Ученически конкурс "Не се гаси туй що не гасне"

РЕГЛАМЕНТ

за организиране на

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
НА РУСКИ ЕЗИК

„Не се гаси туй, що не гасне”

Посветен на 135 годишнината от Руско-турската война 1877-78г. за Освобождението на България и 1025 години от приемането на християнството в Русия.

 Организатор на конкурса: Национално Движение Русофили.

С подкрепата на фонд „Русский мир”, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Съюза на офицерите и сержантите от запаса,   Синдиката на българските учители.

Със заповед № РД 09-975/13.08.2013г. на Министъра на образованието и науката, конкурсът под № 33 е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2013/2014г.

Конкурсът се подкрепя от МОН. Включен е в „Извънкласни и извънучилищни дейности „ на МОН.

 Цел на конкурса: Чрез проучвания на важни моменти в историята и съвремието на българския и руския народи младите хора да се запознаят с миналото, настоящето и бъдещето на българо – руските отношения. Разработката на очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, реферати, есета, мултимедийни проекти , стихове, разкази, рисунки, по предлаганата тематика да подпомогне по-задълбоченото изучаване на темата „Русия” в учебния материал и извънкласната дейност по история, литература, география,  руски език, информатика и изобразително изкуство и др. за разширяване познанията на учащите се. Основна цел на конкурса през учебната 2013/2014г. е по-добро усвояване на руски език и популяризиране на руски език сред учениците.

 Основни положения: В тематиката на конкурса ежегодно се предлагат следните основни направления:

Връзки България – Русия в духовната сфера

–                            православие – връзките на българските и руски духовници и на двете църкви през вековете и съвремието;

–                            литература – български и руски писатели и поети, писали за отношенията между двата народа;

–                            изкуство – български и руски художници, композитори, театрални и кино дейци, посветили творби на българо – руските  отношения.

 Условия за участие: В конкурса участват ученици от училищата в страната само индивидуално в две възрастови групи: V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас.

 Форми на участие в конкурса:

През учебната 2013/2014 г. в конкурса се въвежда изискването за участие в конкурса на руски език – реферати, есета, очерци, репортажи, пътеписи, интервюта, разкази, стихове се пишат на руски език и се защитават на руски език пред жури на училищно и на общинско равнище.

1.      Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта.

Специфични изисквания – разработките да не надвишават 5 страници.

Критерии за оценка:

1.1.   да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути /за очерците, репортажите и пътеписите/;

1.2.   интервютата да се взимат от участници в събитията и в изграждането на обекти и т.н., посочени в тематиката;

1.3.   умение за излагане на фактите, анализи /очерци, репортажи, пътеписи/;

1.4.   езикова и стилистична култура.

2. Реферати и есета.

Специфични изисквания – рефератите и есетата да бъдат с не повече от 5 страници.

Критерии за оценка:

2.1. ясно и точно формулирана теза;

2.2. умение за излагане на фактите /за реферати/;

2.3. удачно подбрани аргументи;

2.4. личностна позиция /за есе/;

2.5. елементи на изследователска дейност /за реферат/;

2.6. оригиналност и творчески подход към темата;

2.7. езикова и стилистична култура;

2.8. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване /за реферат/.

3. Стихотворения и разкази.

Специфични изисквания – разказите да бъдат не повече от четири листа.

Критерии за оценка:

3.1. творбите да отговарят на примерните теми;

3.2. да имат определена художествена стойност;

3.3. езикова и стилистична култура, ясен книжовен език /за разкази и стихотворения/;

3.4. изразяване на личностна позиция;

3.5. оригиналност и творчески подход.

4. Мултимедийни проекти.

Специфични изисквания – участието е само индивидуално

–         мултимедийни проекти да се изработват по примерните теми;

–         в конкурса може да се участва с мултимедийни проекти за уроци по история, литература, география, руски език и др.,  отнасящи се до Русия и руски автори, като те се изготвят, за да бъдат и в помощ на учебния процес;

–         всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с повече от един проект;

–         участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;

–         мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран или свободно разпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;

–         няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;

–         проектите могат да бъдат представени и като обикновено слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.;

–         мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 мин.

Критерии за оценяване:

4.1. осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;

4.2. умение за излагане на фактите;

4.3. елементи на изследователска дейност;

4.4. оригиналност и творчески подход към темата;

4.5. използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;

4.6. езикова и стилистична култура;

4.7. естетическо изпълнение;

4.9. спазване на посочените специфични изисквания.

5. Рисунки

    Специфични изисквания – рисунките да бъдат на лист А 3 със свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Работите не се връщат и не бива да се паспортират.

 Препоръчани допълнителни дейности във връзка с конкурса:

Организиране на викторини.

Препоръчваме в рамките на конкурса да се организират викторини за запознаване на по-голям брой учащи се с темите, разработвани в него. За определяне на въпросите за викторините може да се използват примерните теми и библиографията за конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”. Викторините могат да се провеждат на училищно и общинско равнища. В учебните заведения препоръчваме да участват отбори на отделни класове за излъчване на отбор – училищен първенец. Първенците на отделните училища могат да участват във викторината на общинско равнище. Предлагаме общинските ръководства на Национално Движение Русофили с помощта на Регионалните инспекторати и Общинските координационни съвети на Синдиката на българските учители да организират викторините в общините – комисии за оценка, награди, отразяване в местните медии и т.н

Важен приоритет при отчитане и награждаване на учители – научни ръководители ще бъде организирането от тях на училищни и общински викторини.

 – Организиране на клубове от участници в Конкурса, ръководени от учители, научни ръководители на разработки по теми от конкурса „Не се гаси туй, що не гасне”.

 Етапи за отчитане на конкурса: Конкурсът се отчита до 15.04.2014 на училищно ниво; до 15.05.2014г.  на общинско и областно и до 15.06.2014г. на национално равнище.

Разработките се оценяват от училищни, общински и национална комисии.

Общинските  комисии номинират първенците за национално равнище.

Препоръчва се в тях да се включат представители на съорганизаторите на конкурса.

Награди за научни ръководители и участници:

 1. Екскурзии до Русия. Изпращат се четирима ученика и учител.
 2. Предметни награди: таблети, електронни книги и DVD плейъри.
 3. Грамоти за всички участници.

Награди не се присъждат на групи, а само на индивидуални участници в конкурса.

Готовите разработки да се изпращат както следва:

– за общинско равнище на адреси, които ще се уточняват за всяка община от структурите на Национално Движение Русофили до 30.04.2014г.

–  на национално – в офиса на Национално Движение Русофили – София  1000, ул. „Г.С. Раковски” № 108 до 20.05.2014г.

Авторите точно да посочват трите си имена, училище, адрес, телефон, e-mail /ако имат/.

Регламентът, примерните теми и библиографията се намират на сайта: www.rusofili.bg, папка „Конкурси”.

За контакти: Цвети Цветков, тел.: 0888 605 710

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС

 „НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ,  ЩО НЕ ГАСНЕ”.

 

 1. Българската и руската духовност в сътрудничеството между

българската и руската православни църкви.

1.1.        Ролята на българската църква и български духовници за

създаване на руската православна църква – 9 в. – 11 в. Пренасяне на значителна старобългарска религиозна литература. В Киевска Рус богослужението се води на старобългарски. Първи митрополит след покръстването – българинът Михаил.

1.2.        Втора вълна на българско влияние над руската  църква –

14 в. – 15 в. Ролята на българите – руски митрополити Киприян и Григорий Цамблак за израстване на църквата и укрепване на светската власт в Московското княжество.

1.3.        Съвременната православна руска църква начело с

патриарх Кирил – важен фактор в духовния живот на Руската федерация.

 1. Руско-българските духовни връзки по време на

войните, които Русия води с Турция през 18 и 19 век, довели до религиозните свободи преди освобождението от турско робство.

 1. Дейността на  Московския славянски комитет, работата на

неговите членове Аксаков, Достоевски, Тургенев и др. – израз на руската духовност, преди Руско – турската война – 1977/78 г.

 1. Живот и дела на видни българи участници в руския

културен и обществен живот преди освобождението.

 1. Видни българи работили и учили в Русия допринесли за

взаимно проникване на българската и руската духовност.

 1. Живот и дело на руски граждани със значим принос в държавния, обществен и културен живот в България преди, по време и след Освободителната война.
  1. Паметници, посветени на подвига на руските воини

по време на Освободителната война в моя роден край, в страната.

 1. Какви чувства поражда в мен подвига на руските

воини по време на Освободителната Руско – турска война 1977/78 г.

 1. Братската солидарност, човешкият дълг на обикновения руски войник по време на войната.
  1. Чувствата, вълнуващи българските опълченци при

отбраната на Шипченския проход.

 1. Подвигът на руския войник и на руски военачалници

по време на Освободителната война.

 1. Помощта на българското население по време на

Освободителната война 1977/78 г. – разузнаване, помощ при пренасяне на оръдия, боеприпаси, грижи за ранени.

 1. Отношението на българите към Русия в творчеството на

Ив. Вазов, Пенчо Славейков и др.

 1. Руско – турската война (1977/78 г.) в творчеството

на руски и български художници.

