Архивът на братя Стругацки се завръща

Архивът на братя Стругацки се завръща

Публикувано от:

За Деня на Санкт-​Петербург — 27 май, в кул­тур­ната сто­лица на Русия от Донецк ще се завърне архивът на писа­те­лите Арка­дий и Борис Стругацки, предаде ТАСС.

Безцен­ното наслед­ство първо ще бъде доста­вено в Дома на писа­теля, а след това зави­наги ще се съхра­нява в дома на Борис Стругацки, който почина неот­давна, обясни дирек­торът на фон­даци­ята на братя Стругацки Сергей Арно.

Реше­ни­ето докумен­тите да бъдат вър­нати в Санкт-​Петербург е било взето през яну­ари т.г. Те са били изне­сени от Донец­ката народна репуб­лика в нощта на 16 май. Акци­ята се е пазела в дъл­бока тайна, за да се избегнат евен­ту­ални про­во­кации от страна на укра­ин­ските военни. Досега в архива на Донецк са е съхра­ня­вала огромна част от лите­ра­тур­ното наслед­ство на писа­те­лите — ръкопи­сите на почти всички техни про­из­ве­де­ния, тях­ната коре­спон­денция и рисунки.