Хиляди руснаци се потопиха в ледени води на Богоявление (СНИМКИ)

Стотици хиляди руснаци се потопиха в ледени води из цяла Европа днес за православното Богоявление, за да отмият греховете си, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

Повече от 150 000 души изпълниха ритуала на няколко места в Москва, като за целта в леда бяха пробити дупки. Температурата в Москва е около минус девет градуса Целзий. Затова повечето хора бързо посягаха към хавлиите, след като излязат от водата. „Съветвам всеки да го направи – каза московчанката Елена. – Страхотно е. Усещането е сякаш се прераждаш“. В ледена вода се потопиха и на много други места в Русия, както и в Казахстан, Украйна и Беларус. В Сърбия и Босна имаше състезания по плуване на открито.path_231526

 

 

 

VLADIVOSTOK, RUSSIA - JANUARY 18, 2017: A girl offered towels after dipping in the icy water during the celebration of Epiphany. In Eastern Christianity, the feast of Epiphany commemorates the Baptism of Jesus. The Russian Orthodox Church celebrates the holiday according to the Julian calendar. Yuri Smityuk/TASS Ðîññèÿ. Âëàäèâîñòîê. 18 ÿíâàðÿ 2017. Äåâóøêà âî âðåìÿ êðåùåíñêèõ êóïàíèé â ïðîðóáè íà áåðåãó Àìóðñêîãî çàëèâà â ðàéîíå æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè "Ñàíàòîðíàÿ". Þðèé Ñìèòþê/ÒÀÑÑ

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 19 ÿíâàðÿ 2017. Âî âðåìÿ êðåùåíñêèõ êóïàíèé â Èçìàéëîâñêîì êðåìëå. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