 1. Създаване на българската държавност с помощта на

руската администрация след Освобождението от турско робство.

16.   Създаване на българска армия и полиция, образователни и здравни системи, пожарна,  поща с помощта на руски чиновници след Освобождението.

17.Българи и руси активни участници в задълбочаване и

разширяване връзките между българския и руския народи след освобождението (1977/78 г.) – ген. Иван Винаров, ген. Захари Захариев, ген. Петър Панчевски, Кръстю  Раковски, Николай Масалитинов и други.

БИБЛИОГРАФИЯ

 

БЪЛГАРО-РУСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ.

 

Връзки между двата народа в областта на православието

Първа вълна на българското влияние в руската религия и в духовната култура (9-11в.). В Киевска Рус се приема старобългарският език в богослужението. Пренася се значителна старобългарска религиозна литература. Първи митрополит след покръстването – българинът Михаил.

– Мякотин Венедикт. История на Русия от IX до XVIII век /Венедикт Александрович Мякотин. – София. 1936 (София: Придворна печ.) 1936. 363 с., 25 см + к. (2 д.). – (унив. библ.; 178)

– Николаев Всеволод. Славянобългарският фактор в християнизацията на Киевска Русия /Всеволод А. Николаев. – София: БАН. 1949. – 169 с., 25 см. – (Трудове на Института за българска история)

– Боева Людмила. Старата Киевска Рус: История, култура, лит. [Изследване] /Людмила Боева. -София: Наука и изкуство. 1983 (Ямбол : Г. Димитров). – 211 с., 20 см

– Българите в Северното причерноморие: Изследвания и материали: Т. 1 – 8/ Състав, [и предг.] Петър Тодоров. – В. Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 1992 – . – , 22 см

– Страници от историята на българите в Северното Причерноморие: Изследвания и материали / Състав., отг. ред. [с предг.] П. Тодоров. – В. Търново: ПИК. 1996 (В. Търново: Абагар). – 300 с., 23 см

 Втора вълна на българското влияние (14-15 в.). Ролята на българските руски митрополити – Киприан и Григорий Цамблак за израстване на духовната култура и стабилизирането на светската власт.

– Дончева-Панайотова, Невена. Киприан: Старобълг. и старорус. книжовник: [Моногр.] / Невена Дончева-Панайотова. – София: Наука и изкуство, 1982 (Хасково : Ат. Стратиев). – 227 с., 20 см

– Дончева-Панайотова, Невена. Словото на Григорий Цамблак за митрополит Киприан / Невяна Дончева-Панайотова. – В. Търново : ПИК, 1995. – 125 с., 22 см. – (Библиотека Филология)

– Дончева-Панайотова, Невена. Григорий Цамблак и българските литературни традиции в Източна Европа ХУ-ХТ1 в. / Невяна Дончева-Панайотова. – В. Търново : Веста, 2004 – 575 с.: с ил., табл., факс. 24 см

–   Киселков Васил. Митрополит Григорий Цамблак / В. Сл. Киселков. – София: Печ. на военно-книгоизд. фонд, 1943. – 68 с., 19 см

–   Куцаров, Петър. Киприан-българин, митрополит Московски и на цяла Русия / Киприан болгарин, митрополит Московский и всея Руси / Петър Куцаров ; Предг. Божидар Димитров. – 2. изд. -София : Тангра ТанНакРа ИК, 2005 ([София] : Образование и наука ЕАД). – 182 с. : с цв. ил., портр., к., 24 см. – (Българска вечност ; 30)

– Българи и руси – десет века културно общуване / Георги Германов. – София : Славянско д-во в България. 1997. – 56 с., 20 см. – (Славянска библиотека ; 5)

– Старобългарска литература : Изследвания и материали : Кн. 1- 2 / Отг. ред. Б. Ст. Ангелов и др. – София: БАН. 1971. – ,24 см. Кн.1. 1971. – 500 с. с факс. : 1 л. табл. Кн. 2. Българо-руски литературни връзки през Средновековието. – 1977. – 268 с. : с факс.

– Българите и България в старата руска книжнина : Докум. разказ за бълг. ист. наследство в рус. книжнина от XVIII в. и първата половина на XIX в. / Димитър Райков. – София : Бълг. писател, 1983. – 500 с. : с ил., портр., факс., 22 см

– Руско-български връзки през вековете : [Сб. статии] / Ред. кол. Д. Ангелов – отг. ред. и др. – София : БАН. 1986. – 162 с.,25 см

– Райков, Димитър. Юрий Венелин и българското Възраждане: [Изследване] / Димитър Райков. -София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий. 1994. – 212 с: с ил., факс. портр., 21 см

Снегаров, Иван. Кратка история на съвременните православни църкви: Българска. Руска и Сръбска: Т. 1-2 / Иван Снегаров. – София : Унив. печ.. 1944 (София : Университетска печ.) -, 25 см. – (Университетска библиотека ; 277, 299)

Снегаров, Иван. Духовно – културни връзки между България и Русия през средните векове (X – XV) / Иван Иванов Снегаров. – София : Синод. к-во. 1950. – 96 с., 25 см

Снегаров, Иван. Културни и политически връзки между България и Русия през XVI-XVIII в. / Иван Иванов Снегаров. – София : Синод. к-во. 1953. – 132 с., 25 см

Златарски, Васил. България през ХІV-ХVв.; 2005г., 314с.

Киселков, Васил. Митрополит Григорий Цамблак; 1943г., 68с.

Българската патриаршия през вековете. Сборник статии; 1980г., 187с.

Метендорф, Йоан. Византия и Московская Русь; http://www.krotov.info

Киприан и Московский сепаратизм 1376-1381г.;

http://www.krotov.info

Общото в ранната българска и руска история до Руско-турската война 1877/78 г.

Войните, конто води Русия с Турция през 18 и 19 век, които довеждат до религиозните свободи на българите преди освобождението от турско иго.

– Стоилова. Тамара. Ябълката на раздора в руско-турските отношения през 60-те години на XVIII век / Тамара Стоилова – София : Акад. изд. Проф. М. Дринов. 1995. – 274 с. , 20 см

– Генов, Георги. Източният въпрос : Полит, и дипломат, история : Ч. 1-2 / Георги Петров Генов. -София, 1924, -1926 (София : Художник). -, 25 см. – (Унив. библ. ; X 44, 45)

– Средиземноморска хроника: За събитията по суша и море от времето на първата война, която рус. императрица Екатерина II води срещу турците / Материалите събра, прев, [от рус], подреди и поясни Тамара Стоилова. – София: Болид Инс, 2001. – 308 с, 4 л. : с ил., к., факс., 21 см

– Дойнов, Стефан. Българите и руско-турските войни 1774-1856: [Изследване] / Стефан Дойнов. -София: Нар. просвета, 1987 (Хасково: Ат. Стратиев). – 239 с. Немирович-Данченко, Василий. Годината на войната: Записки на воен. кореспондент / Василий И. Немирович-Данченко; Прев, от рус. Росен Тренков. – София: Военно изд., 1977. – 232 с., 20 см

– Русия и българското националноосвободително движение 1856-1876 : Док. и материали : Т. 1 -. -София : БАН. 1987 -. -, 25 см

Първите българи, създали свои кантори в Русия – Кънчо Даскалов, братя Априлови, Стефан Палаузов и др., търговски връзки.

Одеско българско настоятелство – М. Палаузов, Н. Тошков, В. Рашев, бр. Тошкович.

–  Енциклопедия България : Т. 1 – 7. – София : БАН, 1978-1996. -, 30 см

Карастоянов, Георги. Васил Априлов : Черти на един живот : [Докум. повест] / Георги Карастоянов. – 2. изд. – София : Отечество, 1982. – 192 с. 8 л. : ил., портр., факс., 22 см

– Арнаудов, Михаил. Васил Евстатиев Априлов : Живот, дейност, съвременници : 1789-1847 / Михаил Арнаудов. – [2. дои. изд]. – София : Наука и изкуство, 1971. – 524 с., 25 см

–  Никола Ст. Палаузов: Биография. – Габрово: Унив. изд. Васил Априлов. – 96 с.: с ил., 20 см

Московски славянски комитет и руско-турската война.

– Стоянов, Иван. Славянските комитети и българското освободително движение след Априлското въстание : [Изследване] / Иван Стоянов. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1992. – 123 с. . 20 см

– Генов, Цонко. Славянските комитети в Русия и българското освободително дело 1858-1878: [Изследване] / Цонко Генов. – София: ОФ. 1986 (В. Търново: В. Найденов). – 208 с., 20 см

– Прерадович, Фьодор. Спомени за руско-турската война 1877-1878 / Фьодор Прерадович ; Прев. от рус. Антон Николаев. – София : Военно изд.. 1977. – 272 с. I л. : портр., 21 см

 –  Освобождението на България и руската общественост : Сб. [статии] / Под ред. на Веселин Хаджиниколов. – София : ОФ, 1977. – 360 с. , 20,5 см

Поглубко, К. Българо-руски революционни връзки през втората половина на XIX век : Изследване / К. А. Поглубко ; Прев. от рус. Лилия Стоева, Иванка Кирова. – София : Наука и изкуство, 1982 (Плевен : Ал. Пъшев). – 259 с. , 23 см

 Плевенската епопея 1877 : Сб. [статии] / Под ред. [с предг.] на Никола Бошнаков. – София : ОФ, 1977 -. – 267 с, 24 л. : ил., 21 см. – (Библиотека Роден край)

Дойнов, Стефан. Българската общественост и Руско-турската освободителна война: 1877-1878: [Изследване] / Стефан Дойнов. – София : ОФ, 1978. – 220 с.: с ил.,16 л. ил., факс. и портр., 21 см

Дойнов, Стефан. Руско-турската освободителна война: [Очерк] / Стефан Дойнов. – София: Слов-Д, 1993. – 96 с. , 22 см. – (Библиотека България : Историческо четиво; 4)

Българи, учили в Русия преди руско-турската война и допринесли за бързото развитие на България след Освобождението.

