ФЛОТЪТ ЩЕ ПОЛУЧИ ПЕТДЕСЕТ СУ-30СМ

В най-​близко време Мини­стер­ството на отбра­ната ще подпише дого­вор за доставка на 50 изтре­би­теля Су-​30СМ и 10учебно-​бойни само­лета Як-​130. Като се позо­вава на източ­ници в Обе­ди­де­ната авиационно-​строителна корпо­рация, в. „Ведомо­сти” пише, че новите бойни само­лети ще постъпят на въоръже­ние в мор­ската авиация на рус­кия ВМФ, при което първите изтре­би­тели ще бъдат пре­да­дени на мор­ските летци до края на след­ващата година. Общата стой­ност на пла­ни­ра­ната покупка ще надвиши 2 млрд. долара.

Досега воен­ното ведом­ство е подпи­сало два дого­вора за доставка на изтре­би­тели Су-​30СМ, склю­чени през 2012 г. Спо­ред усло­ви­ята на спо­ра­зуме­ни­ята корпо­рация „Иркут” трябва да достави на воен­ните 60 нови бойни само­лета. По-​рано се съобща­ваше, че изтре­би­те­лите от типа Су-​30СМ ще заме­нят оста­ре­лите бойни само­лети в състава на авиаци­ята на Чер­номор­ския флот. Оча­ква се достав­ката на изтре­би­те­лите по еди­ния от дого­во­рите да при­ключи до 2016 г.

Су-​30СМ е модифи­кация на изтре­би­теля Су-​30МК, раз­ра­бо­тен спе­ци­ално за рус­ките Въоръжени сили. Само­летът раз­вива ско­рост до 2100 км/​ч и извършва полети на раз­сто­я­ние до 3000 км. Бой­ното нато­вар­ване на Су-​30СМ е около 8тона.

.