150 ПРЕДМЕТА НА РУСКОТО ИЗКУСТВО ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ НА АУКЦИОН В НЮ ЙОРК

Про­чу­тият аукци­о­нен дом Christie‘s ще направи търг на 9 април в Ню-​Йорк, посве­тен на рус­кото изку­ство. На аукци­она ще бъдат пред­ста­вени над 150 пред­мета на обща стой­ност над 1,9 мили­она долара. Най-​скъпите пред­мети са мрамор­ният бюст на Иван Грозни, който е дело на Марк Анто­кол­ски (1843−1902) и брон­зо­вият бюст на Иля Репин, напра­вен от Вик­тор Вас­нецов (1848−1926). Тези две скулп­тури са оце­нени на обща стой­ност 100 – 150 000 долара. Бюстът на Иван Грозни е съз­да­ден от Анто­кол­ски през 1877 г. и е бил част от колекци­ята на княз Иван Обо­лен­ски. На търга ще бъдат пред­ста­вени още няколко про­из­ве­де­ния на рус­кото изку­ство от тази колекция.

През лятото на 1880 година Иля Репин и Вик­тор Вас­нецов се срещат в име­ни­ето Абрамцево на знаме­ни­тия инду­стри­а­лец и меце­нат Сава Мамон­тов. Рабо­тейки заедно, те съз­да­ват три велики образци на рус­ката скулп­тура: Вас­нецов прави гип­сов бюст на Репин, Репин — бюст на Мамон­тов, а Мамон­тов — на Васнецов.

„Порт­ретът на Репин е една от мал­кото скулп­турни творби на вели­кия руски худож­ник Вик­тор Вас­нецов“, отбе­ляза дирек­торът на отдела „Руско изку­ство“ в Christie‘s Марк Марке.

Мос­ков­ският колекци­о­нер Иван Цвет­ков много харе­сва гип­со­вия порт­рет на Репин, напра­вен от Вас­нецов и затова прави и невъзмож­ното, за да получи раз­реше­ние да направи негова отливка от бронз за сво­ята колекция. От 1927 г. това про­из­ве­де­ние на изку­ството се намира в Държав­ната Тре­тя­ков­ска галерия.

Освен тази отливка в света съще­ствува още едно копие на тази велика творба. То е напра­вено за самия Репин. Копи­ето се е съхра­ня­вало в дома на худож­ника до сре­дата на 1920 г., когато го купува колекци­о­нерът Лев Зилоти — син на извест­ния руско-​американски пиа­нист Алек­сандър Зилоти и внук на осно­ва­теля на Тре­тя­ков­ската гале­рия Павел Тре­тя­ков. Именно този бюст е пред­ста­вен на аукци­она в Christie‘s. Ориги­нал­ният гип­сов бюст се съхра­нява в музея-​резерват „Абрамцево“.

На внима­ни­ето на колекци­о­не­рите също така ще бъде пред­ста­вена колекция от над 30 про­из­ве­де­ния на изку­ството, при­над­лежащи на вели­ката княгиня Ксе­ния Алек­сан­дровна, най-​голямата дъщеря на импе­ра­тор Алек­сандър III и импе­ра­трица Мария Фьо­до­ровна. В тази колекция има още икони, рамки за снимки и дори писма от частни коре­спон­денции. Опре­де­лено обаче, пер­лата в колекци­ята и съо­т­ветно най-​скъпият пред­мет на изку­ството е среб­ър­ната рамка „Фаб­ерже“, купена от Мария Фьо­до­ровна през декем­ври 1899 г. Та е оце­нена на 20 – 30 000 долара.

Голямо внима­ние заслужа­ват и таба­ке­рите „Фаб­ерже“, които са взети от частна аме­ри­кан­ска колекция; среб­ър­ната чаша с трите хими­калки, дело на извест­ния майстор Фьо­дор Рюкерт; брон­зо­вото изоб­раже­ние на Михаил Ско­бе­лев, дело на Евге­ний Лансер.

error: Съдържанието ни е авторско!