– Минкова, Лиляна. Български възрожденци в Русия / Лиляна Минкова. – София : Карина-Мариана Тодорова, 2005. – 352 с. . 21 см

– Бояджиев, Пирин. Непознати възрожденци / Пирин Бояджиев ; [Предг. Румяна Лебедова]. -Силистра : RITT bg, 2005. – 72 с. : с портр. , 21 см

Петков, Лука. Досег – 2 : До Освобождението, 1878 и след това : Нещо като родова хроника / Лука Петков Кръстев. – София : Звездан, 2003. – 479 с. : с ил. , 21 см

– Йонков, Христо. Георги Стойков Раковски : Биогр. очерк / Христо М. Йонков. – София : Сибия, 2005. – 96 с, 8 л. : ил., факс., 20 см

– Стоянов, Иван. Любен Каравелов : Нови щрихи към живота и дейността му / Иван Илиев Стоянов. – В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2008. – 130 с., 21 см

 Създаване на българската армия и полиция , образователни и здравни системи, пожарна, поща с помощта на руски чиновници след Освобождението

– Попов, Васил и др. Българската земска войска. 1878-1879 г. Създаване на Българската войска след Освободителната руско-турска война 1877-1878 г. : Сб. от документи и материали / Състав, и ред. Васил Попов. Цветана Иванова, Йонка Велкова. – София : ДВИ, 1959. – 692 с. , 25 см + (5 л.). -(Материали по историята на Българската армия)

Димов, Асен. Дядо Иван : Мит или действителност / Асен Димов : [Предг.. послесл. Стоян Дойнов]. – В. Търново : Абагар. 2004. – 224 с. , 24 см

Отношението на българите към Русия в творчеството на Иван Вазов, Петко Р. Славейков и др.

ОСИНИН. Димитър. Иван Вазов и Пенчо Славейков: Спор между две епохи. София, 1988. с. 240-255

КОНСТАНТИНОВ, Георги. Очерци за живота и поезията на Петко Славейков, Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, – София, Народна култура, 1963

Създаване на българската държавност

– Ролята на Русия за изграждане на българската държавност след Освобождението на България през 1878г. Сборник с доклади от научна конференция на български и руски юристи, проведена 2003г. Съставител – Недялко Иванов; 2003г., 195с.

– Национална научна конференция с международно участие на тема   „Освобождението на България и първи стъпки в изграждането на общественото здравеопазване“ 2008г., 186с.

– Освобождението на България и руската общественост: Сборник статии; 1977г., 360с.

– Руско-български връзки през вековете. Сборник статии; 1986г., 162с.

Горина, Людмила. Марин Дринов: историк и обществен деец; 2006г., 240с.

История на България. Т.7; 1991г.

http:math.bas.bg/digi/archivnaspravka.html

– Тошев, Тошо. Върховото ръководство и висшето командване на
българската армия 1879-1999г.; 2000г., 411с.

– Попов, Васил и др. Българската земска войска 1878-1879. Създаване на българска войска след освободителната Руско-Турска    война 1877 – 1878. Сборник от доклади и материали; 1959г., 692с.

Българската земска войска; http:www.vibooks.com

– Начев, Николай. Българската полиция 1878-1944г. Факти и събития; 2002г., 408с.

– Ангелова, Росица. История на полицията в България 1878-1944г.; 2005г., 156с.

– Симеонов, Стефан. Полицията в България 1879-1944. Политически, правни и управленски аспекти; 2003г., 192с.

– Сп. „Български воин“; 2004г., бр. 8

– Дончев, Илия и др. Противопожарното дело в България; 1978г., 251с.

уууууу.slivenskodelonv.sliven.net:

www.nspbzn.mvr.bg

– Шестдесет години български пощи, телеграфи и телефони: 1879-1939г. Сборник; 1939г.,  420с.

– Цончев, Тиню. Материали за историята на българските пощи, телеграфи и телефони: Т.1-2; 1935г.

– Принос към историята на пощите, телеграфите и телефоните в България; 1937г., 35с.

Българи с принос в обществено-политическия и духовен живот на Русия

ВИНАРОВ, ИВАН (1896-1969)

Военен и политически деец. Участва във Войнишкото въстание, за което е осъден на затвор. Избягва от затвора в СССР и там постъпва в Червената армия. Участва като интербригадист в Испанската гражданска война. Утвърждава се като кадрови разузнавач в съветското военно разузнаване. Във Великата отечествена война командва полк при отбраната на Москва. В България взема участие в сформирането на I народоосвободителна бригада. Министър на благоустройството и пътищата.

ВИНАРОВ, Иван. Бойци на тихия фронт: Спомени на разузнавача. – 2. изд. – София: ДВИ, 1988 – 527с.

ГЕРОВ, Найден (1823-1900)

Виден български езиковед, фолклорист, писател и обществен деец Завършва ришельовския лицей в Одеса, приема руско поданство. С негова подкрепа мнозина млади българи учат в Русия. След Освободителната война е назначен за руски вицеконсул в Пловдив. Радетел за засилване на българо-руските стопански и културни връзки.

АРНАУДОВ, Михаил. Найден Геров//Арнаудов, Михаил. Поети и герои на Българското Възраждане. – София: Бълг. писател, 1965; с. 51 – 100.

ГЕОРГИЕВ, Емил. Найден Геров: Кн. за него и неговото време. – София: ОФ, 1972. – 367с, : с портр., 4 л.: портр. – (Библ. Бележити българи: Кн. 13).

Найден ГЕРОВ и историята на българската наука и култура: Материали от Нац. конф, с междунар, участие, 13 – 15 ноем. 2000, София / Състав. Вера Кювлиева-Мишайкова: Ред. Вера Кювлиева-Мишакова, Лилия Крумова-Цветкова; Предг. Юлия Балтова. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. 2002. – 302 с: с портр., табл.

САГАЕВ, Константин. Найден Геров. – София: Ново у-ще. 1936. – 32с. – (Библ. Велики българи: Животописни разкази, № 21) НБКМ 65946.

ДРИНОВ, Марин (1838-1906)

Учен историк, филолог, обществен, държавен и просветен деец. Един от основателите на Българското книжовно, дружество (днес БАН). Вицегубернатор на София по време на губернаторството на Алабин. Съветник на княз Дондуков. Убеден русофил и славянофил. Предложил София за столица след Освобождението.

– ГОРИНА, Людмила Василиевна. Историк и обществен деец / Прев. от рус. Венета Бъчварова. – София: Акад. изд. Марин Дринов, 2006. – 240с.

– ГОРИНОВ, Недьо. Проф. Марин Дринов: Животопис, научна и обществена дейност. – София, 1936 (печ. Гутенберг. – 64с., 2л.: ил. (Библ. Бележити панагюрци и Панагюрище; № 2).

– Марин ДРИНОВ: Материали от бълг.-съв. науч. конф. „150г. от рождението на М. Дринов и 110г. Нар. библ. „Кирил и Методий”, София, ноем. 1988г./ Под ред. на Мария Велева, Елена Харбова. – София; НБКМ, 1981. – 240с,. 6 л.: портр.

– ИЗСЛЕДВАНИЯ в чест на Марин С. Дринов: Сборник/ Под ред. на Ал. Бурмов и др. – София: БАН, 1960. – 651с.

– РАДНЕВ, Николай П. М. Дринов и К. Иречек и просветното дело в Княжество България: Изследване. – София: Нар, просв., 1984. – 96с., 4 л.: ил., портр.

– ЧОЛОВ, Петър. Марин Дриков 1838-1906: Био-библиогр указ. и докум. насл. – София; НВКМ, 1990. – 205с.: ил., портр.

ЗАХАРИЕВ, Захари (1903-1969)

Завършва авиационно училище а България, включва се в съпротивителното движение и емигрира в Съв. Съюз. Там завършва Военновъздушна академия. Записва са доброволец и заминава като интербригадист. През Великата отеч. Война Политически и военен деец. Герой на България и на СССР, заслужил летец. Обучава летци за фронта. Завръща се със Съветската армия и служи във ВВС. Командва ПВО и ВВС. Оглавява Дружеството за българо-съветска дружба.

ЗАХАРИЕВ, Захари. Вярност: Повест за летеца. – София: ДВИ, 1967. – 188с.

ЗАХАРИЕВ, Захари. Доверие: Повест. София:ДВИ, 1970. – 148с.

