”Форбс”: Русия печели от санкциите

”Форбс”: Русия печели от санкциите

Публикувано от:

ЕС и САЩ ще бъдат принудени постепенно да се откажат от безпощадната политика

Наложе­ните от ЕС и САЩ санкции срещу Русия действи­телно про­во­ки­раха криза в рус­ката ико­номика, от съз­да­лото се положе­ние обаче Русия може да излезе побе­ди­тел, смята комен­та­торът на сп. „Форбс” Кенет Рапоза.

Прогно­зите на редица експерти, че санкци­ите ще бъдат ката­строфални за ико­номи­ката на стра­ната, не се оправ­даха, отбе­лязва авторът в послед­ния брой на изда­ни­ето. Спо­ред него вну­ши­тел­ната раз­лика между оча­к­ва­ния ефект от натиска върху Русия и реал­но­стта постепенно ще при­нуж­дава европе­йс­ките страни да се отказ­ват от режима на санкции.

„McDonald’s напусна Крим, General Motors — Санкт Петер­бург. И какво — да ни би Русия да загуби нещо? Може би, тя дори спе­чели”, пише Рапоза. С това мне­ние са съгласни и пове­чето руски експерти. Пре­зи­дентът на Рус­кия съюз на инду­стри­алците и предпри­е­ма­чите Алек­сандър Шохин смята, че сега евен­ту­ал­ната отмяна на санкци­ите би се отра­зила нега­тивно на дей­но­стта на рус­ките про­из­во­ди­тели, защото те едва нав­ля­зоха в цик­ъла на замя­ната на вно­с­ните стоки с местни и още не са достиг­нали жела­ното равнище.

Пър­вият зам.-премиер Игор Шува­лов също спо­деля мне­ни­ето, че най-​добрият и веро­я­тен момент, в който рус­ките про­из­во­ди­тели ще нав­ля­зат в нов успе­шен етап на своето раз­ви­тие, ще настъпи през 2017 г. Пре­диш­ната криза от 2008 –2009 г. при­ключи много бързо и вла­стите не успяха да осмис­лят цялост­ния потенциал на рус­ките про­из­во­ди­тели. От това може да се направи изводът, че оптимал­ният срок за према­хване на санкци­ите би бил след 2 – 2,5 години. Спо­ред Рапоза обаче ЕС може да отмени анти­рус­ките санкции още към края на тази година. Той смята, че основ­ните и големи про­блеми, с които рус­ката ико­номика се сблъсква, са вътрешни и в резул­тат от ряз­кото падане на цените на пет­рола, а не от вой­ната в Украйна и реакци­ите на ЕС и САЩ на при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим.

„След като Чер­номор­ският флот се върна у дома в Крим, Вла­ди­мир Путин стана „лошото момче” в новата сту­дена война. През юли 2014 г. бяха въве­дени строгите санкции срещу Русия, а през сеп­тем­ври и Вашинг­тон, и Брюк­сел уси­лиха натиска върху рус­кия енергиен отрасъл и върху бан­ко­вия сек­тор. Москва отго­вори с ембарго върху сел­ско­стопан­с­ката про­дукция на стра­ните, наложили санкци­ите. Започ­наха ли вслед­ствие на това оча­к­ва­ните от Запада без­ре­дици и бун­тове?”, задава рето­рич­ния въпрос Рапоза.

Напро­тив. Авторът при­помня, че акци­ите на най-​големия инве­сти­тор в Русия — фондът Market Vectors Russia ETF(RSX), се повишиха от нача­лото на годи­ната с 41,5 процента, което е най-​добрият пока­за­тел сред инве­сти­то­рите в раз­ви­ващите се ико­номики. Инве­стици­ите в рубли се уве­ли­чиха със 17 на сто и в момента кур­сът на рус­ката валута е на най-​високото си рав­нище от ноем­ври м.г., докато големите експерти на Goldman Sachs пре­дви­ждаха, че доларът ще се задържи на ниво от 70 рубли.

В ста­ти­ята на „Форбс” се отбе­лязва, че в нача­лото на май най-​голямата в Русия верига за хра­ни­телни стоки „Маг­нит” пуб­ли­кува отчет, който показва ръст на про­даж­бите на дребно с 28,78 процента и съобщава за откри­ва­нето на 163 нови мага­зина. Сле­до­ва­телно, има кой да инве­стира в Русия. Наред с това не трябва да се пре­не­брегва кон­ста­таци­ята на ана­ли­за­то­рите от JPMorgan, спо­ред които „финан­со­вото здраве” на рус­ката държава е в много добро състо­я­ние благо­да­ре­ние не мал­кия държа­вен дълг.

Цен­трал­ната банка на Русия, начело с Елвира Наби­улина се справи най-​добре с една от най-​тежките валутни кризи през послед­ното десе­ти­ле­тие, откол­кото това успяха да напра­вят бан­ките в другите страни с раз­ви­ващи се ико­номики. Пак по мне­ни­ето на експер­тите от JPMorgan Наби­улина в момента е в изгодна позиция, която й дава възмож­ност да отслаби моне­тар­ната поли­тика и към края на годи­ната да понижи лих­вите до 9,5 процента, което е по-​малко от пока­за­те­лите до кри­зата. Още един важен факт: в момента профицитът в бюджета на Русия дава осно­ва­ние към края на годи­ната да се оча­ква рас­теж до 70 млрд. долара — 5,5 на сто от БВП. За благопо­луч­ното раз­ви­тие на ико­номи­ката говори срав­не­ни­ето с мина­лого­диш­ните данни: 59 млрд. долара, което бе 3,2 процента от БВП.

Отсла­б­ва­нето на руб­лата, повише­ни­ето на основ­ния лих­вен процент и ико­номи­че­ският спад бяха трите основни фак­тора, които оказ­ваха натиск върху рус­ките банки. Мно­зин­ството от нефи­нан­со­вите корпо­рации, такива като „Маг­нит” напри­мер, успяха само­сто­я­телно да се спра­вят с ико­номи­че­ския спад, като използ­ваха вътреш­ните си резерви от капи­тали за пога­ся­ване на дълго­вете в усло­ви­ята на огра­ни­чен достъп до чуж­де­стран­ните финан­сови пазари.

Наи­стина, враго­вете на Путин може да лику­ват, че БВП на Русия намаля с 1,9 на сто за пър­вото триме­се­чие на т.г., че ситу­аци­ята все още е трудна. Въпреки това обаче, неза­ви­симо от големите струк­турни про­блеми рус­ката ико­номика се справя с кри­зата и със санкци­ите много по-​успешно, откол­кото всички оча­к­ваха. Благо­да­ре­ние на отсла­б­ва­нето на руб­лата промиш­ле­ното про­из­вод­ство не се съкрати с онези темпове и размери, които на Запад искаха.

Русия пре­скочи от 55-​о на 26-​о място в кла­саци­ята по индекса на човеш­кия капи­тал, която всяка година се изготвя от експер­тите на Све­тов­ния ико­номи­че­ски форум. Така стра­ната се оказа на по-​високи позиции от Израел и редица богати страни от евро­зо­ната, като Ита­лия, Пор­туга­лия и Испа­ния, и с много изпре­вари Бра­зи­лия. В заклю­че­ние на ста­ти­ята си Кенет Рапоза отбе­лязва, че с въз­ста­но­вя­ване цените на пет­рола раз­ви­ти­ето на рус­ката ико­номика ще се раз­вива благопо­лучно, а евти­ните акции ще при­в­ли­чат инве­стици­он­ните потоци.

Източник: в. Русия днес – Россия сегодня