tube. Оттогава той е събрал близо 2 млн. гле­да­ния и над 5500 коментара.

Пред­ста­ви­тел на воен­ното ведом­ство заяви пред РИА „Ново­сти”: „При­ятно сме учу­дени от такава под­крепа за клипа от мла­дата ауди­то­рия. Днес можем да кон­ста­ти­раме, че „веж­ли­во­стта” пре­взема не само гра­дове, но поко­рява и сърца. Нашето обще­ство наи­стина има нужда от нормал­ните веж­ливи момчета.”

Вежливите хора като нов образ на Руската армия2

Той потвърди, че воен­ното мини­стер­ство е рабо­тило над клипа. Авто­рите му са млади, кре­а­тивни и пат­ри­о­тично настро­ени момчета, които са напра­вили всичко сами — от раз­ра­бот­ката на сце­на­рия до съз­да­ва­нето на про­дукта. Той продължава минута. Дик­тор зад кадър про­из­нася: „Това е пър­вият ден на твоя нов живот. Онова, което е било вчера, няма зна­че­ние. Онзи, който си бил ти преди, вече не въл­нува никого. Сега е важно какъв ще бъдеш ти днес. Тук бол­ката калява, беле­зите са все­кид­не­вие. Ти се опит­ваш да докажеш нещо, ти се опит­ваш да видиш във всяка сянка образа на своя враг, защото без враг няма бой, а без боя няма победа. Но всъщ­ност глав­ният враг това си ти. Вче­раш­ният ти. Тво­ята задача е да про­сле­диш врага, да го дого­ниш, да го изпре­ва­риш, да ста­неш по-​добър от него и да се вър­неш назад като побе­ди­тел. Защото утре е пър­вият ден от твоя нов живот.”

„Русия днес“