ЗАХАРИЕВ, Захари. Образите, които са в мен: Спомени за български и съветски летци. – София: Нар. младеж, 1978. – 184с, 8 л.: ил.

КАРАЗИН Василий (1773—1842)

Син на българин, обосновал необходимостта от Министерство на образованието в Русия и създател на Харковския държавен университет.

Василий Каразин – живот и дейност. Автор: СЪст. М. Станчев, Л. Георгиев, А. Запрянова, П. Чолов. Сборникът е посветен на 200-годишнината на Харковския университет в Украйна и на неговия основател и патрон Василий Назарович Каразин (1773—1842) — известен просветител и енциклопедист в Украйна и Русия през XIX век, с български корен, чийто прадядо е бил софийски архиепископ.

Кузменко, С. Н. В. Н. Каразин: [Биогр. очерк], 1961, изд. Нар. просв.

КАРАЗИН Иван

Брат на В. Карадин, създал първия дендрариум (край Харков) в Русия, днес дендрариумът носи неговото име.

За него е писано в многотомната история, енциклопедия „България“, трудове на професорите Стефан Дойнов, Николай Генчев и други, както и в писания на Добри Попов, Христо Георгиев, Цонко Генов, Петър Атанасов, Тамара Стоилова.

КИПРИАН, митрополит Московски и на цяла Русия (30-те години на ХІVв. – 140)

Чиновник и висш духовник, чичо на Григорий Цамблак. Първоначално е Киевски и литовски митрополит, а впоследствие се издига до най-високия сан – Московски и на цяла Русия митрополит. Изиграл е изключително важна роля за укрепването на руската държава. Дейността му тласка напред развитието на българо – руските връзки. Канонизиран е за руски светец.

АНГЕЛОВ, Боню Ст. Из старата българска, руска и сръбска литература. – София: Наука и изкуство, 1958, с. 159 – 190.

ДОНЧЕВА – ПАНАЙОТОВА, Невена. Киприан: Старобълг. и староруски книжовник: Моногр. – София: Наука и изкуство, 1981. – 227с.

ИВАНОВ, Йордан. Българското книжовно влияние в Русия при митрополит Киприан// Изв. Инст. за бълг. лит.: Кн. 6 – 1958

КУЕВ, Куйо. Киприан: Студия// История на българската литература: Т. 1 – София: БАН, 1962

КУЦАРОВ, Петър. Киприан – българин, митрополит Московски и на цяла Русия = Киприан – болгарин, митрополит Московский и всея Руси/ Предг. Божидар Димитров – София: Тангра ТанНакРа, 2001. – 182с.: ил., портр., к. – (Бълг. вечност; 30)

МИНКОВ, Тодор Николаевич (1830-1906)

Просветен деец и общественик. Убеден русофил, изповядва вярата си в просветната и освободителна мисия на Русия. Работи в Южнославянския пансион в гр. Николаев. Изържа много българи, които се учат в Пансиона. Умира в Русия.

БОЯДЖИЕВ, Илия. Възрожденецът Тодор Минков // Родна реч. 1974, № 3.

ТОДОРОВ, Спиридондон., Тодор Ник, Минков (1830-1906: Живот; Дейност; Заслуги. – София: ОФ. 1970. – 96с.

НБКМ 327330

ХАДЖИНИКОЛОВА, Е. Южнославянският пансион в град Николаев през Възраждането // Истор. преглед, 1975, № 1.

Българи, учили и работили в Русия със значим принос в българския обществен и духовен живот:

АПРИЛОВ, Васил

Виден руски търговец от Одеса. Дава много лични средства за Българското Възраждане /построява Априловската гимназия в Габрово/.

КОНСТАНТИНОВ, Георги. Български писатели / Георги Константинов. – София : Хемус, 1947.-456с. С биогр. данни и портрети на Васил Априлов

НИКИТОВ, Никола. Стани, стани юнак балкански: Популярни исторически очерци за деца и юноши / Никола Никитов. – София: Медицина и физкултура, 1960. -104с. Съдържа и: Възкръсналият българия (за Васил Априлов и Николай Ст. Палаузов) – с.6-10

ПАРИЖКОВ, Петър. Българските книжари от епохата на Възраждането.- „както брат помага на брата…” / Петър Парижков. // Възрожденски книжари: Сб. документални очерци / Състав. Петър Парижков. – София: Наука и изкуство, 1980, с. 5-28; 330-337. Споменава се Габрово, Васил Априлов, Николай Палаузов.

КОНЕВ, Илия. Българското Възраждане и Просвещението; Т. 1 – / Илия Конев. – София:  198З

БЕНДЕРЕВ, Анастас (1859-1946)

Военен деец, русофил. Участва в националноосвободителната борба. След Освободиткелната война завършва Военно училище и военна академия в Русия. През Сръбско – българската война се проявява като храбър и способен командир. Участва в бунта на офицерите – русофили за детронирането на Ал. Батенберг. Емигрира в Русия и служи в руската армия. Автор е на военни трудове.

БЕНДЕРЕВ, Анастас. Спомени; Писма, – София: Гео прес, 1999. – 208 с: с портр., факс.

РУСЕВА, Мариана. 60 години без генерал-лейтенант Атанас Бендерев// В о е н, и с т. с б., 2006, № 3;, с. 46-51.

ШАЛАВЕРОВА, Мария и др. Атанас Бендерев като военно-политическа личност/ Мария Шалаверова, Георги Вълков // Изв. на Инст. по воен. История, 1980, №29, с. 127-159,

ген. Симеон Ванков

Един от създателите на съвременната руска оръжейна промишленост, основател на Научно-техническия съюз в България.

Генерал Симеон Ванков: Биогр. очерк/ Лариса Чакалова. – София: ДВИ, 1974. – 108с.: с портр. и факс.:;20 см – (Библиотека Бележити пълководци и воен. дейци)

Черняк, Арон Я. Симеон Ванков: [Биорг.]/ Арон Черняк; Прев. [от рус.] Цонка Дулова. – София: Воен. изд., 1989. – 159с.; 21 см

Бъчварова, Н.П. Малко известни факти за дейността на братята Петър, Янко, д-р Лука и ген. –майор проф. инж. Симеон Банкови в новата ни история/ Н.П. Бълчварова (биогр.)// Науч. тр. ВВОУ „В. Левски”, 54, 1887, с. 45 – 54.

[майор] Симеон Николов Ванков – живот и дейност (1858г. – 1937г.) Невяна Бъчварова (воен. дело)// Изв. Ист. музей – В. Търново, 13, 1998, с. 38 – 52.

ВЕНКОВА ТОТА (1855-23.ХН. 1921)

Учителка преди Освобождението. По време на войната е медицинска сестра във Военната болница в Алриловската гимназия в Габрово. След войната учи в Русия и е първата българска лекарка.

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ България. Т.1, А-В,- С. БАН, 1978.- 826с.: с ил. На с. 642 – Биогр. данни за д-р Тота Венкова ПЪРВАТА наша лекарка.// Наша Родина, 26, 1979, N 3, с. 4 Кратки биографични данни за д-р Тота Венкова от Габрово.

ВРАЧ. (Звезды).//Болгария, 1980, N3, 18-19 Кратки биографични данни за д-р Тота Венкона

КУРТЕВ, Вълчо. Д-р Тота Велкова [1859 г. – 23.XII. 1921 г.].// Бюлетин на К-т а  н а д в и ж е н и е т о на б ъ л г. жени. 1980. N 4, 9-10

Лекарката е родена в гр. Габрово. Работи известно време и в болницата в Търново

АНДРЕЕВА: Пенка. Д-р Тота Венкова: 125 години от рождението й /Състав, Пенка Андреева. – Габрово: Окр. библ Априлов – Палаузов; Окр. истор. музей. 1980. Дипл.

КУРТЕВ, Вълчо. Българо-руски и българо-съветски медицински връзки: От средновековието до 9.IX. 1944 г./ Вълчо Куртев, Константин Страшимиров. – София: Медицина и физкултура, 1982. – 135с. : с ил.

Данни и за връзки на медицински лица от Габровски окръг с Русия: д-р Тота Венкова

ГАЛЧЕВ, Ил. Една от първите. (Бележити учени).// Природа и знание, 34, 1983. N 8, с.35: 1 портр.

Биогр. очерк за д-р Тота Венкова

БЪЛГАРСКАТА възрожденска интелигенция: Енциклопедия: Учители, свещеници, монаси, висши духовници, художници, лекари, аптекари, писатели, издатели, книжари, търговци, военни… / Състав. Николай Генчев, Красимира Даскалова. – София : Д-р Петър Берон, 1988. – 740с.: с портр.

Съдържа биографични данни за: ВЕНКОВА, Тота (1855-23.ХН. 1921), родена в Габрово, завършва местното девическо класно училище (1873) с издръжката на селското благотворително дружество в града, учителка в Габрово (1873-1877), след Освобождението завършва медицина в Петербург (1878-1886), дарителка – с.115;

Д-Р ТОТА ВЕНКОВА. Сърце за всички: Биогр. очерк за д-р Тота Венкона по случай 150г. от рождението й (1855-2005)/ Състав., ред. Мария Семерджиева. – Габрово: Сдружение Женско благотворително д-во Майчина грижа, 2005. – 86 с.: с ил., портр.

