АЛЛА ДУХОВА ОТКРИ ТЕАТЪР НА ТАНЦА "ТОДЕС" В МОСКВА

АЛЛА ДУХОВА ОТКРИ ТЕАТЪР НА ТАНЦА "ТОДЕС" В МОСКВА

Публикувано от:

Видни кул­турни дейци и звезди на шоубиз­неса се съб­раха на търже­стве­ната цере­мо­ния по откри­ва­нето на Театъра на танца „Тодес” в Москва под ръко­вод­ството на Алла Духова. Пър­вото пред­став­ле­ние на новата сцена бе яркият и чув­ствен спек­такъл Attention. Пуб­ли­ката остана оча­ро­вана от динамич­ната хореография, стил­ните костюми, ориги­нал­ната музика и уни­кал­ното свет­линно оформление.
Про­чу­тата танцова трупа оча­ква това съби­тие повече от 20 години. През това време в Русия, Украйна, Литва, Лат­вия и Есто­ния се появя­ват около 100 фили­ала на шко­лата „Тодес”, но да бъде открит соб­ствен театър не се оказва тол­кова лесна задача. „През всич­ките тези години ние съби­рахме сред­ства за съз­да­ване на театър в Москва и сме много радостни, че най-​накрая отдав­наш­ната ни мечта се сбъдна” — заяви Алла Духова.
Ново­от­кри­тият театър е с 500 места. Той е снаб­ден с най-​новото музи­кално и свет­линно обо­рудване, залата е бояди­сана в бежово-​сиви тонове. Във фоайето зри­те­лите могат да видят гале­рия от снимки, раз­каз­ващи за бога­тия твор­че­ски живот на про­чу­тата трупа, позната и на българ­ската пуб­лика. Засега в репер­то­ара на театъра има само два спек­такъла –дет­ската при­казка „Вълшеб­ната пла­нета Тодес” и Аttеntion за въз­раст­ната ауди­то­рия. „Без­спорно в тези спек­такли акцентът е върху хореографи­ята, но в поста­нов­ките важно място заемат музи­кал­ният съпро­вод и сце­нич­ната игра” — обяс­нява Духова. Тя обещава в бъдеще репер­то­арът на театъра да е много по-​богат и разнообразен.