Сабета – новото северно руско пристанище

Сабета – новото северно руско пристанище

Публикувано от:

Европейските компании не се отказаха от инвестициите си в газовия проект..

Русия съз­дава нова науч­но­из­сле­до­ва­тел­ска полярна станция „Севе­рен полюс-​41″ в източ­ната част на Арк­тика, съобщи спе­ци­ал­ният пред­ста­ви­тел на пре­зи­дента Артур Чилинга­ров. Обектът е част от наци­о­нал­ната стра­тегия за уско­ря­ване усво­ява­нето на север­ните руски ширини. Най– важ­ният строеж там е големият инфра­струк­ту­рен про­ект Сабета, където в момента все още е минус 50 градуса.

Про­ектът пора­зява със сво­ите мащаби. Сабета вече е пъл­ноце­нен град. Центърът, раз­бира се, е сон­дата. За да се добива газ в суро­вите арк­ти­че­ски усло­вия, в Ека­те­рин­бург бе съз­да­дена висо­ко­тех­но­логич­ната уста­новка „Арк­тика”, която засега няма ана­лог. Всеки отсек е съоръжен със соб­ствено отоп­ле­ние и топло­изо­ли­ращо покри­тие така, че рабо­тата да не се прекъ­сва и при рекордно ниски температури.

Газът на Ямал е осо­бен, а експер­тите го нари­чат „мазен”. От него се про­из­вежда и допъл­ни­тел­ният про­дукт кон­ден­зат — полезна суро­вина за неф­то­хи­ми­че­с­ката промиш­ле­ност. Спо­ред някои в Ямало-​Ненецкия окръг се нами­рат близо90 процента от запа­сите на руски газ. За да бъдат изчерпани само ямал­ските нахо­дища, които са малка част от целия регион, ще отиде повече от век. „Про­ектът е свръ­хважен за Русия — само от него в държа­вата ще постъп­ват данъци в размер над 55 млрд. долара”, отбе­лязва Лео­нид Михел­сон, пред­се­да­тел на упра­ви­тел­ния съвет на компа­ни­ята „Новатек”.

Преди да бъде експор­ти­ран газът ще се втеч­нява при минус 160 гра­дуса. За целта сега се строи моде­рен завод за про­из­вод­ство на втеч­нен газ. Оча­ква се той да бъде пус­нат в експло­атация до две години и ще бъде с капаци­тет 16,5млн. т втеч­нен газ. Такова е годиш­ното потреб­ле­ние на Полша, Австрия, Есто­ния и Швеция, взети заедно. Новият завод ще доведе до ико­номии в транспорта, а така също ще се разшири географи­ята на достав­ките. Ямал­ски газ вече купу­ват Китай и Индия. Инте­рес про­явя­ват и в Европа, като с Испа­ния вече е подпи­сан дого­вор. До тях газът ще стига за 1012 дни с тан­кери по море. Вече се довършва стро­ежът на новото при­ста­нище с терми­нали. Освен всичко то ще поз­воли достав­ките на вся­ка­къв вид стоки до и от Ямал да продължат през цялата година. Иначе това става само с вер­то­лети, което е твърде скъпо, или по река, която само три месеца в годи­ната не е ско­вана от ледо­вете. Всеки тан­кер, който влиза в при­ста­нището се съпро­вожда от ледоразбивач.

Когато про­ектът бъде изцяло готов, Сабета ще стане пункт, който ще при­ема и ще изпраща три пъти повече товари, откол­кото са били тран­зи­ти­рани по Север­ния мор­ски път в съвет­ско време. Затова не кри­зата в Украйна, а успеш­ното изграж­дане на този и други про­екти е истин­ският мотив на САЩ да наложат санкции срещу Русия. Под тях попадна и глав­ният изпъл­ни­тел — компа­ни­ята „Нова­тек”, която бе лишена от възмож­но­стта да при­в­лича дълго­срочни кре­дити. Въпреки продължи­тел­ните уси­лия на Барак Обама да сплоти заедно с Европа анти­руски фронт, европе­йс­ките компа­нии, участващи в про­екта, продължа­ват да инве­сти­рат в него.

Много съжа­ля­вам за въве­де­ните санкции. Те обаче не можаха да повлияят на нашите пла­нове и всички важни звена и сро­кове на работа са спа­зени. За нас сътруд­ни­че­ството с рус­ките компа­нии е много важно. До преди няколко години никой не можеше да помисли, че са възможни такива изслед­ва­ния на Арк­тика, как­вито днес извършва Русия”, казва Даниел Вадом, участ­ник в про­екта „Ямал СПГ” от френ­ска страна.

До Сабета има пряка ави­о­ли­ния от Москва и полетът отнема 3,5 часа. След отва­ря­нето на новото летище се появи и пряка връзка с Нови Урен­гой. Много скоро марш­ру­тите ще се уве­ли­чат. Като се имат пред­вид теж­ките при­родни усло­вия, пистите на летището бяха изгра­дени по ино­ваци­онни тех­но­логии — преди да се мон­ти­рат бетон­ните плочи, под тях бяха насипани 5 м пясък. Благо­да­ре­ние на тази кон­струкция днес от летището могат да изли­тат и да кацат само­лети от най-​различен тип.

Само преди 12 години на това място нямаше жива душа. Сега в Сабета живеят вече 7000 души и скоро ще ста­нат най-​малко двойно повече. Жилищ­ните сгради се строят върху високи железни греди, които се заби­ват на десетки метри в земята. По този начин фун­даментът на зда­ни­ята не се раз­рушава при размра­зя­ва­нето на гор­ните сло­еве на зем­ната повърх­ност. В Сабета няма про­блем нито с интер­нет, нито с теле­ви­зи­он­ните опе­ра­тори. Няма и недо­стиг от спортни зали, кул­турни и раз­вле­ка­телни заве­де­ния. Едно един­ствено нещо лип­сва — в мага­зи­ните не може да се намери алко­хол, в Сабета е в сила сух закон. Ако някой работ­ник бъде задър­жан в нетрезво състо­я­ние, компа­ния, в която работи, ще го глоби със 100 000 рубли, а ако нару­ше­ни­ето се повтори — гло­бата ще бъде 5 млн. рубли.

При­движ­ва­нето в района става на всъде­ходи с 6 колела, от които е удобно да се наблю­да­ват и газопро­во­дите. Корен­ното насе­ле­ние, което тук търгува с риба, предпо­чита тра­дици­он­ните снего­ходки или еле­но­вия впряг. Хан­тите от начало бяха недо­волни от стро­ежите в тунд­рата, но вече и те виждат пре­имуще­ствата от раз­ви­ти­ето на газо­до­бива — идват в гра­до­вете за про­дукти и се наемат на работа.

Сабета има стра­теги­че­ско зна­че­ние не само за реги­она, но и за цяла Русия. В близко бъдеще ще бъде про­ка­рана и жп линия. Тогава по Север­ния мор­ски път ще се изна­сят най-​различни руски стоки по цял свят./ в. Русия днес – Россия сегодня