Несторов, Александър. Д-р Тота Венкова – първата българка лекарка/ Александър Несторов //Демокрация,XI , N 93. 7 апр. 2000. с 13.

ДРЕНСКИ. Иван. Генерал Радко Димитриев; Биогр. очерк – София: ДВИ. 1962. -200с.;с ил. и факс.

УЗУНОВ, Христо. Генерал Радко Димитриев – военен стратег и пълководец // Изв на И н с т. но в о е н. и с т о р и я, 1995, 58, с. 236 – 252.

Тонев. Здравко- Незабравими български офицери / Здравко Тонев. -София: ИК Ваньо Кедков, 2005. – 164 с, 18 с.: ил. : 20 см Библиогр. с. 162-163

Храбри идат твоите капитани: [Сб. Биогр. очерци за герои от Сръб.-бълг. война 1885 г.] / Състав. Любомир Рангелов. – София/ Воен. Изд. 1985. -21бс,

За А. Гуджев, А. Бендеров,. А. Блъсков, А. Узунов, К. Никифоров, К. Паница, М. Маринов, Н. Генев, Н. Петров, 0. Панов, П. Стоянов. П. Груев, Р. Димитриев, Ст. Кисов, Ст. Паприков. Ст. Ковачев

Генов, Гено. Какви е деца раждала: [Очерци] / Гено Генов-Ватагин. –   София : Нар. младеж. 1986.- 252 с. ; 21 см

За В. Левски, Г. С. Раковски, Г. Бенковски, Ат. Узунов, Н. Генев, Р. Димитриев, Г. Вазов, Хр. Михайлов, Г. Генов. Г. Дамянов, П. Енев, Ив. Кинов, Ф. Козовски, Цв. Радойнов, Вл. Заимов, Е. Марков, Щ. Атанасов

Азманов, Димитър. Генерал Радко Димитриев/ Димитър Азманов //Военноист. сб., LХVІІІ, 1999, N4, с. 50-73.

Белий, Юрий. Радко Димитриев, български генерал на руска служба, и неговата трагедия/ Юрий Белий // И с т. п р е г л ., LVІІ, 2001, К1 5-6, с. 188-196.

Доспевски Станислав

Завършил Петербургската художествена академия, виден български книжовник от Възраждането. Участва активно в борбата за църковна независимост.

www.pravoslavieto.com/art/shkoli/samokovska/1795_Stanislav_Dospevski.htm

Възрожденски художници: [Сб. от докл. за Захари Зограф, Станислав Доспевски, Христо Цокев и Георги Дончов], 1956 – София.

Прокопова, Първолета. Мариола Доспевска, 1966 – София

Димитрова, Делка Николова. Станислав Доспевски: [Биогр. очерк], 1966 – София

Захариев, Васил. Станислав Доспевски: Въррожденски живописец: 1823-1877: [Моногр.]. 1971 – София

Рошковска, Анна Антонова. Станислав Доспевски: [Творчески портр.]. 1994 – Ст. Загора

Друмев Васил – Екзарх Антим І

От Шумен, учил в Русия, драматург, борец за църковна независимост, след Освобождението два пъти Министър-председател, изявен русофил.

www.slovo.bg/vdrumev/

Атанасова, Виолета Кирилова. Васил Друмев – митрополит Климент за възпитанието и образованието. 2002 – София

Киров, Димитър Станков. Нравствените измерения на човешкия живот според Търновския митрополит Климент (Васил Друмев). 2001 – София

ЗАИМОВ, Стоян(1853 – 19.32)

Участник в национално-освободителното движение, апостол на Врачанския революционен окръг.  Учи в Русия. След Освобождението се обявява против антируската политика на Стамболов и Фердинанд. Емигрира в Русия. Един от инициаторите за построяване паметник на В. Левски и на Цар Освободител.

ДИМИТРОВ. Данко, Стоян Заимов: Кн. за него и неговото време. – София: ОФ, 1971. – 259 с.: 1 портр., 5 л. Портр., ил и факс. -(Библ. Бележити българи; Кн. 11).

ЦАНОВ, Емил. Стоян Заимов – виден български възрожденец, създател  на музеите и паметниците на признателност към руския народ и радетел за българо-руска дружба. Плевен: Воен. Истор. музей, I966 – 24 с,

кап. Мамарчев Георги

От Котел, вуйчо на Г.С. Раковски, капитан в руската армия. Участва в чета, вдига въстание в България по време на руско-турската война 1828/29г., донесла свобода на Гърция.

Змей Горянин. Капитан Мамарчев. 1935 – София. СЕРИЯ Библиотека Робство и освобождение: Исторически разкази

Минев, Мирослав Петров. Георги Мамарчев: [Биогр. очерк]. 1966. София

Калчев, Камен. Смелият капитан: Романизована биогр. на капитан Георги Мамарчев: [За юноши]. 1958 – София

АВТОР Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Капитан Георги Мамарчев 1786-1846: [Биогр. очерк]. 1986 – София

акад. Наджаков Георги

Завършил и работил в Русия и България. Световноизвестен учен, разработил метода фотосинтеза. Разработвал термокопирни машини и факсове и т.н.

АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ

Академик Георги Стефанов Наджаков: Юбилеен сборник: В 2т. – София: БАН, 1959

Т. 1. Обществена дейност. – XVI, 543 с.: 29 л. ил. Библиогр. с. 515-527

Т. 2. Научна дейност. – 608 с

Момчилов, Кирил. Плодовете на моя труд бяха добри: Първото бълг. откритие: Фотоелектретно състояние на веществата. Автор: Георги Наджаков / Кирил Момчилов //Веч. новини, ХЬ1 , N 98, 22-28 май 1992.

Стаменов, Митре. Акад. Наджаков [1897-1981] – авторът на откритието, от което се роди фотокопирната машина / Митре Стоянов // Сега, IV , N 65, 17-18 март 2001, с. 23.

Бележити български физици: [Биогр. очерци] / Състав. П. Симова. -София: Нар. просв., 1981,- 140 с.:с портр.

За П. Бахметиев, П. Пенчев, К. Попов, Г. Наджаков, Е. Карамихайлова, Н. Бонев, Е. Джаков, Л. Кръстанов

Иванов, Саздо и др. Георги Наджаков: Очерк / Саздо Иванов, Пенка Лазарова. – София: Унив. изд. Климент Охридски, 1989. – 159 с.: ил., факс, портр.; 17 см – (Библиотека Видни университетски учени) Съдържа и Георги Наджаков – живот в дати

Ваврек, Александър. 100 години от рождението на академик Георги Наджаков / Александър Ваврек. (физика) // Сп. БАН, С1Х, 1996, N 6, с. 58-62.С библиогр.

Коленцов, Крум. Проф. Георги Стефанов Наджаков – бележит учен и откривател / Крум Коленцов //Интелектуална  с о б с т в е н о с т, 2002, N 9, с. 28-29.

кап. Николов Райчо

Офицер от руската армия. Като дете преплувал Дунав с помощта на кратунки /кухи тикви, пълни с въздух/ по време на Кримската война и съобщил в щаба на руската армия за разположението на турските войски. Офицер в българската войска в Източна Румелия. Убит по време на Съединението.

http://wdsgi.host-bg.info/

Габе, Дора Петрова. Мълчаливи герои: Ч. 1-2, 1931 – София Том:Ч. 1: Райчо : Повест

Том: Ч. 2: Капитан Райчо : Истор. скици и картини

Гигов, Тодор Марков. Капитан Райчо Николов: [Романизована биогр.]. 1977 – Нар. младеж, София

ПАНОВ, Олимпи (1852 – 1887)

Бесарабски българин, участник в националноосвободителното движение, като влиза в Опълчението и участва в Освободителната война. Следва Военна академия в Петербург. След детронирането на Ал. Батенбегр е моенен министър, но впоследствие е изгонен от страната. При бунта на русофилите преплува с лодка Дунава и се връща в България. Тук е осъден на смърт и разстрелян.                                                                                 

ДРЕНСКИ, Иван, Олимпи Панов: Биогр. очерк. – София: ДВИ, 1964. – 152 с: с ил. – (Библ. Бележити пълководци и военни дейци).

МАРИНОВ, Илия. Майор Олимпи Панов// Изв. на Ист. за воен. ист., 1983, № 35, с. 233 – 249.

МИНЕВ, Димо. Олимпи Панов: За 50-годишнината от смъртта му (1852 – 1887). – София: печ. Художник, 1938. – 39с.

РАЙНА КНЯГИНЯ (Попгеоргиева) (1856-1917)

Известна е на цял народ с участието си в Априлското въстание и с това, че ушива и носи знамето при обявяването му е Панагюрище. За това народът с любов я  е  нарекъл   „Княгиня“. Учителства в родния  си град, а след Освобождението заминава за Русия, където учи за акушерка. Райна пише своята автобиография, която се издава най-напред в Русия.

ДИПЧЕВ, Христо Вл. Райна Княгиня: [Биогр. очерк|. – София: Св. Георги Победоносец, 1996. 108 с, 9 л.: ил.

