Изследванията в VLC през последните десет години основно са фокусирани върху намирането на оптимална схема за модулация на интензивността на светлината (intensity modulation –IM), като се вземе предвид, че VLC може да има едновременно две функции:

  1. Осветление и

  2. Безжични комуникации със скорост Gbit/s.

Преобладаващите източници на изкривяванията на сигналите в тези системи са честотно зависими. Това представлява една основна причина, поради която сега има общо разбиране, че OFDM е най-подходящият избор за схема на цифрова модулация за Li-Fi.

Методът за споделен потребителски достъп OFDMA не предлага допълнитлно усложняване и неговата съвместимост със съвременните безжични стандарти като LTE и IEEE 802.11 благоприятстват избора на тази схема за модулация за многопотребителски споделен достъп. Реализацията на двупосочна връзка също е успешна – първите търговски двупосочни (дуплексни) Li-Fi системи са факт.

Увереността, получена на основата на последните резултати от изследванията и от успешните VLC демонстрации на ниво канал, сега изместват фокуса към решение на цялостна Li-Fi attocell мрежа.

Уникалните физически свойства на светлината обещават да доставят
високоскоростни мрежи с голяма плътност, имащи за резултат на порядъци
повишени скорости на потребителските данни. Въз основа на тези много обещаващи резултати, Li-Fi бързо се очертава като мощно решение на безжичната комуникационна мрежа на задаващата се криза при RF спектъра, и благоприятна технология за бъдещия Internet-of-Everything.

На базата на получените резултати, че броят на безжичните приложения се увеличава с квадрата на броя на наличните физически връзки, Li-Fi може да бъде в основата на цяла нова индустрия за следващата вълна на безжичните комуникации. Всичко това означава,че са необходими още много усилия за преодоляване на предизвикателствата пред Li-Fi технологията, а това означава,че има възможност и необходимост в България да се организира научно изследователска и развойна дейност (НИРД), за да се подготвят специалисти в това перспективно техническо направление, необходими за обслужване на бизнеса и експлоатацията на съответните изделия и системи..