Атомът не е по джоба на София

Атомът не е по джоба на София

Публикувано от:

Поред­ният голям енергиен про­ект в Бълга­рия се оказа пред закри­ване. Този път той е аме­ри­кан­ски. Преми­ерът Бойко Бори­сов заяви, че за стро­и­тел­ството на нов, седми блок на АЕЦ „Коз­ло­дуй” в стра­ната няма пари.

Нека при­пом­ним, че пре­диш­ното пра­ви­тел­ство без кон­курс, без обсъж­дане и про­чее проце­дури, общопри­ети за такива важни про­екти, сключи с аме­ри­кан­с­ката компа­ния Westinghouse дого­вор за изграж­дане на VII блок на АЕЦ „Коз­ло­дуй”. Реше­ни­ето се пред­ста­вяше като алтер­на­тива на възоб­но­вя­ва­нето на стро­ежа на атом­ната цен­трала „Белене” по дого­вор с Русия. През лятото на 2014 г. бе съз­да­дено сме­сено българо-​американско предпри­я­тие за изграж­дане на VIIблок.

За възмож­ните про­блеми по реа­ли­за­ция на аме­ри­кан­ския про­ект местни и меж­ду­на­родни експерти гово­реха от самото начало. Преди всичко това се отнася до пла­ни­ра­ния за изграж­дане реак­тор АР-​1000, който до днес никъде не се използва. С такива реак­тори Westinghouse строи две цен­трали в САЩ и две в Китай, но опит от тях­ната експло­атация все още никой в света няма. Освен това до неот­давна все още не бе ясна окон­ча­тел­ната цена на про­екта. Едва мина­лия месец аме­ри­канците обявиха, че „базо­вата цена” на стро­ежа на енерго­блока ще е 7,7 млрд. долара. С други думи, в пер­спек­тива тя може да нарасне. В „замра­зе­ния” с явни поли­ти­че­ски мотиви про­ект „Белене” всеки от двата пла­ни­рани блока щеше да е по-​евтин. Освен това рус­кият про­ект предпо­лагаше до 30 процента от обо­рудва­нето на АЕЦ да се про­из­веж­дат в Бълга­рия, което щеше да съз­даде работни места. Аме­ри­канците въобще не пре­дви­ждаха използва­нето на българ­ски компоненти.

София може и да е била готова да при­еме заяве­ната цена, но ако друг я плати. В спо­ра­зуме­ни­ето обаче е дого­во­рено, че бълга­рите не само финан­си­рат 70 на сто от сдел­ката, но и изкупу­ват оста­на­лите 30 процента година преди пус­ка­нето на блока. Това обсто­я­тел­ство пре­диз­вика доста съм­не­ния от самото начало. Сега, когато бюджетът на стра­ната се пука по шево­вете, такива раз­ходи про­сто не са по джоба на България.

Това се опита да обясни пред пар­ламента Бойко Бори­сов. С други думи, пари няма, но София е готова да реа­ли­зира про­екта, ако Westinghouse се про­яви не само като търго­вец, но и като съин­ве­сти­тор и заплати скром­ните 49 на сто от цената, които Бълга­рия няма да изкупува. На прогно­зите за закри­ване на енергопро­екта пре­зи­дентът на аме­ри­кан­с­ката компа­ния Дани Роде­рик реагира миг­но­вено: Westinghouse продължава прего­во­рите със София. Шефът на Коми­си­ята по енерге­тика в пар­ламента Делян Доб­рев обаче заяви, че ника­кви прего­вори не се водят. Той нарече про­екта аван­тюра и под­черта, че стра­ната трябва да пре­разгледа спо­ра­зуме­ни­ето с аме­ри­канците. Наблю­да­тели предпо­лагат, че двете страни искат да запа­зят фасон: на българ­ския премиер му е неудобно да откаже на аме­ри­канците, а от Westinghouse искат да има поне един реа­ли­зи­ран про­ект в Европа. Веро­ят­но­стта София да остане и без инве­стиции, и без реак­тор е голяма.

(„Рос­сий­ская газета”)