КАРАЛЕЕВА, Любомира. Райна Княгиня: Истор. повест. – София: ДВИ, 1969, — 196 с.

ПЕТКАНОВА, Магда. Райна Княгиня: [Биогр. очерк.] – София: НСОФ, 1962. – 48 с: с ил. (Библ. На жената: 1962, 8)

ФУТЕКОВ, Захари. Райна Княгиня: Живот и дейност: По сведения, черпени от самата нея и от достоверен източник – София; Панагюрско култ.-просв. д-во Оборище, 1948.

ХРУСАНОВ, Георги. Знаменоската: Разкази за Райна Княгиня: За юноши. – 2. доп. изд. – София: Нар. младеж, 1972. – 212 с: с. ил.

 Руснаци с принос в държавния, обществен и културен живот в България

Аксаков Иван Сергеевич (1823 – 1886)

Руски писател и общественик. Водач на славянофилите в Русия, начело е на Славянския благотворителен комитет. Избран за почетен член на Българското книжовно дружество (днес БАН). Съдейства за сближаване на българи и руси.

ИВАНОВ, Иван Д. Българският Гергьовден и ролята на Иван С. Аксаков, руската интелигенция и войска за реидентификацията на българската народност през периода 1850-1888 година. – Пазарджик: Първа частна печ., 2002. – 84 с.: 1 портр.

СБ 246699

КАКВО не знаем за: Иван Сергеевич Аксаков, Пьотр Дмитриевич Паренсов, Александър Александрович Мосолов, Николай Павлович Игнатиев, Пьотр Владимирович Алабин // [С т о   и двадесет] 120 години свободна София, 1998, Юбил. бр.

ФРАНЦЕВ, В.А. Славянофилството на Иван С. Аксаков / Прев. от чеш. Ст. Аргиров; С предг. от  Н. Бобчев. – София: Слав. д-во в България, 1926. – 80 с. – (Слав. библ.: Год. V, № 3-4).

 АЛАБИН, Пьотр Владимирович (1824 – 1896)

Първи граждански губернатор на София. Най-напред идва в България като представител на Руския червен кръст. Инициатор за ушиването и даряването на българските опълченски дружини на Самарското знаме. Пръв внася сума за паметник на В. Левски в София. Съдейства за откриване на Софийска публична библиотека (сега Народна библиотека „Кирил и Методий“.)

ДОБРИЯНОВ, Тодор. Алабин е инициаторът за изработването на Самарското знаме. Той внася и първата лепта за построяването на Паметника на Левски в София // В е с т н и к  за жената, VІ, № 14, 3 апр.1998, с. 7.

КАКВО не знаем за: Иван Сергеевич Аксаков, Пьотр Дмитриевич Паренсов, Александър Александрович Мосолов, Николай Павлович Игнатиев, Пьотр Владимирович Алабин // [С т о   и двадесет] 120 години свободна София, 1998, Юбил. бр.

ПОПОВ, Мирослав. 75 години от основаването на Александровската болница в София // С о ф и я, 1959, № 5, с.14-15.

ЦЕНОВ, Йордан. Знамето и губернаторът: Самарското знаме и Пьотр Владимирович Алабин. – София: Терзиев и синове, 1997. – 160 с.: с ил., портр, факс

Венелин Юрий Иванович (1802 -1839)

Фолклорист и писател. Голям приятел на България. Интересува се живо от миналото и настоящето на българския народ и в резултат написваДревние и нынешние болгаре”. Руската академия на науките го командирова в България, където събира народни песни и умотворения. С любов изучава български език.

АНГЕЛОВ, Боню. Венелин и нашите възрожденци. // А н г е л о в, Боню Ст. В зората на българската възрожденска литература: (Изследване). – София: Нар. просв., 1969, с.  159 – 187

ВЕНЕЛИН, Юрий Иванович. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ България: Т.1. А-В. – София: БАН, 1978. – С. 640-641.

ВЕНЕЛИН, Юрий Иванович. Кирило – Методиевска енциклопедия: Т. 1: А – З /Под ред. на Петър Динеков/. – София: БАН, 1985, с. 300 – 302

ЗЛАТАРСКИ, Васил. Юрий Иванович Венелин  и значението му за българите // Л е т о п и с  на Българското книжовно дружество в София: Т. 3. 1901-1902 г. – София, 1903.

ПЕНЕВ, Боян. Юрий Иванович Венелин // П е н е в, Боян. История на новата българска литература: Т. 3. – София: Бълг. писател, 1977. – С. 439 – 482.

РАЙКОВ, Димитър. Юрий Венелин и Българското Възраждане: [Изследване.] – София: НБКМ, 1994. – 212 с.: с ил., факс., портр.

 

ВЕРЕШЧАГИН, Василий Василиевич (1842 – 1904)

Бележит руски художник, автор на такива известни картини, като „На Шипка всичко е спокойно“, „Шипка – Шейново”, „След атаката при Плевен”, „Панихида“ и др. Взел е непосредствено участие в Освободителната война, за което е награден с Георгиевски кръст.

ДЯКОВ, Антоний. Верещагин и пътят към българската свобода // Нар. к у л т., № 9, 2 март, 1968, с. 2

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ на изобразителните изкуства в България: Т.1. – София: БАН, 1980.

КОНИЧЕВ, Константин. Повест за Верещагин / Прев. от рус. Дона Минчева. – София: Нар. култ., 1968. – 484 с. , 16 л.: ил. – (Библ. Световни образи).

ЛЕБЕДЕВ, Андрей К. и др. Василий Васильевич Верещагин:  Жизнь и творческий путь / Андрей К. Лебедев, А. В. Солодовников. – Москва: Искусство, 1988. – 208 с.: с цв.ил. – (Человек, события, время).  

ВРЕВСКАЯ, Юлия Петровна (1841 – 1878)

Потомствената аристократка баронеса Юлия Вревская посреща с въодушевление Манифеста на Царя Освободител за обявяване война на Турската империя с цел освобождаване на българите от петвековното робство, напуска бляскавите петербургски салони и заминава за България като медицинска сестра. След самоотвержена работа в лазаретите тя се заразява с тиф и умира край гр. Бяла. Така тя отдава живота си за братската страна и остава завинаги в нея.

КУРТЕВ, В. Медицинската сестра баронеса Юлия Вревская (1841 – 1878)// Изв. на Истр. за воен. ист., 58, 1898, № 3, с. 176 – 188.

ЛЮБАРСКИЙ,  Алексей. Милосърдната сестра / Прев. от рус. // Р а б.  д е л о, № 64, 4 март 1968.

МАНОВ, Георги. Хризантеми върху бръшляна : 110 години от смъртта на Юлия Вревска // А н т е н и, № 6, 10 февр. 1988, с. 15.

 

ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ, Александър (1820 – 1893)

След Освобождението през временното руско управление е назначен от император Александър II за Комисар на новоосвободената страна. Княз Дондуков проявява големи държавнически способности в изграждането на най-важните институции на Княжество България. Полага особени грижи за модернизирането на новата столица София.

ВЪЛКОВ, Георги. Първостоителят на българската армия// Военноист. сб. 47, 1978, № 3, с. 66 – 76

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ България: Т. 2: Г-З – София: БАН, 1981, с. 411

ОВСЯНЬІЙ, Н. Р. Русское управление в Болгарии в 1877-78-79 гг.: Т. 2. Российский императорский Комиссар в Болгарии генерал-адъютант князь А.М. Дондуков-Корсаков. – Санкт-Петербург: Воен.-истор. комиссия Гл. Штаба ,1906. – 291 с.:1 л.: портр, 1 л.: ил.

ПЕЕВ, Радой. Дондуков се заел енергично да преустройва столицата ни // П о д к р е п а, 1 март 1994, № 49, с. 6.

ТАУШАНОВА, Ивелина. Дондуков направи София столица //  /Д в а д е с е т  и четири/ 24 часа, №90, 3 апр. 1999, с. 11.

 

ЗАХАРЧУК, Юрий Порфириевич (  – 1944)

Руски офицер – белогвардеец, емигрирал в България, където създава образцова пожарна команда по европейски образец. Организира курсове за обучение на огнеборци.

ЖЕЛЯЗКОВА, Стела. Рицарят //  112, 2004, № 1, с. 21-22.

КРУПЕВА, Росица. Кавалер на всички царски отличия // Б ъ л г.  корона, № 43, 18 окт. 1996,  с 3.

СТАМЕНОВ, Митре. Захарчук изкачи Софийската пожарна на европейски връх// Д н е в е н  труд, 12 септ. 2002, № 252, прил. Софиянец,  с. 4.

ЦЕНКОВА, Искра. Рицарят на огъня // Тема, V, 2005. № 26,  с. 72-73.

 

ИГНАТИЕВ, Николай Павлович (1832 – 1904)

Граф, руски дипломат, пламенен славянофил. След Априлското въстание става главен инициатор за свикване на Цариградската конференция, където настоява за даване автономия на българите. Граф Игнатиев уговаря с турците Санстефанския мирен договор.

ДАМЯНОВ, Симеон. Забележителен дипломат. // Н а р.  а р м и я, № 6018, 2 март 1968.

ЙОЦОВ, Димитър. Граф Игнатиев и нашето Освобождение: Диплом. студия. – София, 1939. – 231 с.

СБ VІ.1523

КАКВО не знаем за: Иван Сергеевич Аксаков, Пьотр Дмитриевич Паренсов, Александър Александрович Мосолов, Николай Павлович Игнатиев, Пьотр Владимирович Алабин // С т о   и двадесет (120) години свободна София, 1998, Юбил. бр.

КАНЕВА, Калина. Н. П. Игнатиев – графът на българите. – София: Абрис дизайн Център, 2008. – 535 с.: с ил., сн. и факс.

КОСЕВ, Константин. Записките на Н.П. Игнатиев и Източната криза 1875-1878г.[Предговор]// Игнатиев, Н.П. Записки (1875 – 1878). – София,1986. – С. 5 – 44.

ПАНАЙОТОВ, Иван. Руската дипломация и Освобождението на България // В о е н н о и с т о р. с б., 1967, № 6, с. 21 – 41.

ХЕРВРОЛИНА, Виктория. Как “московският паша” подготвя освобождението ни // Д у м а, № 224, 28 септ. 2002, с. 16, 25.

 

НЕМИРОВИЧ – ДАНЧЕНКО, Василий Н. (1848 – 1936)

Писател и журналист, посветил голяма част от творчеството си на България. През Освободителната руско-турска война е военен кореспондент в България. С възторжена възхвала е пропит сборникът му „С въоръжения народ“, посветен на българите.

БОБЧЕВ, Стефан. Преди 50 години: Поглед върху войната за освобождение на България // Б о б ч е в. Стефан. Руско-турската освободителна война 1877/78г: Истор. очерци и разкази. – 3. изд. – София: Слави. д-во, 1928. – 244 с.

КИРАНОВА, Евгения. „Разказах истината за войната”…: Бел. на руския кор. Василий Немирович-Данченко // Бълг. ж у р н а л и с т, 1967. № 6-7, с.72-73.

НЕМИРОВИЧ – ДАНЧЕНКО, Василий Н. Години на война (Записки на воен. кореспондент) / Прев. от рус. с предг. Росен Тренков. – София: Воен. изд., 1977. – 292с.

 

ПАРЕНСОВ, Пьотр Дмитриевич (1843 – 1914)

Руски офицер, един от ръководителите на разузнаването в Дунавската армия Мииистьр на вътрешните работи в първото българско правителство след Освобождението. Има големи заслуги за изграждането на българската войска и тполиция.

ВЪЛКОВ, Георги. Диалогът Паренсов – Батенберг. – София: ДВИ, 1971. – 120 с.

ПАРЕНСОВ, Пьотр Дм. Из миналото: Спомени на един офицер от Генералния щаб в България (след 30 години) / [Превод] -София: печ. Ден, 1909. – 304, IV НБКМ П 10

 

ПИРОГОВ, Николай Иванович (1810 – 1881)

Лекар-хирург. основоположник на военно-полевата хирургия. Участва в Освободителната война, където спасява живота на много войници. Опита си от нея обобщава а труда си Военно-лекарското дело и частната помощ на театъра на войната в България и в тила на действащата армия през 1877 и 1878 години. Днес Националният център за спешна медицинска помощ в София с гордост носи името „Пирогов“.

АРТЕМИЕВА, Зинаида. Руснаци тачат лечебната мумия на Николай Пирогов// Д н е в е н  т р у д, № 206, 2 авг. 1998, с.12.

КУЮМДЖИЕВ, Атанас. 185 години от рождението на Николай Пирогов // П р и р о д а, 1995, № 2, с. 83-86.

МАРАНГОЗОВ, Кънчо. “Вземането на пари от болен е богопротивно” // Д у м а, № 263, 13 ноем. 2003, с. 14.

МИЦОВ, Здравко. Николай Иванович Пирогов: Живот и дейност. – София : Мед. и физкулт., 1971. – 80 с.: с ил., портр. и к.

МИЦОВ, Здравко. Чудесният доктор Н.И. Пирогов: [Живот и дейност]. – София : Воен. изд., 1985. – 136 с.: с ил. и портр.

ПОПОВА, Павлина. По стръмния път на медицината.: Очерк за Н. И. Пирогов. – София: Мед. и физкулт., 1964. – 28 с. – (Библ. Здравни беседи за ученика, 1964,3).

СКОБЕЛЕВА, Олга Николаевна (1823 – 1880)

Участва в благотворителни акции в България още преди Освобождението. Чрез Руския Червен кръст полага усилия за облекчаване участта на българското население в условията на робството. Продължава тази своя дейност и след Освобождението и е една от дарителите на Храма „Рождество Христовов гр. Шипка. Загива от злодейска ръка по време на една такава акция недалече от гр. Пловдив по пътя към Харманли, където й е издигнат паметник, наречен „Скобелева майка“. На паметника е изписан стих от Вазов:

„С цел висока, красна

при нас дойде ти,

но ръка ужасна

твойте дни скрати.

Светице, прости!“

СКОБЕЛЕВА, Олга Николаевна// Енциклопедия България; Т. 6 . – София: БАН, 1988. с. 217.

[СТО] 100 години Храм-паметник „Рождество Христово“ в град Шипка: Сборник. – София: Форум „България-Русия“, 2002. – 182 с.: е цв. ил.

 

МАЧКОВСКА, Татяна. София среща освободителите навръх Рождество / Татяна Мачковска // С е д м и ч е н Т р у д, XIV, 22 дек. 2004, N 52, с. 35.

На 23 дек. 1877 г. минавайки през заледения Искър в София влиза първия руски отряд, командван от есаул Тишченко.

БОЯДЖИЕВА, Елинка. Освобождението на София / Елинка Бояджиева //Учи т. д е л о, XCVT1, N1,13 ян. 2003, с. 1,7.

ДИМИТРОВ, Божидар. Преди 125 години бе освободена София / Божидар Димитров // 3 е м я, XIII, N246, 18 дек. 2002, с. 7.

Сведения за настъплението на рус. войски към града в периода 18-24 дек. 1877 г

КАМБУРОВ, Генчо. Напред към София! : 125 г. от освобождението на града след блестящия суворовски преход на ген. Гурко през Балкана / Генчо Камбуров // Дума, XIII, N 2, 4 ян. 2003, с. 26.

ЦЕНКОВА, Иванка. Преди 125 г. София осъмна свободна / Иванка Ценкова // Д н е в е н Т р у д, LVI, N 2, 3 ян. 2003, прил. Софиянец, с.

БОЯДЖИЕВА, Елинка. Преди 125 г. ген. Гурко освободи София / Елинка Бояджиева // 24 ч а с а, XII, N 2, 3 ян. 2003, прил. Столичен 24 часа, с. 5.

 

КНИГИ:

 

Митев, Йоно Доков. Освобождението на България от турско робство 1877-1878 г. / Йоно Митев. – София : Славянско д-во в България, 1997

 

Ценов, Йордан. Знамето и губернаторът : Самарското знаме и Пьотр Владимирович Алабин / Йордан Ценов. – София : Терзиев и синове, 1997

 

[Сто и двадесет] 120 години от освобождението на Габрово : Сб. материали от науч. колф. Габрово -твърдина на бъл1. дух / Състав, и ред. Вела Лазарова. -Габрово : Ист. музей, 1997

 

Дуфев, Константин Стефанов. За свободата достойни : Размисли в подножието на два чутовни върха : [Очерни за Руско-турската освободителна война 1877-1879] / Константин Дуфев. Пловдив : Светлоструй, 1998

 

Калонкин, Марин Нанков. Пред подвига – поклон ! : Бълг. участие в Освободителната руско-турска война 1877-1878 г. / Марин Калонкин. – София : Пеликан Алфа, 1998

 

Бегът : Спомени на съвременници за опожаряването и зверските кланета в гр. Калофер на 26 юли 1877 г. -Калофер : Фонд. Христо Ботев, 1998

 

Руско-турската война 1877-1878 г. : Дневници, спомени, записки, кореспонденция / Състав. Н. В. Илина и др. ; Ред. кол. В. П. Козлов и др. ; С предг. от Константин Косев. – София : Глав, управл. па архивите при Минист. съвет, 1998

 

Генов, Цонко Освободителната война 1877-1878 : ГМоногр.1 / Цонко Генов. – София : Наука и изкуство, 1978

 

България : Фр. хроника 1841-1878 : Кореспонденции и гравюри от „Илюстрасион“ / Състав. Васил Василев ; Прев. [от фр.] Ирина Василева ; Предг. Николай Хайтов. – София : Труд, 1998

 

Михов, Марин Ив. [Сто двадесет и три години от Освободителната война] //Бълг.армия, LVI, N 15044, 2 март 2001, с. 17. Съдържа: Пламен М и т е в. Миналото трябва да възпитава: [Интервю]. – Руско-турската освободителна война в контекста на епохата.

 

Димитров, Божидар. Сюлейман паша обръща хода на Руско-турската война / Божидар Димитров.(история, българска) // Стандарт, X , N 3292, 2 март 2002, с. 11. [Сто двадесет и пет години от Освобождението на България] //Русия д н е с , N 35, 6 – 12 септ. 2002, с. 3; N 36, 13 – 19 септ. 2002, с. 3; N 37, 20 – 26 септ. 2002, с. 3.

Съдържа: Розалина Е вдокимова. Юлия Вревска – героиня на две страни. – Валентин Б о я д ж и е в. Храмът на Шипка навърши столетие. – Генчо Кам б у р о в. Синът на великия поет Пушкин  [Александър А. Пушкин] освобождава градовете Елена и Котел. -Алексей 111 и ш о в. Днешен поглед към Руско-турската война 1877-1878 г. [Прев. от рус]. – Христо С т а н е в. Приятел на България [Иван Фьодорович Курчавов] описва шипченските боеве в роман. – Михаил А н а ч к о в. Българската независимост и подкрепата на Русия. -Валентин Бояджиев. Образите на свободата върху паричните ни знаци.

Жеков, Венцислав. Руско-турската война ражда българската армия / Венцислав Жеков // Б ъ л г. а р м и я, LVIII, N 15549, 28 февр. 2003, е. 10-11.

Басмаджиян. (история) //Библиотека, V, 1998, N 1-2, с. 39-46.

Чолов, Петър . Българските разузнавателни чети през Руско-турската война от 1877-1878 година / Петър Чолов.(ист.) //Военноист.сб, КХУН, 1998, N 3, с. 7-25.

С библиогр.

Попов, Сашо . Синът на поета | Александър Александрович Пушкин – участник в Руско-турската война] / Сашо Попов.(ист.) //Читалище, СХХ1Х, 1999, N3-6, с. 36-37.

Петков, Петко . Решаващото сражение на Изток -1877 г. / Петко Петков // М и н а л о, X, 2003, N 1, с. 47-52.

126 г. от сражението при Канелово и Абланово по време на Руско-турската война.

Лазарова, Емилия . Освободителна война : 125 г. от Руско-турската война / Емилия Лазарова //Понедел н и к, VI, 2003, N 1-2, с. 105-112.

Вълов, Иван. Олга Киреева: руската Жана ДАрк : 120 г. от Руско-турската освободителна война / Иван Вълов.(история) // Б ъ л г. писател, V,N4,3 февр. 1998, с. 6.

Аврамов, Йордан. Инженерното дело в Освободителната [руско-турска] война / Йордан Аврамов // Б ъ л г. а р м и я, El V , N 14469, 23 апр. 1998, с. 11

Руско-турската освободителна война : 1877 – 1878 : В картини и рис. на рус. и рум. художници : 54 цв. репродукции / Въвед., състав, и бел. Марин Михов. -София : Бълг. художник, 1959

 

Косев, Константин Димитров и др. Възкресението на България през 1878 г. / Константин Косев, Стефан Дойнов. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1999

 

Илиев, Борис Борисов. [Триста и тринадесет] 313 дни с „Ура!“ и „Аллах!“ под знамената : Докум. разказ за Освобод. война от рус. и тур.М гледище / Борис Илиев ; [Предг. Петко Йотов]. – София: Култ.-просв. д-во Родно Лудогорие ; Нац. воен.-ист. музей, 1998

 

Иванов, Иван Николов. Преданията / Иван Н. Иванов. 1998 – Русе : Държ. арх., 1998

 

Тонев, Велко Станков. След Сан Стефано и Берлин 1878 г. : Изследване, док. и материали за освобождението на Североизточна България от осм. власт / Велко Тонев. – София : Анубис, 1999

 

Константин Косев = Восточная : Дневник князя Николая Владимировича Яшвиля с 29 июня 1877 г. по 4 февр. 1878 г. /Состав. Надежда Осинова, Стоян Пинтев ; Предисл. Константин Косев. – София : Акад. изд. Марин Дринов, 2004

Конференция на тема „Ролята на Русия при Освобождението на България“, София, 1 март 2004 г.: Стеногр. протокол. – София : Нац. граждански форум Българка, 2004

 

Първанова, Диана Кирилова. Обичам те, Русия! / Диана К. Първанова. – София : Лабиринт, 2004

 

Избавлението 1878. Избавлението 1878 : Руско-турската освободителна война 1877-1878 в спомени и очерци на българи-очевидци / Състав. Тихомир Тихов ; Подбор и текстове към ил. Цанко Генов. – София : Наука и изкуство, 1978

Българското опълчение : Формиране, бойно изложение и историческа съдба : |Моногр.] / Георги Вълков. – София : Военно изд. . 1983

 

Дойнов, Стефан Колев Българската общественост и Руско-турската освободителна война : 1877-1878 : [Изследване] / Стефан Дойнов. – София : ОФ, 1978

 

Репортажи за Освободителната война 1877-1878 : [Сб. кореспонденции и спомени, поместени в период, и др. изд. в Русия и Западна Европа] / Състав. Людмила Генова ; Прев. от рус. и фр. Людмила Генова, от англ. Георги Златанов. – София : ОФ, 1978

 

Освобождението на България и литературата : Сб. с изследвания / Ред. Георги Цанев, Христо Дудевски, Ванда Смоховска-Петрова ; [С предг. от Тончо Жечев и Хр. Дудовски]. – София : БА11, 1978

 

Храм-паметник „Рождество Христово“ край град Шипка 1902-2002 : Юбил. сб. / Ред. Слави Тодоров и др. ; [Предг. Данчо Данчев]. – [София] : Бълг.-рус. информ. пул ; Форум България-Русия, 2002

 

Манко, Александър В. Синът на Пушкин : [Биогр. очерк] / Александър Манко; Прев, от рус. Никол Котсва. – София : Воен. изд., 1988

 

Градеж от кости, обич и камък : Паметникът на свободата на връх Шипка – творци и строители / [Авт.-състав.] Моисей Моисеев. – В. Търново : Абагар, 2002

 

Русев, Щилиян. Освобождението на Нова Загора (1877-1878) / Щилиян Русев. – Нова Затора : Рефлекс – Петър Лбов, 2002

 

Павлова, Роза. Генерал Гурко и неговите потомци / Роза Павлова. -София : Издателска къща Христо Ботев, 2002

 

Климова-Клисарова, Иоанна. Паметници от Освободителната война 1877-1878 : Алманах / Иоанна Климова-Клисарова ; Фотогр. Николай Клисаров ; Под ред., [предисл.] па Леонид Ходкевич. – София : Съюз на руските белогвардейци и техните потомци в България, 2003

 

Димитров, Божидар. Руско-турската война 1877-1878 : Хроника / Божидар Димитров . – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002

 

Българското опълчение 1877-1878 : Биогр. и библиогр. справ. : Т. 1 – 3 / Науч. ред. Иван Христов. -Казанлък : Казанлъшка искра, 1997

Т. 3. Седма, осма, девета, десета, единадесета, дванадесета дружина и конна сотня. – Ст. Загора : Издателска къща Форум, [2003]

 

Косев, Константин Димитров и др. Освобождението 1877-1878 / Константин Косев, Стефан Дойнов. – София : Акад. изд. Марин Дринов, 2003

 

Панорама Плевенска епопея 1877 г. – 25 години : Спомени и док. на участници в създаването й : Юбил. сб. / П. Герганов и др.; Състав. Св. Гюрова. – Плевен : [Изд. авт.], 2003

 

Източната война : Дневник на княз Николай Владимирович Яшвил от 29 юни 1877 г. до 4 февр. I 878 г. / Състав. Надежда Осипова, Стоян Пинтев ; Предг.

Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. – София : 1992

 

Прерадович, Фьодор Михайлович. Спомени за руско-турската война 1877-1878 / Фьодор Прерадович ; Прев. от рус. Антон Николаев.  София : Военно изд., 1977

 

Немски, Недялко. Пловдив посреща свободата : [Исторически очерк за руско-турската война] / Недялко Немски. – 11ловдив : Христо Г. Данов, 1977

 

Освобождението 1878: Спомени /[С предг. от Йоно Митев]. – София: Бълг. писател, 1978

 

Сборник спатии Освобождението на Перник от Отоманско иго. – Перник : Дворец на културата, 2005

 

Игнатиев, Николай Павлович. Записки : 1875-1878 / П. II. Игнатиев ; Състав., бел. Иван Илчев ; 11рев. от рус. Велислава Димитрова : |С предг. от Константин Косев|. – София : ОФ, 1986

 

Руско-турската освободителна война 1877-1 878 : |Моногр.| / Марин П. Маринов и др. – София : Народна просвета, 1977

 

СТАТИИ:

 

Въчков, Александър . Униформите на българското опълчение / Александър Въчков (воен. дело) // Б ъ л г. в о и н, ГУН, 1997, N 788, с. 24-25.

Ботева, Станка . Памет за героизма / Станка Ботева.(воен. дело) // Б ъ л г. в о и и, ГУН, 1997. N 793 с. 19. Воинските награди от Руско-турската война през 1877-1878.

Иванов, Станко . Телеграфната свръзка в Руско-турската война 1877-1878 година / Станко Иванов.(ис1.) // В о е и н о и с к с б., ГХУ1, 1997, N 6, с. 183-199. С библ.

Басмаджияп, Арманд . Спомените па генерал Н. А. Епанчин от Руско-турската война 1877-1879 г. / Арманд

 

 

 

 

error: Съдържанието ни е авторско!